اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 225
تعداد پذیرش 23
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 38

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد مقالات 33
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 55 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 151 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 151 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 146 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 21 روز
درصد پذیرش 10 %