تأثیر آموزش هوش عملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی

نویسندگان

چکیده

هوش عملی، مقولهای است که بهتازگی شناختهشده و مورد توجه قرارگرفتهاست و امروزه بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در پیشرفت فرد در مدرسه، شغل، زندگی، در کنار هوش تحصیلی یا تیزهوشی درسی، مورد بحث واقع میشود. پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر آموزش هوش عملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صورتگرفتهاست. جامعه آماری، شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه دو اصفهان بودهاند. از بین جامعه آماری، یک گروه 30 نفری بهعنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده، درنظرگرفتهشدند و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیمشدند. روش پژوهش شبهتجربی بوده، پیشرفت تحصیلی از طریق مقایسه معدل ترم اول و دوم دانشآموزان، اندازهگیریشد. تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورتگرفت. در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس برای تعیین تفاوت گروهها در ترم دوم استفادهشد. استفاده از کوواریانس بهمنظور حذف اثر متغیرهای مزاحم بود. نتایج نشانداد 65/85 =  fدر سطح 001/0   کاملاً معنادار بود. ضریب تأثیر بهدستآمده، بسیار قوی و برابر 76/0 بود؛ یعنی 76 درصد اختلاف بهوجودآمده بین گروهها به دلیل تأثیر متغیر مستقل، بودهاست. معدل ترم اول و دوم آزمودنیهای گروه کنترل، تفاوت معنادار نشاننداد درحالیکه میانگین ترم دوم گروه آزمایش 19/1 نمره افزایشداشت؛ بنابراین فرضیه تحقیق، مبنیبر وجود تفاوت بین پیشرفت تحصیلی گروهها، پس از اجرای دوره آموزش هوش عملی برای گروه آزمایش تأییدشد.

کلیدواژه‌ها