نقش مؤلفه های برنامه ویژه ی مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی و تربیت شهروندی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه پیام نورشهرستان تفت، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی و برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

طرح بوم به عبارت دقیق تربرنامه ویژه ی مدرسه، مطابق رویکرد تربیتی- فرهنگی و با لحاظ نمودن تعالیم مهارت محور و توسعه ی فعالیت های پرورشی در مدرسه های سراسر کشور جهت آموزش های ضروری با در نظر گرفتن مقتضیات محیط زندگی دانش آموزان می باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفه های برنامه ویژه ی مدرسه بر خودکارآمدی و تربیت شهروندی دانش آموزان با جامعه آماری تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهر تفت (320 نفر) و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 175 نفر در نظر گرفته شده است. در این پژوهش سه پرسشنامه طرح بوم (برنامه ویژه ی مدرسه)، خودکارآمدی و تربیت شهروندی که جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون به صورت مرحله ای استفاده گردید؛ در نتیجه همبستگی بین مؤلفه‌های طرح بوم و خودکارآمدی 79/0 و میزان R2 برابر با 63/0 حساب گردید، به عبارت دیگر 63 درصد واریانس نمرات خودکارآمدی از طریق طرح بوم قابل پیش بینی می باشد و مؤلفه‌های طرح بوم با خودکارآمدی دانش آموزان در ارتباط هستند. همچنین تحلیل رگرسیون که همبستگی بین مؤلفه‌های طرح بوم و تربیت شهروندی 71/0 و میزان R2 51/0 است؛ بنابراین 51 درصد واریانس نمرات تربیت شهروندی به وسیله‌ی طرح بوم قابل پیش بینی است و با توجه به میزان F (001/0p<،87/42=(165،4)F) طرح بوم می‌تواندتاثیرات مثبت معناداری در تربیت شهروندی دانش‌آموزان داشته باشد. در نهایت فرضیه اصلی پژوهش تایید شده و مؤلفه‌های طرح بوم تأثیر معناداری در پیش بینی خودکارآمدی و تربیت شهروندی دانش آموزان دختر پایه‌های پنجم و ششم شهر تفت داشتند.

کلیدواژه‌ها