بررسی ارتباط بین سیرت اساتید با آموزش مبتنی بر دیالوگ (مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان "سیرت" اساتید و آموزش مبتنی بر "دیالوگ" از منظر دانشجویان دانشگاه اصفهان با روش مدل سازی معادلات ساختاری، پرداخته است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی گردآوری داده، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پیمایش 13281 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 220 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شده اند. ابزار جمع‏آوری داده، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی آن از طریق بازبینی توسط کارشناسان مربوطه تایید شده و پایایی کل آن نیز در آلفای کرونباخ برابر با 97/0 محاسبه شده است. داده‏ها در نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS  و AMOS تحلیل شده اند. نتایج نشان داد؛ در کلیت امر بین سیرت اساتید و آموزش مبتنی بر دیالوگ، رابطه بالایی وجود دارد 95/60 t= همچنین بررسی فرضیات فرعی حاکی از آن است که؛ بین هر یک از ابعاد سیرت؛ تواضع، شوخ طبعی، تدبیر، شور و اشتیاق، غم خواری با آموزش مبتنی بر دیالوگ، رابطه وجود دارد اما ارتباط بین دو بعد سیرت یعنی؛ صداقت و شجاعت با آموزش مبتنی بر دیالوگ، مورد تایید قرار نگرفت بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که تحقق آموزش مبتنی بر دیالوگ، در نظام‏های آموزشی، نیازمند اساتیدی است که از سیرت بالایی برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


1. قاسم زاده، حبیب اللَّه (1379 )؛ شناخت و عاطفه جنبه‌های بالینی و اجتماعی، تهران: انتشارات فرهنگان. 2. نیستانی، محمدرضا (1390)؛ اصول و مبانی دیالوگ روش شناخت و آموزش؛ اصفهان: انتشارات آموخته. 3. یغما، عادل (1384)؛ کاربرد روش ها و الگوهای تدریس: تهران: انتشارات مدرسه. 4. نیستانی، محمدرضا (1390)؛ اصول و مبانی دیالوگ روش شناخت و آموزش؛ اصفهان: انتشارات آموخته. 5. Vygotsky, L (1978). Mind and society. Revised Ed. Cambridge, Mass: The MIT Press. 6. نیستانی، محمدرضا (1390)؛ اصول و مبانی دیالوگ روش شناخت و آموزش؛ اصفهان: انتشارات آموخته. 7. شیخی فینی، علی اکبر و زارعی، اقبال و سعادت زاده، سمیه (1392)؛ تاثیر روش تدریس مشارکتی با تاکید بر جرئت آموزی (بیانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس دین و زندگی. دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، شماره 3، صص 351-360. 8. زارعی محمودآبادی، حسن و سلطانی علی آباد، مجتبی و امیرجان، ساره (1392)؛ ثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه گروهی بر میزان خودمتمایزسازی پسران نوجوان دبیرستانی. دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، شماره 3، صص 379- 388. 9. Howe, R.L. (1963). The miracle of dialogue. New York: Seabury. 10. نیستانی، محمدرضا (1390)؛ اصول و مبانی دیالوگ روش شناخت و آموزش؛ اصفهان: انتشارات آموخته. 11. Manzo, A & Manzo, U (1999). Pre reading methods for schema activation and instructional modeling. In Manzo & Manzo, Content Area Literacy: Interactive Teaching For Active Learning (2nd ED.) New York: John Wiley & Sons, Inc. 12. Hartman, E. M (2006). Can we teach character? An Aristotelian answer. Academy of Management Learning & Education, 5, pp. 68–81. 13. Hogan & Sinclair (1997). For love or money? Character dynamics in consultation. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 49, pp.256-267. 14. McKenna, R & Campbell, G. V (2011). The Character X Factor in Selecting Leaders: Beyond Ethics, Virtues, and Values, The Journal of Values-Based Leadership: Vol.4: Iss.2, Article 5. 15. Peterson, Christopher (2008). Character Development, Viewable at; www.education planner. org/education. 16. Harder, Pastor (2008). Character Assassination- Bloodless Murder, Viewable www.newhope.bc.ca. 17. Maxwell, John (2005). Communicating with Character", viewable at www.euquest.com. 18. Zenger, John & Folkman, Joseph (2004). The Handbook for Leaders, First Edition, New York, NY: Mc Graw- Hill. 19. Likona, T (1991). Educating for Character. Bantam Books: New York, NY. 20. Peterson, Christopher (2008). Character Development, Viewable at; www.education planner. org/education. 21. Brody, Steven & Siegel, Martin (2001). The Evolution of Character, First Edition, Madison, CT: International Universities Press, Inc. 22. Marrella, Layne (2001). In Search of Ethics", Sanford, FL; DC Press. 23. Hybels, B. (2008). Character, Viewable, at: www.Christianbook.Com. 24. Doty, Joseph (2008), Sports Build Characters, Journal of College and character Dynamics, 3, pp.13–23. 25. Peterson, Christopher & Seligman (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, First Edition, Oxford University Press. 26. نصر اصفهانی، علی و شول، سجاد و عارف نژاد، محسن (1391). بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال پنجم، شماره پانزدهم، صص62-45. 27. Barker, C & Coy, R (2003). The 7 Heavenly Virtues of Leadership, Management Today Series, McGraw-Hill, Sydney. 28. نصر اصفهانی، علی و فرخی، مجتبی و امیری، زینب (1391). تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه‌های اسلامی. دو فصلنامه علمی‌ پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 20، شماره 1، صص 79-61. 29. Sarros, J & Barker, C (2003). Virtuous Leadership Scale. Australian Management Character Survey Australian Institute of Management/Monash University study, available. 30. Barlow, C.B., Jordan, M. and Hendrix, W.H. (2003). Character assessment: an examination of leadership levels, Journal of Business and Psychology, Vol. 17 No. 4, pp.563-84. 31. Leonard, H. S. (1997). The many faces of character. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 49, pp.235-245. 32. Likona, T (1991). Educating for Character. Bantam Books: New York, NY. 33. فانی حجت اله، خلیفه مصطفی(1389). ﺑﺮرﺳﻲراﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺧﻮدﭘﻨﺪاره ی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲداﻧﺶآﻣﻮزان دوره ی راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. شماره 1 دوره بهار، ص27. 34. نادری، امین و اسدی، علی (1393). تحلیل تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد، رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه کتاب مهر، شماره 15، ص82.. 35. میترا چهرزاد، مینو و ماسوله شادمان، رضا (1386). مقایسه الگوی آموزشی معلم مدار و فرد مدار بر میزان یادگیری در مهارتهای دانشجویان پرستاری، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن ،ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ . ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 36. سلیمی، سیدحسین (1382). مطالعه تاثیر رفتار معلم بر نظم پذیری دانش آموزان در مدرسه. سال دوم، شماره 6، ص155. 37. Jones, Emily Nielsen & Ryan, Kevin & Bohlin, Karen (2005). Character Education and Teacher Education. How Are Prospective Teachers Being Prepared To Foster Good Character in Students? Action in Teacher Education, v20 n4 p11-28 Win 38. کلانتری، خلیل (1388). مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی. چاپ اول، تهران: فرهنگ صبا. 39. Barker, C & Coy, R (2003). The 7 Heavenly Virtues of Leadership, Management Today Series, McGraw-Hill, Sydney. 40. Peterson, Christopher & Seligman (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, First Edition, Oxford University Press. 41. James, s, Brian, c, & Hartican, A (2006). Leadership and Character, Leadership and Organizational Development Journal, 27 (8), PP. 1-10. 42. نیستانی، محمدرضا (1390)؛ اصول و مبانی دیالوگ روش شناخت و آموزش؛ اصفهان: انتشارات آموخته. 43. Jafari Samimi A & Mohammadi, R (2011). Measuring Customer Satisfaction Index (CSI) in Iranian Tile Industry Using Pls Path Modeling Technique”, Middle-East Journal of Scientific Research, 8(1): 141-149. 44. Boniface, B & Gyau, A & Stringer, R (2012). Linking price satisfaction and business performance in Malaysia's dairy industry, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 24 Iss:2 pp. 288 -304. 45. Hair, J & Anderson, R & Black, W (1998). Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. 46. Boniface, B & Gyau, A & Stringer, R (2012). Linking price satisfaction and business performance in Malaysia's dairy industry, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 24 Iss:2 pp. 288 -304. 47. Fornell, C & Larcker, D (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (2), 39–50. 48. Baggozi, R. and Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models, Journals of the Academy of Marketing Science, Vol. 13 No. 3, pp. 989-1006. 49. Chin, W.W.W (2001). PLS-graph User’s Guide Version 3.0, Soft Modeling Inc, Honston, TX. 50. Gefen, D & Straub, D (2005). A Practical Guide to Factorial Validity Using PLS-Graph: Tutorial and Annotated Example, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 16, PP. 91-109. 51. Nevitt, J & Hancock, G. R (2001). Performance of bootstrapping approaches to model test statistics and parameter standard error estimation in structural equation modeling, Structural Equation Modeling, Vol.8, No.3, PP.353-377. 52. Gunday, G & Ulusoy, G & Kilic, K & Alpkan, L (2011). Effects of innovation types on firm performance, Int. J. Production Economics, 133, 662–676. 53. Boniface, B & Gyau, A & Stringer, R (2012). Linking price satisfaction and business performance in Malaysia's dairy industry, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 24 Iss:2 pp. 288 -304. 54. Barker, C & Coy, R (2003). The 7 Heavenly Virtues of Leadership, Management Today Series, McGraw-Hill, Sydney.