اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 180
تعداد پذیرش 16
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 45
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 19

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد مقالات 24
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 158 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 121 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 9 %