رویکردهای مطالعه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، جنسیت، و مدت تحصیل دانشجویان در دانشگاه

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رویکردهای مطالعه دانشجویان و بررسی رابطه رویکردهای عمقی و سطحی مطالعه با جنسیت، پیشرفت تحصیلی و مدت تحصیل دانشجویان در دانشگاه است. به این منظور پرسشنامه رویکردهای مطالعه بر روی  تعداد 116 نفر از دانشجویان ترم‌های دوم، چهارم، و ششم رشته‌های روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه شاهد اجرا شد و در نهایت پرسشنامه‌های مربوط به 100 نفر از پاسخگویان تحلیل شد. اطلاعات مربوط به پیشرفت تحصیلی آن‌ها (معدل دروس گذرانده شده در ترم‌های قبل) و مدت تحصیل آن‌ها در دانشگاه هم جمع‌آوری شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که بنا به اظهار دانشجویان میزان استفاده آن‌ها از راهبردهای عمقی مطالعه از راهبردهای سطحی بیش‌تر است. بررسی رابطه میان رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد که بین نمره رویکرد عمقی مطالعه با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و بین نمره رویکرد سطحی مطالعه با پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. هم‌چنین بین نمرات رویکرد عمقی دانشجویان ترم‌های مختلف تفاوت معنادار دیده می‌شود. براین اساس نمره رویکرد عمقی دانشجویان ترم دوم از دانشجویان ترم‌های چهارم و ششم بالاتر است. وقتی از میانگین نمرات عمقی و سطحی به‌عنوان نقطه برش برای تقسیم دانشجویان به دو دسته عمقی و سطحی استفاده می‌شود، رابطه معناداری بین جنسیت دانشجویان و رویکرد مطالعه آن‌ها دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها