بررسی تاثیر آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی و رضایتمندی دانشجومعلمان زیست‌شناسی (مطالعه موردی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فرهنگیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 56441-888، تهران، ایران.

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 گروه پژوهشی مطالعات تربیتی موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی. دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از دغدغه‌های آموزش مجازی در دوران کورونا، آموزش دروس آزمایشگاهی در دانشگاه‌ها بود که تدریس و یادگیری آن را با چالش مواجه ساخته بود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مجازی درس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی بر پیشرفت تحصیلی و رضایتمندی دانشجومعلمان زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌ی پاندمی کرونا است.
روش: روش پژوهش از نوع پژوهش‌های مشاهده‌ای - مقطعی با رویکرد توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجومعلمان دوره کارشناسی رشته آموزش زیست‌شناسی دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران هستند که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 درس فیزیولوی گیاهی داشته‌اند و به شیوه تمام شماری انتخاب شده‌اند. محتوای آموزشی درس به صورت مجازی طراحی شده و در یک نیمسال تحصیلی برای جامعه آماری پژوهش اجرا و تدریس شده‌است. ابزارهای اندازه‌گیری متغیرها شامل آزمون محقق‌ساخته شناختی- مهارتی برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی بوده است. روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (85/0) بررسی شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، آموزش آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی به شیوه مجازی، در افزایش نمرات دانشجومعلمان تاثیر داشته و سبب رضایت آنان از یادگیری در سه حیطه کسب دانش، مهارت و نگرش از این نوع آموزش بوده است. بیشترین میزان رضایتمندی در حیطه کسب دانش و کمترین میزان رضایت در حیطه کسب مهارت مشاهده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می رسد با طراحی مناسب و تبیین یک برنامه راهبردی، بتوان با چالش‌ های آموزش مجازی دروس آزمایشگاهی تا اندازه‌ای مقابله نموده و زمینه را برای ارتقای آموزش و یادگیری هر چه مطلوب‌تر دانشجومعلمان در دروس آزمایشگاهی به شیوه مجازی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها