تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری برای کلاس‌های درسی دوره ابتدایی بوده است. پژوهش از نظر طرح، جزو پژوهش های کیفی و از نظر راهبرد، مطالعه موردی کیفی است. مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش، افراد متخصص دانشگاهی بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند، 20 نفر از صاحب نظران کلیدی انتخاب شدند. در این مطالعه از دو ابزار " مصاحبه نیمه ساختار یافته " و " فرم بررسی اسناد" استفاده شده است. در قسمت مصاحبه 20تن از متخصصین علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه فرهنگیان فارس انتخاب و با کمک تکنیک اشباع نظری مصاحبه شده اند. در بخش سند کاوی نیز از منابع مختلف همچون، کتاب ها، پایان نامه ها، مجلات ومقالات استفاده شده است. با استفاده از روش همسو سازی، اعتبار داده‌ها مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها به کمک روش تحلیل مضمون بوده و در الگوی مذکور، شش عامل ؛ 1- محیط فیزیکی 2- محیط اجتماعی- روانی 3- آمادگی 4- آموزش 5- تلفیق 6- ارزشیابی توجه شده است. در این الگو محیط فیزیکی و محیط اجتماعی- روانی به عنوان بستری برای رفع نیازهای اساسی فراگیران عمل می کنند. در محیط فیزیکی باید به تامین نیازهای فیزیولوژیک دانش آموزان برای "بقا " ونیز سایر عوامل فیزیکی موثر بر یادگیری دانش آموزان توجه کرد. در محیط اجتماعی-روانی باید به تامین نیازهای روانی مربوط به بقا توجه داشت به علاوه در محیط اجتماعی- روانی باید نیاز دانش آموزان به "عشق و تعلق"، " قدرت " ، "آزادی" و "شادی و نشاط" تامین شود همچنین در این الگو، چرخه آموزش به چهارمرحله یعنی؛ مرحله" آمادگی "،"آموزش "، "تلفیق" و "ارزشیابی" تقسیم شد که بر بستر محیط فیزیکی و محیط اجتماعی- روانی شکل می‌گیرند ودر هرمرحله باید به تامین نیازهای فراگیران توجه شود.

کلیدواژه‌ها


1. Bernard,jean.(2012).A place to learn: Lessons from research on learning environments. Published by:Unesco Institute for Statistics P.O. Box 6128, Succursale Centre-VilleMontreal, Quebec H3C 3J7Canada. technical paper, No. 9. 2.کیامنش، علیرضا (1383)؛ «آموزش همه جانبه و مشارکتی در دوره ابتدایی ، دستاوردها و چشم اندازها »، فصلنامه نوآوری های آموزشی ؛ سال سوم، ش 10. 3. Erwin, J. C.(2004).The classroom of choice : giving students what they need and getting what you want .by ASCD Alexandria, Virginia USA. 4- البرزی، محبوبه؛ خیر، محمد(1390)؛ «ارتباط بین سبک های تعاملی معلمان با خود پنداری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر شیراز»، دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد؛ سال هجدهم، ش 1. 5. Stringer,Ernest T., and etal (2010).Integrating teaching, learning, and action research: enhancing instruction in the K–12.SAGE Publications, Inc. 6. Zmuda, Allison (2010).Breaking free from myths about teaching and learning : innovation as an engine for student success.by ASCD Alexandria, Virginia USA. 7. Pink, D. (2005). A whole new mind: Moving from the information age to the conceptual age. New York: Riverhead Books. 8. Florida, R. (2004). The rise of the creative class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books. 9- رهنما، اکبر؛ میرزامحمدی، حسین و بیجنوند، فرامرز(1392)؛ «بررسی رابطه تفکر انتقادی با تولید علم درمیان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد»، دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد؛ سال بیستم، ش 3. 10. شعاری نژاد، علی اکبر(1383)؛ فلسفه آموزش و پرورش؛ چ 7، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر. 11. Atkin ,J. M&Karplus, R (1962). Discovery or invention? The scines teacher,29(5), 5-51 12. صفوی، امان الله(1378)؛ کلیات روش ها و فنون تدریس(متن کوتاه)؛ چ 11، تهران: نشر معاصر. 13. Gagne, R.M & L.j. Briggs (1979). Principles of Instructional Design. 2nd ed. New York: Holt, Rinehart & Wineston. 14. Hunter, M. (1980, February). Six types of supervisory conferences. Educational Leadership, 37(5),408–412. 15. Hunter, M. (1984). Knowing, teaching, and supervising. In P. Hosford (Ed.), Using what we know about teaching (pp. 169–192). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 16. Lawson, A. E., Abraham, M. R., & Renner, J. W. (1989). A theory of instruction: Using the learning cycle to teach science concepts and thinking skills [Monograph, Number One]. Kansas State University, Manhattan, KS, National Association for Research in Science Teaching. 17. Bybee, R.W. et al. (1989). Science and technology education for the elementary years:Frameworks for curriculum and instruction. Washington, D.C.: The National Center for Improving Instruction. 18. Wiggins, G., & Mctighe, J. (2005). Understanding by design. By ASCD. 19. Tileston, D.W (2004).What every teacher should know about classroom management and discipline. Corwin Press. 20. Muijs, R.D. & Reynolds, D. (2003). Effective teaching:evidence and practice ,2nd ed. 21. شعبانی، حسن(1386)؛ روش تدریس پیشرفته( آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر)؛ چ 2، تهران: انتشارات سمت. 22. صفوی، امان الله(1383)؛ روش ها، فنون والگوهای تدریس؛ چ2، تهران: انتشارات سمت. 23. Crawford, Alan., Wendy Saul, Samuel R. Mathews, And James Makinster (2005).Teaching and learning strategies for the thinking classroom. Published by:The International Debate Education Association. 400 West 59th StreetNew York, NY 10019. 24.Unesco Bangkok (2006). Practical tips for teaching targe classes: A teacher’s guide. Bangkok: Bangkok, iv+58 pp. 25. Kinard,Karen & Mary Parker. (2007). The accelerated learning cycle: Are you ready to learn? Am i ready to lead?" USCOTS Breakout Session. 26. Hanuscin,Deborah& Michele H.Lee. (2007). Using a learning cycle approach to teaching the learning cycle to preservice Elementary Teachers.University of Missouri-Columbia 27.International center for leadership in education. (2008). Rigor/relevance framework.available: http://www.leadered.com/rrr.html 28. Rosebrough, Thomas R. and Ralph G. Leverett (2011). Transformational teaching in the information age: making why and how we teach relevant to students. Printed in the United States of America: by ASCD. 29. Schiering, Marjorie S., Drew Bogner,and Jorun Buli-Holmberg(2011).Teaching and learning:A model for academic and social cognition. Rowman & Littlefield Education A Division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc Lanham • New York • Toronto • Plymouth, UK. 30. Spencer, Phil (2011). Surviving your teaching practice McGraw-Hil open university press . 31. Barbara, Comments (2011). Training and performance improvement in the real world four phases of learning.social learning belog. 32. Marzano,R.J., Frontier,T., and Livingston,D . (2011). Effective supervision: upporting the art and science of teaching. Ascd Alexandria, Virginia Usa. 33.Duran Emilio, Lena Duran,Jodi Haney, and Amy Scheuermann.(2011). A learning cycle for all students: Modifying the 5E instructional mode. 34. Amini,Afsaneh.(2012).A new student-centered lesson plan in teaching english lVocabulary. The Journal for ESL teachers and learners VOL. I, 2012 35. حسینی، سید محمد حسین ومعصومه مطور(1391)؛ «طراحی، تدوین و اعتبار سنجی الگوی راهنمای یادگیری مشارکتی برای برنامه درسی فارسی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی»، .فصلنامه نوآوری های آموزشی؛ سال دوازدهم، ش 46.