تاثیر یادگیری مشارکتی درتعامل با سبک‌های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ‌دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک‌‌های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ‌دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهرستان ارومیه، انجام گرفته است. روش پژوهش نیمه آزمایشی و براساس طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری ‌دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهرستان ارومیه بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 124نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند (چهارکلاس درس؛ دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل). محتوای درس در گروه آزمایشی به شیوه یادگیری مشارکتی و در گروه کنترل به شیوه سنتی ارائه گردیده است. جهت اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی از آزمون پیشرفت تحصیلی با ملاحظات تامین روایی و پایایی، استفاده گردیده است. برای اندازه گیری سبک‌‌های یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه، از آزمون گروهی اشکال نهفته ویتکن استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نشان داد؛ پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بوده است. روش مشارکتی با در نظر گرفتن سبک یادگیری بر نمرات پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، تاثیر مثبت داشته است همچنین در شرایطی که سبک یادگیری آزمودنی‌‌ها وابسته به زمینه باشد، روش مشارکتی نسبت به روش سنتی، تاثیر بیشتر بر میزان پیشرفت تحصیلی آزمودنی‌‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


1. Slavin, R. E. (1996). Reforming state and federal policies to support adoption of provev practice. Educational Research. 25(9),pp:4-5. 2. حاج بابای، مرتضی(1378). کاربردروان شناسی درریاضیات. تهران:انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی. 3. Zakaria,E. ,Chin,L. C. ,&Daud,Y. (2010). The effect of cooperative learning on student mathematics achievement and attitude towards mathematics. Journal of social sciences,6(2),pp:272-2754. 4. برومز، دزموند؛کامبرباچ، گلنروی ؛جیمز، آگاتا و پتی، آزموند(1390). آموزش ریاضی به کودکان دبستانی. ترجمه: محمد رضا کرامتی. تهران: انتشارات رشد. 5. Saglam, M and Millar, R. (2006). Upper high school student understands of electromagnetism. International Journal of Science Education, 28,543-566. 6. Jahnson, D. W. & Jahnson, R. T. (2002) Learning togather and alone:overview and metanalysis. Asia Pacific Journal of Education, 22,95-105. 7. Slavin, R. (1996) Researchon cooperative learning and achievement: what we knowe, what we need to knowe. Contemporary Educational Psychology, 21,43-69. 8. Tran, V. D,& Lewis,R. (2012). The effective of Jigsaw learning on student Attitudes in a Vietnames Higher education classroom. International journal of higher Education, 1(2):9-20. 9. Jahnson,D. W. Jahnson,R. T. (2005). New development in social interdependence theory. genetic,Social,& General psychology monographs, 131(4):285-358. 10. Slavin, R. E. (2011). Instruction based on Cooperative learning. Handbook of Research on Learning and Instruction (pp:344-360). New York: Taylor & Francis. 11. Jahnson, D,W, & Johnson, R Smit, T, (2004). Cooperative in the College classroom. [On Line], http//www. University of Minnesota. 12. Erdem, Aliye. (2009). Preservice teachers attitudes towards cooperative learning in mathematics course. Procedia Social and behavioral Sciences,1(2009) pp:1668-1672. 13. Santrock, John. W. (2011). Educational Psychology. McGraw Hill. 14. Slavin, R. E. (1990). Cooperative Learning: Theory, Research and Practice. Boston: Allyn and Bacon. 15. Barrett, T. (2005). Effects of cooperative learning on the performance of sixth-grad physical education students. journal of teaching in physical education,24,pp:88-102. 16. سیف، علی اکبر(1389). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری وآموزش). تهران:انتشارات دوران. 17. Johnson, D. W, &Johnson, R. (2000). Cooperative Learning methods: A meta-analysis. University of minesotamay. 18. کرامتی، حمید رضا (1384). یادگیری مشارکتی، چاپ دوم. مشهد: انتشارات فراانگیزش. 19. Shachar, Hanna, Fischer, Shlomit (2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of student in 11th grade chemistry classes. Journal of learning and instructional, 14(7), pp:69-87. 20. Bayraktar,Gokhan,(2011). The effect of cooperative learning on student approach to general gymnastics course and academic achievement. Journal of educational Research and Reviews,6(1),pp:62-71. 21. Doymus,Kemal,Simek,Umit,&Bayrakceken. (2004). The effect of cooperative learning on attitude and academic achievement in science lessons. Journal of Turkish science Education. Available on:http://www. tused. org. 22. Lazarowitz, R. (2007). High School Biology Curricula Develoment:Implementation. Teaching and Evaluation. handbook of Research on Science Education. mahwah,NJ:LawrenceErlbaum. 23. Adeyemi, Babatunde . A. (2008), effects of cooperative learning and problem-solving strategies on Jouner Secndary School Student: Achievement in Social Studies. Journal of Research in Educational Psychology. 6(3), p p: 691-708. 24. Bilen,Sermin(2010). The effect of cooperative learning on the ability of prospect of music teachers to apply Orff-Schulwerk activities. Journal of Social and Behaviral Sciences,2(6),4872-4877. 25. Kagan,S. (2004). Cooperative learning,kagan publishers. 26. Hill,K. A(2000). Cooperative learning as a mean of improving social skill Amongmidd grade student. http://www. Usoe. K12. ut. Us/oals2000/Kathy Hill-cooperative learning. htm. 27. Bertucci,A. ,Conte,S, Johnson,D. W, Jahnson, R. T. (2010). The impact of size of cooperative group on Achievement,Social support, and self-esteam. The Journal of General Psychology, 137(3), pp:256-271. 28. Jahnson,D. W. ,& Jahnson,R. T. (2006). Joining together,Group Theory and Group Skills. Boston:Allyne&Becon. 29. Hanze, Martin, Berger, Roland (2007). cooperative learning, motivational effects, and student charateristics:An experimental study comparing cooperative learning and direc instruction in 12th grade physics classes. Journal of learning and instruction,17(3):29-41. 30. بیابانگرد، اسماعیل؛ شکیبا، ابوالقاسم (1381). تاثیر روش آموزش دو جانبه بر درک مطلب خواندن و رشد اجتماعی ‌دانش‌آموزان نارساخوان پایه پنجم ابتدایی منطقه جوین سبزوار. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی. سال دوم، شماره 2. 31. Ghaith, G. M. (2002). The relationship between cooperative learning, perception of social support, and academic achievement. 3(2002), pp: 263-273. Available on:www. elsevier. com/locate/system. 32. Le,T. T. (2010). Infushing cooperative learning into an EFL chassroom. English Language Teaghing,3(2),pp:64-77. 33. یزدیان پور، ندا؛یوسفی، علیرضا و حقانی، فریبا(1388). تأثیر آموزش به روش پروژه ای و مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ‌دانش‌آموزان دختر سوم تجربی فولاد شهر در درس آمار و مدلسازی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامهریزی درسی، سال سوم، شماره بیست و دوم، صص98-85. 34. استوار، نگار، غلام آزاد، سهیلا و مصر آبادی، جواد. (1390). تاثیر گذاری آموزش به روش تقسیم بندی ‌دانش‌آموزان به گروههای پیشرفت بر شاخص‌‌های شناختی، فراشناختی و عاطفی در درس ریاضی. فصلنامه نو آوری‌‌های آموزشی، شماره41، سال یازدهم، صص50-29. 35. کرامتی، محمد رضا(1386). تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی ‌دانش‌آموزان پایه پنجم . مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 39(2)، 31-49. 36. Artut, Perihan (2010). Experimental evaluation of the effects of cooperative learning on kindergarten children mathematics ability. International Journal of Educational Research, 48(5). pp:370-380. 37. Aziz ,zahara ,Hossin ,Md. Anowar(2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on student achievement in secondary mathematics. Procadia Social and Behavioral Sciences,9(13),pp:53-62. 38. Vaugan, D. (2002). Effects of cooperative learning on achievement and attiude among student of color examind . Journal of Educational Research . 95(6). pp:359-364 39. Tarim, Kamuran. (2009). the effects of cooperative learning on preschoolres mathematics problem-sloving ability. Educational Studies in Mathmatics,72,3,325-340. 40. Tarim,Kamuran. ,& Akdeniz, Fikri. (2008). The effects of cooperative learning on Turkish elementary students mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD methods. Educational Studies of Math,67,77-91. 41. Isik ,D. &tarim ,K. (2009). The effects of the cooperative learning method supported by multiple intelligence theory on Turkish elementary students mathematics achievement. Asia Pacific Education Review ,10,pp:465-474. 42. Liegle,J. O., & Janicki,T. N. (2006). The effects of learing styles on the navigation needs of web-based learners. Computers in Human Behavior, 222, 885-898. . 43. Tulbur , Cristina. (2011). Do different learning styles require differentiated teaching strategies? Procedia Social and Behavioral Sciences. 15(2011),155-159 44. Arthurs,J,B. (2007). A juggling act in the classroom:Managing different learning styles. Teaching and learning in nursing. 2. 2-7. 45. Beck,C. R. (2001). matching teaching strategies to learning style preferences. The teacher Educator. 37(1),1-15. 46. Rogers,K. M. A. (2009)a preliminary investigation and analysis of student learning style preferences in further and higher education. Journal of Futher and Higher education. ,33(1). 13-21. 47. Yazicilar, Ozge, & Guven, Bulent. (2009). The effects of learning style activities on achievement,attitude and recall level. Procedia Social Sciences. 1(2009):2578-2583. 48. Witkin, H. A. Oltman. P. ,& K. raskin. E. (1971). Group embedded figures test manual. Consulting Psychology, 32(3): 128-142. 49. Carsten(2003). Pedagogical Rules in Active Math and their Pedagogical Foundations. Available in www:http://www. ags. uni-sb. de. 50. Oberer(2003). Effects of learning-style teaching on elementary students behaviors ,achievement and attitudes. 51. Miller, G, &Poilit, T. (1999). The effect of cooperative learning team on selected learner outcomes. Journal of Agricultural Education, 40, 66-73. 52. Peklaj, Cirila. (2003). Gender, abilities, cognitive style and studaents achievement in cooperative learning. Journal of Psiholoska obzorja/Horizons of Psychology, 12 , 4 pp:9-22. 53. مشهدی، حمیدرضا(1381). مقایسه تاثیرروش آموزش ازطریق همیاری(مشارکتی)با روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم ورابطه آن با سبکهای شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران. 54. National council of teachers of Mathmatics (2001). Mathmatics in the preschool. Buffalo, NY:NCTM. 55. National council of teachers of Mathematics (2008). principle & standards for school mathematics . http://My. nctm. org/standards. 56. همایونی، علیرضا؛ کدیور، پروین و عبدالهی، محمد حسین (1385). رابطه بین سبک یادگیری، سبک شناختی و انتخاب رشته تحصیلی در ‌دانش‌آموزان پسر دبیرستانی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال سوم، شماره10، صص137-144. 57. کرد، بهمن و مهدوی، مهدی (1390). رابطه بین سبکهای شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه با عملکرد دانشجویان در آزمون‌‌های پاسخ نگار و پاسخ گزین. فصلنامه روانشناسی تربیتی ، شماره 21، سال هفتم، صص58-72. 58. حسین زاده، سیران (1389) مقایسه باورهای شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد با توجه به سبکهای شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ازاد تبریز. 59. Bosacki, s. ,Innerd, W. ,& Towson, S. (1997). Field independence-Dependence and self esteem in preadolescents: Dos gender make a difference? Journal of Youth and Adolescence, 26(6), 691-703. 60. Jud,C. M. ,Mcclelland,G. H. ,Ryan,C. S. (2009). Data analysis. New York:Routledge. (Second edition). 61. سرمستی، ژیلا(1390). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی در درس هدیه‌‌های آسمانی و رشد مهارتهای اجتماعی ‌دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی . پایان نامه کاشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز. 62. همدانی، زهره؛حقانی، فریبا و لیاقت دار، محمد جواد(1390). مقایسه تاثیریادگیری از طریق همیاری با روش تلفیقی سخنرانی کوتاه و پرسش و پاسخ بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال هشتم، دوره دوم، شماره30، ص10-3. 63. خداددنژاد، علی(1388). تاثیر روش همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ‌دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر گچساران. فصلنامه اندیشه‌‌های تازه در علوم تربیتی، سال پنجم، شماره 1، صص93-73. . 64. کرامتی، محمد رضا(1388). تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ‌دانش‌آموزان اول دبیرستان در درس فیزیک. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال دوم ، شماره 39، صص49-31. 65. کرامتی، محمد رضا و حسینی، بی بی مریم(1387). تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ‌دانش‌آموزان در درس فیزیک(مبحث انرژی). فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره 38 ، شماره2 صص166-147. ) 66. طالبی، مهدی(1384). مقایسه تاثیر روشهای یادگیری سنتی و مشارکتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس ریاضی ‌دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مدارس ارومیه در سال تحصیلی84-83. پایان نامه کارشناسی ارشددانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز. 67. Othman,n. (1997). the effects of cooperative learning and traditional mathematics instructionin grade12;A meta analysis of findings. Dissertations Abstract International, 57(12):50-90. 68. Tarim,K. ,& Artut,P. D. (2004). Teaching addition and subtraction skills to preschool children with cooperative learning method. Eurasian journal of Educational Research, 5(17):221-236. 69. Artut,P. D,&Tarim, K. (2007). Effectiveness of JigsawII on prospective elementary school teacher. Asia. pacific Journal of teacher Education, 35(2):129-141. 70. شیخی فینی، زارعی، اقبال و سعادت زاده، سمیه(1391). تاثیر یادگیری مشارکتی با تاکید بر جرئت آموزی بر پیشرفت تحصیلی ‌دانش‌آموزان در درس دین و زندگی. دوفصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیستم، دوره جدید، شماره 3. 71. رودباری، زینب و مسعود حسینچاری(1389). بررسی نقش واسطهگری سبکهای یادگیری در رابطه بین ویژگی شخصیتی وپیشرفت تحصیلی ‌دانش‌آموزان دبیرستانی. دو فصلنامه علمی و پژوهشی دانشکاه شاهد ، سال شانزدهم، شماره39. 72. Goodennough , D. R. (1976). The role of individual differernce in FD as a factor in learning and memory. Psychological Bulletin,83,pp:650-675.