پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک‌های هویت

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نیازهای روان‌شناختی اساسی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با واسطه‌گری سبک‌‌های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و مغشوش/ اجتنابی) با استفاده از مدل معادلات ‌ساختاری، بوده است. بدین منظور 330 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه (166 پسر و 164 دختر) با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب شده و به پرسشنامه نیازهای روانی اساسی لاگواردیا و همکاران (2000) و سبک‌های هویت برزونسکی (1992) پاسخ دادند. یافته‌های به‌دست آمده نشان داد؛ نیازهای روان‌شناختی اساسی، اثر مستقیم مثبت و معنادار بر سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری و اثر مستقیم منفی بر سبک هویت مغشوش داشته و از طریق این متغیرها (سبک‌های هویت) به صورت غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی، اثر می‌گذارند هم‌چنین نیازهای روان‌شناختی اساسی اثر مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است. اثر مستقیم سبک هویت اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار اما اثر سبک هویت هنجاری بر پیشرفت تحصیلی، منفی و معنادار بود. اثر مستقیم سبک هویت مغشوش/ اجتنابی نیز بر پیشرفت تحصیلی، معنادار نبود. در مجموع یافته‌ها، نقش نیازهای روان‌شناختی اساسی و سبک-های هویت در پیشرفت تحصیلی را تأیید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها