ارائه مدل ساختاری مهارت‌های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی (مطالعه مورد؛ دانشگاه شیراز)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ساختاری مهارت‌های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی در دانشگاه شیراز بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بوده است. شرکت‌کنندگان 261 نفر از دانشجویان (199 نفر دختر، 62 نفر پسر) بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده مقیاس‌های مهارت مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی از کیفیت برنامه درسی بوده که پس از محاسبه روایی و پایایی ابزارها اجرا شده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی و تحلیل مسیر، تحلیل آماری شده اند. یافته‌ها نشان داد؛ مهارت‌های مطالعه دانشجویان به طور مستقیم بر ارزشیابی آنان از کیفیت برنامه درسی تأثیر مثبت و معنادار دارد. مهارت‌های مطالعه دانشجویان به طور مستقیم بر احساس خودکارآمدی آنان تأثیر مثبت و معناداردارد. مهارت‌های مطالعه دانشجویان به طور غیر مستقیم با واسطه‌گری احساس خودکارآمدی‌شان بر ارزشیابی آنان از کیفیت برنامه درسی تأثیر مثبت و معنادار دارد. بر اساس یافته‌های به دست آمده مهارت‌های مطالعه دانشجویان به طور مستقیم احساس خودکارآمدی و ارزشیابی مثبت آنان از کیفیت برنامه درسی را افزایش می‌دهد همچنین مهارت‌های مطالعه دانشجویان به طور غیر مستقیم و با واسطه احساس خودکارآمدی می‌تواند ارزشیابی مثبت آنان از کیفیت برنامه درسی را تحت تأثیر قرار دهد. مهارت‌های مطالعه با ایجاد انگیزه در دانشجویان، فعالیت بیشتر آنان را به دنبال دارد. این مهارت‌ها راهبردهای یادگیری هستند که به دانشجویان کمک می‌کنند تا اطلاعات را به شیوه‌ای اثربخش سازماندهی و تحلیل نموده و به کار برند. این مهارت‌ها نه تنها برای موفقیت در بعد تحصیلی بلکه برای سایر ابعاد زندگی مهم هستند و به دانشجویان کمک می‌کنند تا تبدیل به دانشجویانی مادام‌العمر شده و ابعاد مالی، اقتصادی و شغلی خود را نیز مدیریت نمایند. تسلط بر مهارت‌های مطالعه و یادگیری، اعتماد به نفس و خودکارآمدی دانشجویان را افزایش می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند که رویکردهای خود را تغییر داده و راهبردهای متفاوتی را برای رسیدن به موفقیت امتحان کنند.

کلیدواژه‌ها


1. مهر محمدی‌، محمود (1369). استفاده از یک مدل تحقیقاتی به عنوان راهنمای فرایند برنامه‌ریزی درسی، فصلنامه تعلیم و تربیت، 22- 23، تابستان و پاییز. 2. فتحی واجارگاه، کوروش (1381). اصول برنامه ریزی درسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ایران زمین. 3. Thien, M. (2001). Revisiting Curriculum Evaluation: Formative Exploration of a New Model, Ph. D. Thesis, and University of Michigan, USA. 4. علی نیای دموچالی، زینت (1391). ارزشیابی برنامه درسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بر اساس مدل 3 بعدی تین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز. 5. Woolfolf-Hoy, A., & Burke-Spero, R. (2005). Changes in Teacher Efficacy during the Early Years of Teaching: A Comparison of Four Measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343-356. 6. Dick, A., J., Rich, W., & Tony, W. (2009). Curriculum Evaluation, State of California Department of Corrections and Rehabilitation the California State University, Chico October 15, 2009. 7. کارشناسان دفتر همکاری‌های بین الملل آموزش و پرورش (1379). مجموعه گفتا رهای ارزشیابی در آموزش، وزارت آموزش و پرورش – دفتر همکاری‌های بین الملل. 8. Cheng, V. M. Y. (2011). Infusing Creativity into Eastern classrooms: Evaluations from Student Perspectives, Thinking Skills and Creativity, 6, 67–87. 9. Bandura, A. (1997). Social Foundation of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ: Presented Hall. 10. Altunsoy, S. Çimen, O. Ekici, G. Atik, A. D. & Gokmen, A. (2010). As Assessment of the Factors that Influence Biology Teacher Candidates’ Levels of Academic Self – Efficacy, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2377-2382. 11. Linnebrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The Role of Self-Efficacy Beliefs in Student Ngagement and Learning in the Classroom. Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 19(2), 119-137. 12. Ho, A., Watkins, D., & Kelly, M., (2001). The Conceptual Change Approach to Improving Teaching and Learning: an Evaluation of a Hong Kong Staff Development Programmed, Higher Education, 42, 143- 169. 13. Davidovitch, M. (2009). The Adaptability of Career Decision-Making Profiles: Associations with Self-Efficacy, Emotional Difficulties, and Decision Status, Journal of Career Development, first published on January 7. 14. Deniz, O. & Birikim, O. (2010). Relationship between Self-Efficacy and Educational Psychology Course Perceptions of Pre-Service Teachers Studying at Education Faculty of NEU. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 2372–2378. 15. Schloss, P. J., Yell, N., & Rozalski C. N. (2008). Social Skills Training in the Vocational Rehabilitation of Mentally retarded Individuals. Vocational Evaluation and Work Adjustment Bulletin, 15(4), 142-147. 16. Bos, C. S., & Vaughn, S. (2006). Strategies for Teaching Sstudents with Learning and Behavior Problems. Boston, MA: Pearson, Ally, and Bacon. 17. Anderson, J. (2002). The Role of Metacognition in Second Language Teaching and Learning. ERIC Digest, April 2002, 3-4. 18. Boehler, M. L, & Schwind, R. N. (2001). Association for Surgical Education an Evaluation of Study Habits of Third-Year Medical Students in a Surgical Clerkship. The American Journal of Surgery, 181, 268–271. 19. Cohen, A. D. (2005). Strategies in Learning and Using a Second Language. New York: Longman. 20. قلی‌زاده، فرض الله (1380). روش‌های صحیح مطالعه و یادگیری، تهران: شرکت سهامی انتشار. 21. Heine, R., & Maddox, E. (2008). Student Perceptions of the Faculty Course Evaluation Process: An Explanatory Study, Proceedings of ASBBS, Volume 15 Number Darby, Jenny. 22. Anthony, R. Artino, J. R. (2008). Understanding Satisfaction and Continuing Motivation in an Online Course: An Extension of Social Cognitive, Control-Value Theory. Paper presented at the 2008 annual meeting of the American Educational Research Association, New York, NY. 23. محمدی، مهدی (1385). بررسی تأثیر برنامه درسی تجربه شده بر رضایت و موفقیت رشته های مهندسی و علوم پایه ـ ارائه مدلهای توضیحی، پایان دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 24. Lent, W. R., Schmidt, J. & Schmidt, L. (2006). Collective Efficacy Beliefs in Student Work Teams: Relation to Self-Efficacy, Cohesion, and Performance. Journal Vocational Behave, 68, 73-84. 25. Maltby, A., & Mackie, S. (2009). Virtual Learning Environments Hindrance for the ‘Disengaged’ Student? ALT-J, 17(1), 49-62. 26. Tang, T. & Williams, J. (2001). Misalignment of Learning Context. An Explanation of the Chinese Learner Paradox. OHttp://Www.Bus.Qut.Edu./Au/Schools/Economics/Documents/Disc-Papers e2001/Tang Williams–79. Third-Year Medical Students in a Surgical Clerkship. Am J Sur, 181(3), 268-71. 27. Mc Cormic, R. & Murphy, P. (2008). Curriculum: A Focus on Learning. File://A: Curriculum and Learning. Htm. 28. Haskell, R. E. (1997). Academic Freedom, Tenure, and Student Evaluation of Faculty. Education Policy Analysis Archives, 5(6). 29. Smith, B. (2007). Student Rating of Teaching Effectiveness: An Analysis of End of Course Evaluation of Faculty, College Student Journal, 41(4). 30. Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstron, A. (2004). Do Psychosocial And Study Skill Factors Predict College Outcomes? A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 30, 261– 288. 31. Ferla, J., Valcke, M., & Schuyten, G. (2008). Relationships between Student Cognitions and Their Effects on Study Strategies. Learning & Individual Differences, 18, 271–278. Doi: 10.1016/J. Lindif.2007.11.003. 32. Burnett, P. C., Pillay, H., & Dart, B. C. (2003). The Influences of Learning and Learner Self-Concept on High School Students’ Approaches to Learning. School Psychology International, 24, 54–66. 33. Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York, NY: Freeman. 34. Elliot, A. J. (2005). A Conceptual History of the Achievement Goals Construct. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of Competence and Motivation, 52–84, London: Guildford Press. 35. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (Eds.) (2002). Handbook of Self-Determination Research. Rochester, NY: University of Rochester Press. 36. Gorard, S., & Huat See, B. (2011). Howcan We Enhance Enjoyment of Secondary School? The Student View British Educational Research Journal, 37, 671–690. 37. Eccles, J. S., O’Neill, S. A., & Wigfield, A. (2005). Ability Self-Perceptions and Subjective Task-Values in Adolescents and Children. In K. A. Moore & L. H. Lippman (Eds.), What Do Children Need To 38. Flourish? Conceptualizing and Measuring Indicators of Positive Development. 239–247, Springer, NY: New York. 39. Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic Emotions in Students’ Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research. Educational Psychologist, 37, 91–105. 40. Pekrun, R. (2006). The Control-Value Theory of Achievement Emotions: Assumptions, Corollaries, and Implications for Educational Research and Practice. Educational Psychology Review, 18, 315– 341. 41. Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological Correlates of University Students’Academic Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 138, 353–387. 42. Pastorelli, C., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Rola, J., Rozsa, S., & Bandura, A. (2001). Structure of Children’s Perceived Self-Efficacy: A Crossnational Study. European Journal of Psychological Assessment, 17, 87–97. 43. شیربگی، ناصر (1390). بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خودکارآمدی در انجام تحقیق، دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد، (1)، 80-67. 44. Nicholson, L. J., Putwain, D. W., Connors, L., & Hornby-Atkinson, P. (2012). The Key to Successful Achievement as an Undergraduate Student: Confidence and Realistic Expectations? Studies in Higher Education. Advance Online Publication. Doi:10.1080/03075079.2011.585710. 45. ظهیری، عبدالعباس؛ شهنی ییلاق، منیجه و حقیقی مبارکه، جمال (1391). روابط علی عملکرد قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی‌گری خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اهواز، دو فصلنامه پژوهش‌های آموز ش و یادگیری دانشگاه شاهد، 2(1)، 24-1. 46. Boehler, M. L., Schwind, C. J., & Folse, R. (2001). An Evaluation of Study Habits of Third-Year Medical Students in a Surgical Clerkship. Am J Sur; 181(3), 268-71.