مطالعه تجربی بررسی میزان تأثیر آموزش به شیوه فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و آگاهی‌های فراشناختی دانش‌آموزان در برنامه درسی علوم دوره راهنمایی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی تجربی میزان تأثیر آموزش به شیوه فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و آگاهی‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم دوره راهنمایی بود. بدین منظور،از میان 8271 نفر جامعه آماری، تعداد 8 کلاس شامل 228 نفر از دانش‌آموزان پایه سوم دوره راهنمایی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر شیراز به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب و در گروه‌های آزمایشی (تعداد 111) و گواه (تعداد 117) قرار داده شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بررسی آگاهی‌های فراشناختی و آزمون پیشرفت تحصیلی بود که در جامعه آماری اعتباریابی شد. یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی و میزان آگاهی‌های فراشناختی گروه آزمایشی به شکل معناداری از گروه گواه بیشتر بود (001/0p < ). بین عملکرد تحصیلی گروه آزمایشی و گروه گواه با توجه به جنسیت آنها تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین آگاهی‌های فراشناختی فراگیران با توجه به جنسیت آنها تفاوت معنادار بود (001/0p < ). همچنین بین میانگین نمرات گروه آزمایشی و گواه در سؤالات فراشناختی و سؤالات استنباطی تفاوت معناداری وجود داشت (001/0p < ). اما در مورد سؤالات حافظه‌ای این تفاوت معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها