اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 337
تعداد پذیرش 32
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 67

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد مقالات 33
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 68 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 192 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 277 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 304 روز
درصد پذیرش 9 %