بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی منطقه دو شهر تربت حیدریه بوده است. تعداد250 پسر دوره راهنمایی تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و در پژوهش شرکت کرده اند. ابزارهای جمع آوری داده دو پرسشنامه استاندارد؛ ادراک از کلاس جنتری، گابل و ریزا و پرسشنامه ی تجدید نظر شده تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش بوده است. داده‌‌های حاصل به کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شده است. نتایج نشان داد؛ بین ادراک از محیط کلاس و تاب آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ابعاد ادراک از کلاس؛ چالش، لذت و انتخاب (56/0) از میزان تاب آوری تحصیلی دانش آموزان راهنمایی را تبیین و پیش بینی می‌کند بنایراین توصیه می‌شود که برای بالابردن میزان تحمل و تاب آوری دانش آموزان در برابر مشکلات تحصیلی، معلمان و دبیران مترصد بهبود ادراک دانش آموزان از کلاس به عنوان عاملی مرتبط، باشند.

کلیدواژه‌ها


1. Waxman, H., Gray, J., & Padron, Y. (2003). Review of research on educational resilience (Research Report No. 11). Santa Cruz, CA: Center for Research on Education, Diversity, & Excellence. 2. Martin, A. J. & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: a construct validity approach, Psychology in the Schools, 43, 267–282. 3. Mandel, G. & Mullet, E. & Brown, G. (2006). cultivating resiliency a guide for parent and school personnel .published by scholastic press . www. Scholastic. Com. 4. Newman, R. (2003). Providing direction on the road to resilience, Behavioral Health Managemen 13(4), 42-43 5. Morrison, M. G., Allen, R. M. (2007). Promoting student resilience in school contexts. Theory into Practice, 46(2), 162–169. 6. Martin, J. A., Marsh, W. H. (2009). Academic resilience and academic buoyancy: multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes correlates and cognate constructs. Oxford Review of Education, 35(3), 353-370. 7. Cabrera, N, l & Padilla, A, M, (2004). Entering and Succeeding in the "culture of college,. Journal of Behavioral Sciences, 26(2), 152-175. 8. صفاری نیا، مجید؛ بازی یاری میمند، مهتاب. (1391).مقایسه تاب آوری هیجانی و اجتماعی دردانش آموزان مناطق محروم وغیر محروم. اندیشه‌‌های نوین تربیتی ، دانشگاه الزهرا، 8(1)، 107. 9. نریمانی، محمد؛ طالبی جویباری، مسعود؛ ابوالقاسمی، عباس. (1392). مقایسه سبک اسناد و تاب آوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و عادی. فصلنامه افراد استثنایی، 3(10). 10. Goldstein, S., & Brooks, R. B. (Eds.,) (2005). Handbook of resilience in children. New York: Springer. 11. Cohn, M, A, Fredrickson, B, L, Brown, S, L, Mikels, J, A & Conway, A, M, (2009). Happiness Unpacked: Positive Emotions Increase Life Satisfaction by Building Resilience, Emotion, 9(3). 361-368, 12. Kwok, O Hughes, J, N & Luo, W, (2007). Role of resilient personality on lower achieving first grade students' current and future achievement, Journal of SchoolPsychology, 45(1). 61-82. 13. بشارت، محمد علی. (1386). تاب آوری ، آسیب پذیری و سلامت روانی، مجله علوم روانشناختی، 24، ص 373 15. قدیری، پروین؛ اسدزاده، حسن؛ درتاج، فریبرز. (1389). رابطه ادراک از محیط کلاس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 6(19)، 137-115. 16. Gentry, M., Gable, K. R., Rizza, G. M. (2002). Students’ perceptions of classroom activities: Are there grade-level and gender differences? Journal of Educational Psychology, 94(3), 539 –544. 17. باباخانی، نرگس. (1390). الگوی تبیین یادگیری خودتنظیم براساس ادراک محیط کلاس و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان امه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 18. کارشکی، حسین. (1387).نقش تبیین انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 19. حبیبی، حمداله؛ چرداختچی، حسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد. (1389).بررسی جو یادگیری محور،مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه.فصلنامه پژوهش‌‌های آموزش و یادگیری، دانشگاه شاهد،20(3)، 113 20. ایزدی، صمد؛ محمد زاده ادملایی، رجبعلی. (1392). بررسی رابطه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه پژوهش‌‌های آموزش و یادگیری، دانشگاه شاهد، 14(27)، ص 15 21. Carlton, B. S., Goebert, D. A., Miyamoto, R. H., Andrade, N. N., Hishinuma, E. S., Makini, G. K., Yuen, N. Y. C., Bell, C. K., McCubbin, L. D., Else, I. R. N., & Nishimura, S. T. (2006). Adolescents Resilience, family adversity and wellbeing among Hawaiian and non-Hawaiian adolescents. International Journal of Social Psychiatry, 52,(291). 22. Stephens, T. M. (2012). Increasing Resilience in Adolescent Nursing Students. Unpublished Doctoral dissertation. The University of Tennessee, Knoxville. 23. Korhonen, M. (2007). Resilience: overcoming challenges and moving on positively. (N. Keeninak, Trans.). Ottawa: National Aboriginal Health Organization. (original work published?). 24. McAllister, M., & Lowe, J.B. (2011). The resilient nurse: Empowering your practice. New York, NY: Springer.