تأثیر روش تدریس مشارکتی با تأکید بر جرئت‌آموزی (بیانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس دین و زندگی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان

چکیده

پژوهش حاضر، تأثیر روش تدریس مشارکتی با تأکید بر الگوی جرئت‌آموزی در بیان را بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دوره متوسطه در درس دین و زندگی، بررسی‌کرده‌است. روش تدریس مشارکتی با تأکید بر الگوی جرئت‌آموزی در بیان، برای گروه آزمایشی و روش تدریس سخنرانی یا سنتی برای گروه کنترل به‌کارگرفته‌شد. روش تحقیق، تجربی بود و از طرح چهار گروهی سولومون با پیش‌آزمون و پس‌آزمون، استفاده‌شد. نمونه مورد مطالعه 124 نفر از دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهر بندرعباس بودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش‌نامه جرئت‌آموزی گمبریل و ریچی، بوده‌است. برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی از نمرات دانش‌آموزان استفاده‌شده‌است. دو روش تدریس مشارکتی و سنتی به‌مدت ده هفته اجراشدند. نتایج نشان‌دادند که روش تدریس مشارکتی با تأکید بر الگوی جرئت‌آموزی در بیان، بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مثبت داشته‌است.

کلیدواژه‌ها