دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 35، خرداد 1401 
مطالعه تطبیقی تربیت هنری در دوران باستان و عصر صفوی

صفحه 37-52

10.22070/tlr.2023.16908.1342

مرتضی گلشنی گهراز؛ کمال نصرتی هشی؛ حمید احمدی هدایت