شرایط و ضوابط داوری

وظایف و مسئولیت‌های داوران:

  1. داوران این نشریه باید با دبیران علمی برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار مقاله‌های ارسال شده همکاری کنند.
  2. داوران دعوت شده به این نشریه باید در محرمانه نگه‌داشتن مقاله‌های ارسال شده تلاش کنند.
  3. داوران باید نظرات خود را به دبیران علمی برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله، در زمان لازم ارائه دهند.
  4. داوران همتا ملزم به رعایت محرمانه نگه‌داشتن مقاله‌های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند.
  5. نظرات داوران در رابطه با مقاله‌های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.
  6. داوران نباید مقاله‌هایی که در آن‌ها تعارض علایق با یکی از نویسندگان، شرکت‌ها، یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.
  7. داوران باید تعارضات علایق را افشا کنند.