بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ پژوهش‌های دانشجویی (مطالعه‌ مورد؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری)

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر در راستای تبیین عوامل موثر بر توسعه پژوهش‌های دانشجویی در دانشگاه هوایی شهید ستاری بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. تحقیقات متعددی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه‌ی تحقیقات دانشجویی انجام شده و در هر یک از پژوهش‌ها عوامل موثر بر توسعه‌ی فعالیت‌های پژوهشی به‌صُور متفاوت معرفی شده‌اند. در این مقاله کوشش شده تا با استفاده از تحقیقات انجام گرفته و بررسی وضعیت پژوهش دانشجویی در سازمان مورد مطالعه، مدلی جامع برای عوامل موثر بر توسعه‌ی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه هوایی شهید ستاری ارائه شود. عوامل موثر بر توسعه‌ی پژوهش‌های دانشجویی احصاء و برای هر یک از عوامل شاخص‌هایی تعریف شدند سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون و مشاهده‌گر پرداخته شد. در نهایت ابعاد و شاخص‌های به‌دست آمده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و  قابل قبول بودن مدلِ نظری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل راهبردی، فرهنگی و منابع انسانی از جمله مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه هستند.

کلیدواژه‌ها


1. فتحی واجاگاه، کورش؛ عارفی، محبوبه و زمانی‌منش، حامد(1392). بررسی چالش‌های آموزش عالی بین‌الملیی در دانشگاه شهید بهشتی، دوفصل‌نامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد، سال بیستم، دوره جدید، شماره 3، ص 49-35. 2. Mowery,D and B,sampt, (2010). universities in national innovation system.oxford,unizversity press, pp:209. 3. عطارزاده، مجتبی(1388). دانشگاه و نوآوری؛ کارکرد و آسیب‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 40، ص 31. 4. فضل‌الهی، سیف اله(1391). عوامل بازدارنده موثر بر پژوهش های دانشجویی، فصل نامه‌ی اسلام وپژوهش‌های تربیتی، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، ص 165-184. 5. امیری، ر(1390). پژوهش و موانع، مجله فرهنگ پژوهش، شماره 100، ص 535-552. 6. سعیدی‌کیا، م(1387). اصول و اساس کارآفرینی، تهران، انتشارات کیا. 7. Shain, E.(2004) leadership and Organizational Management, Translated by Najafi, N., Sima- e- Javan Publication, Tehran. 8. رابینز، استیفن(1388)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارسایان، علی و اعرابی، سیدمحمد، دفتر پژوهش‌های فرهنگی. 9. منصوری، رضا(1390). شناخت عوامل رشد و نه موانع ان: یک چرخش بینش، مجله‌ی رهیافت، شماره 32، ص: 36-29. 10. سواری، کریم. و تقی‌پور، منوچهر.(1387). بررسی موانع پزوهش در دانشگاه پیام نور از دیدگاه اعضای هیات علمی منطقه هفت، اولین همایش ملی توسعه دانشگاه مجازی، دانشگاه پیام نور کاشان). 11. عرب‌مختاری، ر(1387). شناسایی موانع و مشکلات پزوهش در رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. 12. Grembergen wim van (2001) Information Technology evaluation Methods & Management, Idea Group Publishing, PP.44-56. 13. صافی، احمد(1381). اهمیت و جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش؛ تلاش‌ها، چالش‌ها و سیاست‌های آینده، پژوهش‌نامه، شماره 35. 14. متین، نعمت اله(1380). اعتبارات و ارتقای کیفیت پژوهش، فصل‌نامه پزوهش‌نامه آمورشی، شماره 23. 15. استادی، آ(1383). موانع پژوهش های دانشجویی، ماهنامه‌ی آموزش، شماره 20، ص 53-52. 16. جوادیان، ی(1381). نگرش دانشجویان پزشکی در خصوص اهمیت پژوهشف مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شماره 6 جلد2، ص 67-64. 17. نیک‌روز، ل.، روزی‌طلب، م.؛ رایگان شیرازی، آ؛ نقی‌زاده، م.م و تقوی، ف(1391). بررسی موانع پژوهش‌های دانشجویی در برنامه‌ریزی تحقیقات دانشجویی از نظر دانشجویان، مجله‌ی دانشگاه علوم پزشکی فسا، شماره 2، جلد دوم، ص 119-113. 18. Got, E. Sanz, F.,(2002).” Mergers & acquisitions avoiding the path of decay”, master thesis, Linkoping University. 19. Huselid, M.A. (1995), “The Impact of human resources management practices on turnover, productivity and corporate finance performance”, Academy of Management Journal, Vol. 38 No. 3, pp. 635-672. 20. Tessema, M. and Soeter, J. (2006), “Challenges and prospects of HRM in developing countries: testing the HRM-performance link in Eritrean civil service”, International Journal of Human Resources Management, Vol. 17 No. 1, pp. 86-105. 21. Rizov, M. and Croucher, R. (2009), “Human resource management and performance in European firms”, Cambridge Journal of Economics, Vol. 33 No. 2, pp. 253-272. 22. Lew, T.-Y. (2009), “Perceived organizational support: linking human resource management practices with affective organizational commitment, professional commitment and turnover intention”, The Journal of International Management Studies, Vol. 4 No. 2, pp. 104-115. 23. Khan, M.A. (2010), “Effects of human resource management practices on organizational performance – an empirical study of oil and gas industry in Pakistan”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol. 24, pp. 157-175. 24. منصوری، ج(1383). افرهنگ و استقلال، جلد3، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه. 25. Rabines, S.(2009). Organizational Behavior Principle, Translated by Parsayain, A. and Aarabi, SM., Cultural Researches Publications, Tehran. 26. Amabile, T. (1988). A model of Creativity and Innovation in Organization. Research in Organizational Behavior, Vol.10, PP.126 &130-131. 27. Lawler, E. E. (1973). Motivation in Work Organizations. Monterey CA: Brooks/Cole. 28. Pelz, D., & Andrews, F. (1966). Autonomy, coordination and stimulation in relation to scientific achievement. Behavioral Science, Vol. 2 , pp.90. 29. Sternberg, R., & Lubart, T. (1999). The Concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. Sternberg (Ed.),Hand book of creativity. Cambridge University press. 30. سرشتی، منیژه؛ کاظمیان، افسانه و ادریس، فاطمه(1389). موانع انجام تحقیقات از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، راهبردهای آموزشی شماره 8. 31. صادقی، منصور؛ صادقی، علی‌رضا و نادری، خورشید(1390). پژوهش و توسعه فناوری، سال سوم، شماره5، 1390. 32. ساکی، رضا(1392). دانش معلمان درباره‌ی پزوهش و نیاز آنان به آموزش پژوهش، دو فصل‌نامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد، سال بیستم، دوره جدید، شماره 3، ص 133-119. 33. کلانتری، ک(1388). مدل‌یابی معادلات ساختاری در اقتصاد و پژوهش های اجتماعی، تهران، انتشارات صبا. 34. Segares, A. (1997). Assessing the unidimensionality of measurement: paradigm & illustration within the context of information system. International Journal of Management Science, 25(1), 8. 35. رامین‌مهر، ح و چارستاد، پی(1392). روش‌ پزوهش کیفی با به کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری، تهران، انتشارات ترمه. 36. Hair, J., Black, B. Babin, B., Anderson, R. and Tatham, R. (2006). Multivariate Data Analysis (6th edition). pper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 37. Morel, L., and Boly, V.(2006). Innovation process evaluation: From self assessment to detailed technological audi.