تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رشد سازگاری فردی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری دانشجویان دختر مستقر در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجام شده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی (نیمه تجربی) بوده است. تعداد60 نفر از دانشجویان با بیش از یک سال اقامت در خوابگاه از دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و در گروه سنی 25-20 سال به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. ابزار اندازه گیری"پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا"و پرسشنامه جمعیت شناختی بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون های؛ تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس دو عاملی و آزمونT مستقل بوده است. نتایج نشان داد؛ آموزش مهارت‌های اجتماعی باعث افزایش میزان سازگاری فردی آزمودنی‌ها شده است. مداخله باعث افزایش دو خرده مقیاس اتکا به نفس و آزادی فردی شد. در مقیاس سازگاری فردی تاثیر مداخله پس از دو ماه در آزمودنی‌های گروه آزمایش کاهش و تداوم نداشته است. کسب مهارت‌های ضروری زندگی و توانایی دختران دانشجو در روابط بین فردی و تعامل اجتماعی می‌تواند در سازگاری و شکوفایی آنان، نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Atkinson, Richard Lee, Rytal And Hilgard, Ernest, (2009), "Psychology", Translated By Mohammad Taghi Proofs Et Al, 1389, Tehran, Emissions Roshd. 2. بهارلویی ،رویا،(1388)رابطه کمال گرایی، هماهنگی مولفه های خودپنداشت و جایگاه مهار با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. 3. P, Lawrence A (2003) Personality Psychology) Theory And Research (Translation: Parvin Kadivar, Mohamad Jafar Javady (1391), Tehran: Rasa Cultural Services. 4. Schlundt , D., And Macfall, Rt . (1985). New Direction In The Assessment Of Social Competence And Social Skill, In L. L. Abate And M. Milan(Eds). 5. Hargie, O. (1986). Communication As Skilled Behavior. In O. Hargie(Ed). A Handbook Of Communication Skills. 6. بیرامی، منصور، مرادی، علیرضا، «تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان»، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی داانشگاه تبریز، سال1، شماره4، زمستان1385. 7. Gresham, Fm. , Watson, T. S. & Skinner C. H. (2001). Function Behavioral Assessment: Principles, And Futute Directions. School Psychology Review30,150-170 8. Frydenberg, E. & Lewis, R. (1993). Adolescent Coping Scale:Administrators Manual. Hawthorn, Australia: The Australian Council For Educational Reasearch. 9. Sadock, B. ,J Sadock , V. A. (2003). Synopsis Of Psychiatry Philadelphia:Lippincott Williares & Wilkins. 10. فریس، جری. تیموتی، جی ترال. «روانشناسی بالینی: مفاهیم، روشها»، ترجمه مهرداد فیروز بخت، (1383)، تهارن انتشارات رشد. 11. Hannum, James , W. (2009)"Effects Of Family Confect ,Divorce And Attachment Patterns On The Psychological Distress And Social Adjustment Of College Freshman" Journal Of College Student. Http://Www. Furl,Net/Search 12. یزدی، منور و بنی اسدی،زهرا (1390) «بررسی تاثیر آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی بر نگرش به زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان»مجموعه مقالات سومین سمینار بهداشت روان، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و صنعت دفتر مشاوره. 13. تقی زاده هروی، مقصود(1392)،"بررسی رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و حمایت عاطفی برای کسب و کار و سازگاری شخصی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. 14. Abe, Jin. Talbot, Donna. (2007). "Effects of A Peer Program On International Students Adjustment". Journal of College Student Development. Http://Www. Findarticles. Com 15. Allen, Ben. P. (2007). "Personal Adjustment ". Peacock Publishing Company. 16. Eric, J. Lane. Timothy, K. Daugherty. (2009). "Correlates of Social Alienation Among College Students". Journal of College Student. Http://Www. Findarticles. Com 17. خاکی، غلامرضا. ،(1391) "روش تحقیق در مدیریت"، تهران انتشارات فوژان، چاپ اول 18. Haryrchy, And Amir Mahmoud Asgari, A. (1385), "The Impact Of Life Skills Training On The Adjustment Of Female Students", Journal Of Social Work, Volume 5, Number 4. 19. خالق باقری، رضا(1389)« رابطه بین الگوهای سازگاری جنسی و اجتماعی جوانان است». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد. 20. زارع وند پور، علی (1383)«ارتباط بین سازگاری فردی - مشارکت اجتماعی و خرده مقیاس‌های آن با ناتوانی‌های جسمی - تحرک غیر فعال اعضا در شهر اهواز». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بهزیستی و توانبخشی. 21. آخوندی، احمد. (1386)«بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر تهران، " پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه. 22. هومن، حیدر علی(1390)، «تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری»، تهران، نشر پارسا. 23. اعجاز، هاله و رویان، رویا«بررسی اثر بخشی روش شناخت درمانی بر افسردگی دانشجویان دختر در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی88-89»، فصلنامه دانشور رفتار، سال دوم، شماره 6و7، 1391؛تهران:دانشگاه شاهد. 24. فلاحی خشکناب، (1391). "زندگی در خوابگاه و اثرات روانی اجتماعی آن بر دانشجویان و خانواده‌های آنان" مجموعه مقالات همایش بهداشت روانی دانشجویان و مسائل خوابگاهی؛تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 25. سبحانی نژاد، مهدی و فردایی بنام،کیوان. «بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی»، دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری،سال هجدهم،دوره جدید شماره یک، بهار و تابستان 1390؛ تهران دانشگاه شاهد.