مرور نظام‌دار مدل‌های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش، مرور نظام‌دار مدل‌های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بود. روش پژوهش، مرور نظام‌دار مبتنی بر روایت بود که نوعی از پژوهش فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش؛ مطالعات انجام شده در ایران بود که از معادلات ساختاری جهت بررسی روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی استفاده کرده بودند. از بین 37 مقاله به دست آمده طی جستجوی اینترنتی، تعداد 15 مقاله بر اساس ملاک‌های ورود و خروج، انتخاب گردید. تعداد 6 مقاله به کمک تحلیل مسیر و 9 مقاله نیز مبتنی بر معادلات ساختاری انجام شده بود. ابزار جمع‌آوری داده، چک لیست محقق‌ساخته بوده است. یافته‌ها نشان داد؛ اهداف پیشرفت، تاثیر مستقیم و معنادار بر پیشرفت تحصیلی دارند. میانگین همبستگی‌های مربوط به تاثیر مستقیم اهداف عملکردی - رویکردی بر خودتنظیمی و فراشناخت، بیشتر از میانگین همبستگی‌های مربوط به تاثیر مستقیم اهداف تبحری بر خودتنظیمی و فراشناخت، بوده است. تاثیر مستقیم راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی از تاثیر مستقیم راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی، قوی‌تر بود. اثر غیرمستقیم اهداف تبحری بر پیشرفت تحصیلی از اثر غیرمستقیم اهداف رویکردی – عملکردی، معنادارتر و همبستگی‌های گزارش شده نیز قوی تر بوده است. می‌توان نتیجه گرفت؛ نقش مهارت‌های فراشناختی در یادگیری به دلیل فرایندهای کنترلی و نظارتی آن، پررنگ‌تر از نقش فرایندهای شناختی است.

کلیدواژه‌ها