تحلیل کانونی رابطه منزلت‌های هویت تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی رابطه‌ی منزلت‌های هویت تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان گروه نظری پایه سوم متوسطه منطقه کهریزک بوده اند که از این تعداد نمونه‌ای به حجم 311 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، انتخاب شده اند و به دو پرسشنامه‌ی "هویت تحصیلی" (واز و ایزاکسون، 2008) و "اهمال‌کاری تحصیلی" (سولومون و راث‌بلوم، 1984) پاسخ داده اند. روایی پرسش‌نامه‌ها به وسیله متخصصان تأیید شده و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده ها طی تحلیل همبستگی بنیادی نشان داد؛ ابعاد منزلت‌های هویت تحصیلی رابطه معنادار با اهمالکاری تحصیلی دارند. تحلیل کانونی دو مجموعه معنادار بین منزلت‌های هویت تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی را نشان داد. در مجموعه اول ابعاد هویت موفق و هویت زودرس رابطه منفی و هویت دیررس و سردرگم رابطه مثبت و معنادار با مولفه‌های آماده‌کردن تکلیف، آمادگی برای امتحان و تهیه مقاله داشتند. در مجموعه دوم هویت تحصیلی دیررس و سردرگم با اهمالکاری رابطه معنادار داشت. می-توان نتیجه گرفت در مدارسی که دانش‌آموزان از هویت تحصیلی موفق برخوردار باشند، میزان اهمالکاری در دانش‌آموزان پایین خواهد بود هرچه قدر دانش‌آموزان از هویت سردرگم و هویت دیررس پایین برخوردار باشند، اهمالکاری تحصیلی بالاتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


1. Steel. P. (2007). The nature of procrastination: A meta – analytic and theoretical review of quintessential self- regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, pp. 65-94. 2. Rosário, P., Costa, M., Carlos, J., González-Pienda, J., Solano, P. & Valle, A. (2009). Academic Procrastination: Associations with Personal, School, and Family Variables, The Spanish Journal of Psychology, 12(1), pp. 118-127. 3. Winne, P. H. (1995). Inherent details in self-regulated learning. Educational Psychologist, 30, pp. 173-188. 4. حسینی، فریده سادات و خیر، محمد (1388). پیش بینی تعلل ورزی رفتاری و تصمیم‌گیری با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان. مجلۀ روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال 15، شماره 3، صص 265-273. 5. Rothblum, E.D., Solomon, L. J. & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33, pp. 387- 394. 6. Solomon, L.J. & Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), pp. 503-509. 7. Balkis, M. & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavioral among pre-service teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), pp. 18-32. 8. Hussain, I. & Sultan, S. (2010). Analysis of procrastination among university students. Social and Behavioral Sciences, 5, pp. 1897–1904. 9. Ellis, A. & Knaus, W. J. (2002). Overcoming procrastination (Rev. Ed.). NY: New American Library. 10. Olubasayo, M. & Otedola, M. (2010). Academic procrastination in mathematics: Causes, dangers and implications of counseling for effective learning. International Education Studies, 3(3), pp. 205-210. 11. Wolters, C.A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, pp. 179–187. 12. خامسان، احمد و شیرزادی، ندا (1389). رابطه تعلل ورزی و ادراک ساختار کلاس: نقش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، سال 1، شماره 1، صص 41-56. 13. Hen, M. & Goroshit, M. (2012). Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and GPA: A comparison between students with and without learning disabilities. Journal of learning Disabilities. XX (X), pp. 1-9. DOI:10.1177/0022219412439325 14. مهمانپذیر، پریا (1391). پیش بینی وابستگی به اینترنت براساس خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران. 15. Park, S.W. & Rayne, A. (2012). Academic procrastination and their self–regulation .Psychology, 3 (1), pp. 12-23. 16. Howell, A.J. & Watson, D.C. (2007). Procrastination: Association with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, pp. 167-178. 17. الیس، آلبرت و جیمزنال، ویلیام (1391). روانشناسی اهمالکاری، غلبه بر تعلل ورزیدن، ترجمه محمد علی فرجاد. تهران: انتشارات رشد. 18. رجب پور، زهرا؛ فرمانی، سعید؛ امانی، حبیب (1391). تعلل ورزی (مفاهیم، علل و راه کارها). مجله برخط دانش روانشناختی، سال 1، شماره 1، صص 21-32. 19. Grahom, A. & Anderson, K.A. (2008). I have to be three steps ahead: academic identity gifted African American male students in an urban high school the tension between an ethnic and academic identity. Urban Review, 40, pp. 472-499. 20. حاجی خیاط، علیرضا (1382). تبیین ابعاد هویت. دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 7، صص 163- 184. 21. حجازی، الهه، امانی، حبیب و یزدانی، محمد جواد (1390). ارزیابی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه منزلت‌های هویت تحصیلی در دانش آموزان ایرانی. مجله روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، سال 2، شماره 5، صص 1-15. 22. غلامعلی لواسانی، مسعود؛ خضری آذر، هیمن و امانی، جواد (1390). پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روان شناختی اساسی و سبک های هویت. دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، سال 11، شماره 1، صص 25-38. 23. Was, C.A. & Isaacson, R.M. (2008). The development of a measure of academic identity status. Journal of Research in Education, 18, pp. 94-105. 24. Chorba, K., Was, C.A. & Isaacson, R.M. (2012). Individual differences in academic identity and self-handicapping in undergraduate college students. Individual Differences Research, 10 (2), pp. 60-68. 25. Was, C.A., Harthy, I.A., Oden, M.S. & Isaacson, R. M. (2009). Academic identity status and relationship to achievement goal orientation. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 7 (2), pp. 627-652. 26. Shanahan, M.J. & Pychyl, T.A. (2007). An ego identity perspective on volitional action: Identity status, agency, and procrastination. Personality and individual differences. 43, pp. 901-911. 27. Ferrari, J.R., Wolfe, R.N., Wesley, J.C., Schoff, L.A. & Beck, B.L. (1995). Ego-identity and academic procrastination among university students. Journal of College Student Development, 36(4), pp. 361-367. 28. غلامعلی لواسانی، مسعود و امانی، حبیب (1391). بررسی رابطه بین مراتب آموزشی، هدف‌گرایی و پیشرفت تحصیلی بر حسب جنس (دختر یا پسر). مجله علوم روانشناختی، سال 11، شماره 41، صص 42-61. 29. Crocetti, E., Sica, L.S., Schwartz, S. J., Serafini, T. & Meeus, W. (2013). Identity styles, dimensions, statuses, and functions: Making connections among identity conceptualizations. Revue Européenne de Psychologie Appliquée / European Review of Applied Psychology. 63(1), pp. 1–13. 30. هومن، حیدرعلی (1385). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: پارسا. 31. جوکار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا (1386). رابطۀ تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. مجلۀ اندیشه‌های نوین تربیتی، سال 3، شماره 3و4، صص 61-80. 32. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics, 6th ed. Boston: Allyn and Bacon. 33. Berzonsky, M.D. & Kuk, L. (2005). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39(1), pp. 235–247. 34. اسدی چشمه، اکرم (1390). بررسی رابطه خودکارآمدی ‌تحصیلی، جهت‌گیری هدفی و ترس از ارزیابی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی. 35. Gendron, A.L. (2011). Active procrastination, self-regulated learning and academic achievement in university undergraduates. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER oF ART Sin the department of educational psychology and leadership studies. University of Victoria. 36. یاسمی نژاد، پریسا؛ طاهری، مرضیه؛ گل محمدیان، محسن و احدی، حسن (1392). رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، سال20، شماره 3، صص 325-338. 37. Berzonsky, M.D. (2003). The structure of identity: commentary on Jane Kroger’s view of identity status transition. An International Journal of Theory and Research, 3(3), pp. 231-245.