نقش رهبری هم افزا مدیران مدارس در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری رفتارهای تولیدی معلمان فنی و حرفه ای (مورد مطالعه: هنرستان های استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: کارآفرینی سازمانی می‌تواند باعث به حداکثر رساندن بهره‌وری برای دستیابی به اهداف سازمانی شود، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد افراد برای رسیدن به اهداف فردی خود تلاش می‌کنند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری هم افزا مدیران مدارس در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری رفتارهای تولیدی معلمان فنی و حرفه ای صورت گرفت.
روش: روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور است. جامعه پژوهش کلیه معلمان هنرستان های فنی و حرفه ای استان تهران بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 364 معلم انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته ی رهبری هم افزا؛ پرسشنامه ی محقق ساخته ی رفتارهای تولیدی معلمان؛ و پرسشنامه ی کارآفرینی سازمانی هاگس و مورگان (2007) استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی پرسشنامه ی کارآفرینی سازمانی از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عامل تأییدی استفاده شد، و پایایی و روایی پرسشنامه ی محقق ساخته ی رهبری هم افزا و پرسشنامه ی محقق ساخته ی رفتارهای تولیدی با تکنیک های آلفای کرانباخ و نسبت روایی محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند، جهت تحلیل داده‌ها از مدل یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار lisrel استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد رهبری هم افزا مدیران دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمانی در سطح 05/0 است. رهبری هم افزا مدیران مدارس دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رفتارهای تولیدی معلمان در سطح 05/0 است. رفتارهای تولیدی معلمان دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمانی در سطح 05/0 است. رهبری هم افزا مدیران مدارس بواسطه رفتارهای تولیدی معلمان دارای اثر غیر مستقیم مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمانی در سطح 05/0 است. همچنین رهبری هم افزا مدیران مدارس و رفتارهای تولیدی معلمان فنی و حرفه ای قادر به تببین 19/0 واریانس کارآفرینی سازمانی هستند.
بحث و نتیجه گیری: مدیران مدارس با بکارگیری سبک رهبری هم افزا، سبب ترویج و ارتقاء کارآفرینی خواهند شد و بروز رفتارهای تولیدی از سوی معلمان این امر را تسهیل می نماید.

کلیدواژه‌ها