رابطه اضطراب یادگیری زبان عربی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران برحسب جنسیت و رشته تحصیلی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوزبانه (آذری‌زبان)، پرداخته‌است. هدف از پژوهش، مقایسه پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوزبانه دختر و پسر پایه اول ابتدایی که دوره پیش‌دبستانی را گذرانده‌اند، با دانش‌آموزانی بوده‌است که این دوره را نگذرانده‌اند. روش پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بوده‌است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دوزبانه پایه اول شهرستان خدابنده بوده که از بین آنان 120 نفر (60 دختر و60 پسر) به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب‌شدند (در هر گروه 30 نفر پیش‌دبستان‌رفته و30 نفر پیش‌دبستان‌نرفته)، داده‌های حاصل با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل‌شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دادند که بین دانش‌آموزان دوزبانه پایه اول شرکت‌کننده در آموزش‌های پیش‌دبستانی با دانش‌آموزان فاقد این تجربه، در متغیرهای «پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی»، تفاوت معنادار وجوددارد. دانش‌آموزان پسر دوزبانه پایه اول پیش‌دبستان‌رفته، نسبت‌به دختران، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی بیشتر و بالاتری دارند. تفاوت میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی درس فارسی نسبت‌به سایر دروس، معنادارتر است و این امر ناشی از ارتباط بین فهم زبان و درک مطلب با فهم دروس و پیشرفت سواد خواندن و درنتیجه، تأثیر دوره پیش‌دبستانی بر مهارت‌های زبان‌آموزی است.

کلیدواژه‌ها