نقش تعدیل کننده اندازه مدرسه در رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی ‌دانش‌آموزان با نقش تعدیل کنندگی اندازه مدرسه بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده است. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان اسفراین بوده اند (605N =). نمونه پژوهش220 نفر معلم (88 مرد،132 زن) بوده اند که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه ی فرهنگ مدرسه بوده استت. داده‌ها با مدل رگرسیون چندگانه و تکنیک جانسن- نایمن، تحلیل شده اند. یافته‌ها نشان داد؛ از بین مؤلفه‌های فرهنگ مدرسه صرفاً مؤلفه روابط همکاران، پیش بینی کننده معنادار پیشرفت تحصیلی است همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که در مدارس با حجم کوچک، رابطه پبشرفت تحصیلی با مؤلفه روابط همکاران، مثبت و معنادار است ولی در مدارس با اندازه بزرگ این رابطه مشاهده نمی شود. توجه به فرهنگ مدرسه از مؤلفه‌های افزایش پیشرفت تحصیلی است در مدرسه‌های با اندازه ی کوچک، این مؤلفه نقش مؤثری در پیشرفت تحصیلی ‌دانش‌آموزان ابتدایی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


1. مقنی زاده، محمد حسن.(1381). «ارتقای فرهنگ مدرسه بنیانی برای اصلاح مدرسه، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 3، ص 133-105.. 3. Sehein, E.H.(1985).”organizational Culture and Leadership”. Sanfrancisco:Jossey-Bass. 4. Mead, M.(1953).”Coming of Age in Samoa”. New York.Modern Library. 5. Deal, T.E. (1993). “The Culture of Schools”. In M. Sashkin and H.J. Wallberg (Eds), Educational Leadership and School Culture. Berkely. California: Mccuthan Publishing. 6. Deal, T.E & Peterson, K.D.(2009). “Shaping School Culture”. Sanfrancisco: Jossey- bass Publishers. 7. Ugerlu, C. T. (2009).”The significance of schoole culture in elementary schools in terms of organizational development”. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 1(1).p.p1003-1007. 8. Shim, M. (2010). “Factors Influencing Child Welfare Employees Turnover: Focusing on Organizational Culture and Climate”. Children and Youth Services Review. 32.p.p 547-856. 9. Gilsson, C. (2007). “Assessing and Changing Organizational Culture and Climate for Effective Services”. Research on Social Work Practice. (17). p.p736 – 747. 10. Glisson, C. Dukes, D. & Green, P. (2006). “The Effects of The ARC Organizational Intervention on Caseworker Turnover, Climate and Culture in Childrens Service Systems”. Child Abuse and Neglect. 30(8). p.p 855 – 880. 11. عارفی، مژگان. رحمانی، جهانبخش و صفایی، سهیلا.(1389). «رابطه عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه با انگیزه پیشرفت در‌دانش‌آموزان راهنمایی شهرستان مبارکه»، برنامه درسی-دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره بیست وهفتم، صص116-101. 12. رجائیان، محمد حسین.(1387)، «رابطه ادراک ‌دانش‌آموزان ازفرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی1386-87»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاداسلامی واحد خوراسگان. 13. Goh, S.C, Young, D. J. & Fraser, B.J. (1995).”Psychosocial Climate and Student Outcomes in Elementary Mathematics Classrooms: A Multilevel Analysis”. Journal of Experimental Education. 64(1).p.p 29-40. 14. حسین چاری، مسعود.(1382). «بررسی عناصروابعادفرهنگ مدرسه وتاثیرآن برپیامدهای شناختی-رفتاری در ‌دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرشیراز»، پایان نامه دکترا، دانشگاه شیراز. 15. محمدی، مهدی. ترک زاده، جعفر. باقری، امین. امیری، خالد و آزادی، احمد.(1391). «رابطه میان ادراک معلمان از فرهنگ مدرسه با میزانسازگاری نوآورانه آنان دربه کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات درفرایندیاددهی-یادگیری»، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره41، سال یازدهم، صص85-72. 16. Noe, J. (2012).”The Relationship Between Principles Emotional Intelligence Quotient, School Culure and Student Achievement” Liberty University, Lynchburg, VA. 573.p.p. 356-8948. 17. Bland, K. D. (2012).” Relationship of Collaborative School Culture and School Achievement”. ElectronicVersion Approved. 785. p.p 80-83. 18. حبیبی، حمدااله. پرداختچی، محمدحسن. ابوالقاسمی، محمود. قهرمانی، محمد. (1392). بررسی جو یادگیری محور مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه. پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، شماره 3، سال بیستم، صص 101 تا 118. 19. آهنچیان، مححمدرضا. (1392). مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب. پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، شماره 3، سال بیستم، صص 217 تا 230. 20. Conant, J.B. (1959).” The American High School Today”. McGraw- Hill. New York.NY. 21. Barker, R.G., Gump, P.V. (1964).” Big School: High School Size and Student Behavior”. Stanford University Press. Stanford, CA. 22. Fox, W. F. (1981), “Reviewing Economies of Size in Education”. Journal of Education Finance. 6. pp.96-273. 23. Tuker, J.R.(1997).” A Comparison of Selected Indicators of Educational Outcomes in Small and Large Middle Schools in Virginial”. Dissertation Abstract International. 61(9). p.3419. 24. Salfi, N . A, & . Saeed. M. (2007)."Relationship Among School Size, School Culture and Students' Achievement at Secondary Level in Pakistan". International Journal of Educational Management.. 21 Iss: 7. p.p 606-620. 25. Jones, K. R, & Ezeife, A. (2011).” School Size as a Factor In The Academic Achievement of Elementary School Students”. Scientific Research. 2(8). p.p 859-868. 26. Driscoll, D. Halcoussis, Sh. Svorny. (2003).” School District size and Student Performance”. Economics of Education Review. 22. p.p193-201. 27. Cotton, K. (2001).” New Small Learning Communities: Findings From Recent literature”. Portland. OR: Northwest Regional Educational Laboratory. 28. Hayes, A.F.(2005). “Statistical Methods for Communication Science”.The Ohio State University.Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, New Jersey.Chapter Sixteen. P.457.