ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سبک‌های فرزندپروری والدین (درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی) با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است. به این منظور تعداد 337 دانش‌آموز (177 پسر و 160 دختر) کلاس سوم ریاضی دبیرستان‌های شهر بجنورد با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و دو مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) و مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS) را کامل کردند. از رگرسیون چند متغیری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. در مجموع نتایج نشان داد که درگیری مادر و گرمی پدر خرده مقیاس‌های انگیزش درونی، تنظیم همانندسازی شده و پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند. حمایت پدر از خودمختاری انگیزش درونی برای فهمیدن، انگیزش درونی برای تجربه تحریک و پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند. حمایت مادر از خودمختاری، گرمی مادر و درگیری پدر نمی‌تواند انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی کند. تأثیرات سبک‌های فرزندپروری مادر و پدر بر انگیزش تحصیلی دختران و پسران متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها