رابطه علّی بین هدف تبحری کلاس و هدف عملکردی کلاس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتماعی در دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی رابطه علّی بین هدف تبحری کلاس و هدف عملکردی کلاس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتماعی در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان انجام شده است. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر اهواز بوده اند که به روش تصادفی چند مرحله ای 300 نفر دانش آموز از بین نواحی دوگانه شهر اهواز انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه ادراک ساختار هدفی کلاس، مقیاس هدف گرایی پیشرفت اجتماعی (SAGOS) و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (CTP) بوده است. تحلیل آماری الگوی پیشنهادی با مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد؛ الگوی پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علّی بین متغیرهای مذکور از برازش قابل قبول برخوردار است. نتایج در الگوی پژوهش نشان دادند؛ ساختار هدف تبحری کلاس هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق هدف تبحری اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه دارد. ساختار هدف عملکردی کلاس از طریق هدف عملکرد گریز اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه دارد. برازش بهتر از طریق حذف مسیرهای غیرمعنی‌دار هدف تبحری کلاس با هدف عملکردی اجتماعی، هدف تبحری کلاس با هدف عملکرد گریز اجتماعی، هدف عملکردی کلاس با هدف تبحری اجتماعی، هدف عملکردی کلاس با سازگاری اجتماعی و هدف عملکردی اجتماعی با سازگاری اجتماعی حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Welsh, A. & Karen, L. S. (2001). Social competence. Pennsylvania state university: Erlbaum. 2. Reed-Victor, E. (2004). Individual differences and early school adjustment: Teacher appraisals of young children with special needs. Early Child Development and Care, 174(1), 59-57. 3. Greenberg, J. & Solmon, SH. (1992). Why people need self-esteem. Journal of personality Social Pschology, (33), 508-516. 4. Horst, S. J., Finney, S. J., & Barron, K. E. (2007). Moving beyond academic achievement goal measures: A study of social achievement goals. Contemporary Educational Psychology, 32, 667-698. 5. Kuroda, Y., & Sakurai, S. (2011). Social goal orientations interpersonal stress and depressive symptoms among early adolescents in japan: A test of the diathesis-stress model using the trichotomous framework of social goal orientations. Journal of early adolescence, 31(2), 300-322. 6. Ryan, A. M., & Shim, S. O. (2006). Social achievement goals: The nature and consequences of different orientations toward social competence. Personality and social Psychology Bulletin, 32, 1246-1263. 7. Ryan, A. M., & Shim, S. S. (2008). An exploration of young adolescents’social achievement goals and social adjustment in middle school. Journal of Educational Psychology, 100(3), 672-687. 8. Shim, S., Cho, Y., & Wong, C. (2012). Classroom goal structures, social achievement goals, and adjustment in middle school. Learning and Instruction, 3, 1-9. 9. Elliot, A. J., Gable, S. L., & Mapes, R. R. (2006). Approach and avoidance motivation in the social domain. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 378-391. 10. Ames, C. (1992). Classrooms goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), 261-271. 11. فرمهینی فراهانی، محسن، عبدالملکی، جمال و رشیدی، زهرا (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی، یادگیری خود تنظیمی و ساختار هدف کلاس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان قروه. مجله دانشور رفتار، سال 1387، ش 30، صص 85-98. 12. Kaplan, A., Middleton, M. J., Urdan, T., & Midgley, C. (2002). Achievement goals and goal structures.. Midgley (Ed.), Goals, goal structures and patterns of adaptive learning. Mahwah, New Jersey: Erl-Baum. 13. Meece, J. L., Anderman, E. M., & Anderman, L. H. (2006). Classroom goal structure, student motivation and academic achievement. Annual Review of Psychology, 57, 487-503. 14. Luo, w., Hong, D., & Paris, S. (2011). Predicting singapor students achievement goals in their English study: Self-construal and classroom goal structure. Learning and Individual Differences, (21), 526-535. 15. عصاره، علیرضا، غلامعلی، احمدی و عباس پور، حیدرعلی (1392). تاثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دو زبانه اول ابتدایی. مجله پژوهش های آموزش و یادگیری. سال بیستم، دوره جدید شماره 3، صص 303-312. 16. Midgley, C., Maehr, M. L., et al. (2000). Manual for the Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS). Ann Arbor, MI: University of Michigan. 17. Ryan, A. M., & Hopkins, N. B. (2003). Achievement goals in the social domain.University. of Illinois, Urbana-Champaign, unpublished manuscript. 18. Talepasand, S., Alijani, F., & Bigdeli, I. (2010). Social achievement goal theory in education: A validity and reliability study. Journal of Technology Education, 4(4), 275-285. 19.ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1384). آزمونهای روانشناختی، اردبیل: باغ رضوان. 20. احدی، بتول، میرزایی، پری، نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس (1388). تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کمرو. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال نهم، شماره، 3، سال 1388، صص 202-193. 21. Dowson, M., & McInerney, D. M. (2001). Psychological parameters of students' social and work avoidance goals: A qualitative investigation. Journal of Educational Psychology, 93(1), 35-42. 22. Friedel, J. M., Cortina, K. S., Turner, J. C., & Midgley, C. (2007). Achievement goals, efficacy beliefs and coping strategies in mathematics: The role of perceived parent and teacher goal emphases. Contemporar Educational Psychology, 32, 434-458. 23. Polychroni, F., Hatzichristou, C., & Sideridis, G. (2012). The role of goal orientations and goal structures in explaining classroom social and affective characteristics. Learning and Individual Differences, 22, 207-217. 24. حجازی، الهه، لواسانی، مسعود و بابایی، ابوالفضل (1390). رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس، سبک های تفکر، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال هشتم، دوره دوم، شماره 30، صص 11-1. 25. رئیسی، فاطمه، هاشمی شیخ‌شبانی و فاتحی‌زاده، مریم (1383). رابطه خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان با اهداف تسلط، عملکردگرا و عملکردگریز دانش‌آموزان، والدین، معلم و کلاس. تازه‌های علوم شناختی، سال 6، شماره 3و4، صص 9-2. 26. Sungur, S., & Senler, B. (2009). An analysis of turkish high school student’s met cognition and motivation. Educational Research and Evaluation, 15(1), 45-62. 27. Levy-Tossman, I., Kaplan, A., & Assor, A. (2007). Academic goal orientations, multiple goal profiles, and friendship intimacy among early adolescents. Contemporary Educational Psychology, 32, 231-252.