دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 36، خرداد 1401 
اعتباریابی مدل داده بنیاد استعدادیابی دانش‌آموزان مستعد شغل معلمی

صفحه 68-85

10.22070/tlr.2023.16925.1344

محمد عبدالعلی پور؛ پیمان یارمحمدزاده؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی