کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تاثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت تحصیلی و ماندگاری مطالب درس زیست‏شناسی

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-16

10.22070/tlr.2022.14881.1131

محمد جهانشاهی امجزی؛ مرضیه کرامتی نوجه ده سادات؛ محمدرضا فتحی


نقش تعدیل کننده اندازه مدرسه در رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 79-88

10.22070/2.7.79

فرزانه روئینی ثانی؛ سیاوش طالع پسند؛ لاله جمشیدی


رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

دوره 10، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 325-338

پریسا یاسمی نژاد؛ مرضیه طاهری؛ محسن گل محمدیان؛ حسن احدی


تأثیر آموزش هوش عملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 339-350

صدیقه بهرامی؛ سیدحمید آتش‏پور؛ سیدحمید آتش‏پور؛ علیرضا یوسفی؛ سیدحمید آتش‏پور


پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک‌های هویت

دوره 9، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 25-38

مسعود غلامعلی لواسانی؛ هیمن خضری آذر؛ جواد امانی؛ صابر علیزاده


مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 55-62

محمدرضا شعیری؛ محمدعلی ملامیرزایی؛ مریم پروری؛ فاطمه شه‌مرادی؛ اختر هاشمی