دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1394 (22) 
تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

صفحه 133-148

10.22070/2.7.133

محمد جاودانی؛ رحمت‌اله مرزوقی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مهدی محمدی؛ جعفر ترک‌زاده


بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی

صفحه 189-198

10.22070/2.7.189

علی رشیدی؛ محمد امیری؛ شهرام مهرآور گیگلو؛ حسن نودهی