دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، اسفند 1387 
تبیین عوامل شناختی(کانون کنترل، درماندگی اکتسابی و اثرگُلِم) در نهادهای آموزشی

صفحه 15-30

فتانه قلی پور؛ آرین قلی پور؛ علی پیران نژاد؛ سمیرا فاخری کوزه کنان


بررسی تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در جهان

صفحه 41-66

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد جواد لیاقت دار