پیش‌بینی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در راستای پیش‌بینی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان انجام شده است. جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده که از میان آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 287 نفر انتخاب شده اند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل؛ پرسشنامه محقق‌ساخته سنجش کیفیت تدریس با 24 گویه و آلفای کرونباخ 881/0، پرسشنامه ذهنیت فلسفی با 42 گویه و آلفای کرونباخ 850/0 و پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر با 20 گویه و آلفای کرونباخ 855/0 بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نتایج نشان داد؛ ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی به‌طور مثبت و معنادار به ترتیب با ضریب بتای 405/0 و ضریب بتای 275/0، قادر به پیش بینی کیفیت تدریس آنان می‌باشد. همچنین ذهنیت فلسفی اعضای هیئت علمی می‌‌تواند انگیزش شغلی آنان را به‌طور مثبت و معنادار پیش‌بینی نماید. رابطه خطی مثبت و معنادار بین ابعاد ذهنیت فلسفی (جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری) با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی وجود دارد و این سه بعد از ذهنیت فلسفی قادر به پیش‌بینی کیفیت تدریس استادان هستند. از میان ابعاد انگیزش شغلی، بین متغیرهای خودباوری و رضایت شغلی با کیفیت تدریس رابطه خطی مثبت و معنادار وجود دارد و اثر بقیه ابعاد انگیزش شغلی بر کیفیت تدریس معنادار نیست. بین کیفیت تدریس استادان زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد و میزان کیفیت تدریس در اساتید زن بیشتر از اساتید مرد است. میان کیفیت تدریس اساتید بر اساس سن و سابقه تدریس آنان تفاوت معنادار وجود ندارد همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنادار بین دانشکده‌های مختلف دانشگاه از نظر کیفیت تدریس وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


1. شهیدی، نیما (1391). ارائه الگویی جهت ارزیابی کیفیت تدریس در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی. رساله دکتری چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 2. Nazem. F., Yadegari. F., Hasoumi. T., Ghaedmohammadi, M. (2010). Philosophical mindedness of managers in Azad University. Journal of Modern Thoughts in Education, 5(4), 11-23. 3. Henson, J. (2003). Encouraging lecturers to Engage with New Technologies in learning and teaching in a vocational university: The Role of Recognition Reward. Journal of Higher Education Management and Policy, 15, P.3. 4. Weimer, M. E. (2009). Improving collage teaching. (CA: Jossey Bass publidher (202). 5. Barret, A., et al. (2007). Initiatives to improve the quality of teaching and learning A review of recent literature, Unesco publication. 6. ذوالفقار، محسن، و مهرمحمدی، محمود (1392). ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور از دید دانشجویان و استادان در فرایند کلاس‌های رفع اشکال گروهی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد، سال بیستم، دوره جدید، شماره 2، 18-1. 7. Miller, E. (2001). Quality Assurance in Higher Education in the Commonwealth Caribbean. University of west Indies, Jamaica. 8. Roberston, E. (2005). Teaching and related activities. In M. d. dunkin (Ed) International encyclopedia of teaching and teacher education. Oxford: pergamon, 15-18. 9. میرزا محمدی، محمد حسن (1383). کتاب ارشد. تهران: پوران تحقیق. 10. شعبانی، حسن (1386). روش‌ها و فنون تدریس (جلد دوم). چاپ پنجم. انتشارات: سمت. 11. مهرمحمدی، محمود، و عابدی، ‌لطفعلی (1380). ماهیت تدریس و ابعاد زیبایی شناختی آن. فصلنامه مدرس، دوره 5، شماره 3، پیاپی 20، 42-58. 12. Ramsden, P. (2005). Learning to teach in higher education, New York, Routledge publication. 13. Uygun, S. (2013). English language teaching quality criteria in Turkish secondary education (based on EAQUALS’ staff charter). Procedia- Social and Behavioral Sciences, 70, 1354- 1359. 14. موسی‌پور، نعمت‌الله (1392). تدریس دانشگاهی: کدام روش؟ کدام الگو؟ پژوهش‌های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد، سال بیستم، دوره جدید، شماره 3، 78-49. 15. اسمیت، فیلیپ ‌جی. (1373). فلسفه آموزش و پرورش. (ترجمه سعید بهشتی). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. 16. استونر، جیمز‌ آرتورفینچ؛ فریمن، ادوارد؛ گیلبرت، دانیل (1382). مدیریت. (ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی). تهران: دفتر تحقیق‌های فرهنگی. 17. مقدّمی‌پور، مرتضی (1383). روانشناسی کار. چاپ چهارم. ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر. 18. لسانی، محبوبه، و نجفیان، مهدی (1392). انگیزش پیشرفت، نیروی محرک انسانی. (چاپ اول). انتشارات: آذین مهر. 19. Cristina- Corina, B. (2012). Some determinative factors for teachers’ job motivation. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 42, 1638-1642. 20. Rus, C. L., Tomsa, A. R., Rebega, O. L., Apostol, L. (2013). Teachers' Professional Identity: A Content Analysis. Procedia- Social Behavioral Sciences, 78, 315 -319. 21. فرجی، عبید ا...؛ رضا، ابوالقاسم‌پور؛ حسینی، مصطفی؛ عرب، محمد؛ اکبری، فیض ا... (1387). نقش و تأثیر مدل ویژگیهای شغلی روی رضایت شغلی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره 6، شماره 2. صص 38-31. 22. Tabatabaei, S., Ghaneh, S., Mohaddes, H., Mehran Khansari, M. (2013). Relationship of job satisfaction and demographic variables in pars ceram factory employees in Iran. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 84, 1795-1800. 23. Khezer lou, E. (2013). Teacher self- efficacy as a predictor of job burnout among Iranian and Turkish EFL teachers. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 70, 1186-1194. 24. کلانتری، سیده سمیر (1389). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با مسئولیت پذیری بر خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. 25. Hossein Khanzadeh, A. A., Yeganeh, T., Mojallal, M. (2013). The Relationship of the Religious Orientations and Attitudes with self- control among students. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 84, 759- 762. 26. Marino, T. (2010). Moral Fragmentation and spiritual Absence: The Representation of war in contemporary American Films. Collage Quarterly, 19 (2), 1-6. 27. Bowlinger, D. (2002). Philosophic mindedness level in educations in chicago school. [PHD Dissertation Abstract]. Irwwin University. Chicago. USA. 28. زمانی بابگهری، زهرا (1391). بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه پیام نور استان تهران. 29. سخنور، ناهید و ماهروزاده، طبیه (1389). روش‌های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی (مقطع راهنمایی). اندیشه‌های نوین تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهراء، 107-76. 30. شهبازی دستجردی، راحله؛ میرشاه‌ جعفری، سید ابراهیم (1388). بررسی رابطه‌ی بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-1386. مجله‌ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران‌ اهواز، دوره پنجم، سال شانزدهم، شماره‌ی2، 58-41. 31. میر محمد میگونی،‌ فهیمه‌سادات (1385). بررسی رابطه‌ی بین ذهنیت فلسفی مدیران با رضایت شغلی دبیران دبیرستان‌های دخترانه منطقه‌ی ده تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. 32. زارع، مرتضی (1385). بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی بر روی دبیران متوسطه شهر آمل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران. 33. یاوری‌زاده، منیر (1384). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران و انگیزش شغلی دبیران آنان در دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران. 34. Vonvillas, B. (2004). Improving the way we observe classrooms. School Administrator, 61 (8), 52-53. 35. Trigwell, K., Prosser, M., waterhouse, F. (1999). Relations between Teachers Approach to Teaching and students Approaches to learning. Journal of Higher Education, Vol. 37, 59. 36. سعیدیان، لیلا (1389). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه شغلی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه شهر همدان در سال تحصیلی 1389-1388. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان. 37. بندلی‌زاده، نعمت‌الله (1376). تأثیر سن، جنس، سنوات خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، حقوق و مزایای مربیان امور تربیتی با افزایش انگیزه رضایت شغلی آنها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 38. سمرقندی، فاطمه (1384). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران و عملکرد آموزشی آنان در دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 39. موسوی، س. ن. (1382). رابطه بین ذهنیت فلسفی و بکارگیری آن در کیفیت انجام وظایف در مدیران مدارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران. 40. Van den Berg, R. (2002). Teachers’ meaning regarding educational practice. Review of Educational Research, No. 72, PP: 577-625. 41. ساعتچی، محمود؛ قاسمی، نوشاد؛ نمازی،‌ سمیه (1387). بررسی رابطه‌ی میان‌ انگیزه‌ی شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه‌ی شهرستان مروردشت. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. سال اول، شماره دوم، 168-147. 42. اروانی، فرهاد (1381). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با میزان کارآیی آنان در مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان‌های مراغه و بناب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران. 43. سیف‌هاشمی، فخرالسادات؛ رجایی‌پور، سعید (1383). بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره77، 31-64. 44. Ohlson, M. (2009). A study of school culture, leadership, Teacher Quality And student outcomes via A performance frame work In Elementary schools participating In A School Reform Initiative. phd dissertation, University of Florida. 45. Goe, L. (2007). The link between teacher quality and students outcome: A research synthesis, National comprehensive center for teacher quality, Washington Dc, 128-139. 46. تویسرکانی، نجمیه (1392). الگوی ساختاری روابط بین باورهای خودکارآمدی دبیران ریاضی به عنوان تعیین کننده‌ی رضایت شغلی آنها و موفقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 47. امین بیدختی، علی اکبر؛ صاح‌پور، معصومه (1386). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش. دو ماهنامه علمی- پژوهشی. سال چهاردهم. دوره جدید. شماره 26. صص 38-31.