بررسی تأثیر ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس سوم راهنمایی در درس ریاضیات

نویسنده

دانشگاه اهواز

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نقش آزمون‌های تکوینی در پیشرفت دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی در درس ریاضیات پرداخته است. علاوه بر بررسی، تکرار این آزمون‌ها نیز در طول ترم و تأثیر تراکمی آن‌ها طی یک سال تحصیلی بر پیشرفت دانش‌آموزان در درس ریاضیات هدف عمده دیگر تحقیق بوده است. برای آزمون فرضیه‌ها از یک طرح آزمایشی استفاده شد. از کلاس‌های پسرانه و دخترانه مدارسی مرفه و نامرفه، هر یک سه کلاسی به‌طور تصادفی انتخاب شد و از بین آن‌ها یک کلاس به آزمون‌های تکوینی با فراوانی زیاد، یک کلاس به آزمون‌های تکوینی با فراوانی متوسط، و بالاخره یک کلاسی برای شرکت در آزمون‌های تکوینی با فراوانی کم اختصاص یافت. بنابراین ۱۲ کلاس از هر ناحیه و در مجموع ۴۸ کلاس از چهار ناحیه آموزش‌وپرورش، گروه‌های آزمایشی این تحقیق را تشکیل دادند. از مدارسی مرفه و نا مرفه پسرانه و دخترانه هر ناحیه، هر کدام یک کلاس به‌طور تصادفی در گروه‌های گواه جای گرفتند. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که اختلاف معناداری در پیشرفت درسی ریاضیات دانش‌آموزان گروه‌های آزمایشی به لحاظ جنسیت و وضعیت اقتصادی - اجتماعی در مقایسه با همکلاسی‌های خود که تحت تأثیر آزمون‌های تکوینی قرار نگرفته بودند وجود دارد. علاوه بر این، در بین گروه‌های آزمایشی، آن دسته از دانش‌آموزان که در طول ترم در آزمون‌های تکوینی با فراوانی متوسط (سه آزمون تکوینی در هر ترم) شرکت داشتند نسبت به گروه‌های آزمایشی که آزمون‌های تکوینی را در زمان مشابه و در فراوانی‌های زیاد (چهار آزمون تکوینی) و کم (دو آزمون تکوینی) دریافت داشتند، پیشرفت بیشتری در درس ریاضیات از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


Reference