واکاوی روابط ساختاری میان ادراک دانشجویان از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به یادگیری و مطالعة دروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار برنامه درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایراناه شهید باهنر

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک دانشجویان دورۀ کارشناسی از برنامۀ درسی و رویکرد آنها به یادگیری و مطالعۀ دروس بود. جامعۀ آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در دورۀ کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 99-1398 بود. نمونه‌ آماری شامل 365 نفر از دانشجویان بود که با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه «رویکردها و مهارت‌های مطالعۀ دانشجویان (نسخه کوتاه)» و «پرسشنامۀ تجربۀ دوره» استفاده گردید. برای بررسی روایی ابزارها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که دو ابزار، دارای روایی سازه مناسب بودند. پایایی هر یک از ابزارها نیز به ترتیب 85/0 و 83/0 برآورد گردید. برای بررسی روابط ساختاری میان مولفه‌های دو پرسشنامه، از مدل‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ادراک از اهداف و استانداردهای روشن با رویکرد سطحی به یادگیری رابطۀ مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین، بین ادراک از اهداف و استانداردهای روشن با رویکرد راهبردی به یادگیری، رابطۀ مثبت و معنادار برقرار بود. علاوه بر این، رابطه بین ادراک از حجم کارمناسب با رویکرد سطحی به یادگیری مثبت ومعنادار بود و بین رویکرد عمیق و رویکرد راهبردی به یادگیری نیز رابطۀ مثبت و معناداری دیده شد.

کلیدواژه‌ها