مقایسه مهارت‌‌های زندگی دانشجویی بین دانشجویان ورودی جدید و سال آخر 1399-1398دانشگاه فرهنگیان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان. البرز

2 ,...

چکیده

مقدمه: زندگی دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان همراه با چالش و تنیدگی‌های خاصی است که کسب مهارت‌های زندگی را ضروری می‌سازد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع زمینه‌یابی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان 99-1398 پردیس های استانی البرز بود که 564 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌ی "مهارت‌های زندگی دانشجویی" پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مهارت‌‌های زندگی دانشجویی، دانشجویان ورودی جدید و سال آخر پردیس های استان البرز تفاوت معناداری وجود دارد. درسه مهارت‌های ارتباط موثر، مقابله با خشم و مقابله با استرس در دانشجویان سال آخر به طور معناداری بالاتر از دانشجویان جدید بود. اما در مهارت خودآگاهی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین یافته های پژوهش با توجه به عامل جنسیت نشان داد که، میزان مهارت ارتباط موثر، در پسران بیشتر از دختران بود اما مهارت مقابله با خشم و مقابله با استرس، دختران بالاتر از پسران بود و در مهارت خودآگاهی تفاوت معناداری مشاهده نشد. مقایسه‌ی مهارت های زندگی دانشجویی در دختران ورودی جدید و سال آخر نیز نشان داد که ارتباط موثر، مقابله با خشم و خودآگاهی هیجانی تفاوتی با هم نداشته اما مهارت مقابله با استرس در دانشجویان سال آخر بالاتر از ورودی های جدید بود. این مقایسه بین پسران ورودی جدید و سال آخر نیز نشان داد که مهارت‌های ارتباط موثر و خودآگاهی هیجانی تفاوتی با هم نداشته و میانگین مهارت‌های مقابله با خشم و مقابله با استرس پسران سال آخر بالاتر از دانشجویان ورودی جدید بود. نتیجه گیری: به صورت کلی آموزش مهارت خودآگاهی به کلیه دانشجویان دختر و پسر و آموزش مهارت‌ها مورد نیاز به توجه و آموزش بیشتری دارد. مهارت‌ها با توجه به نیاز دانشجویان و جنسیت حائز اهمیت است. با توجه به جنسیت آموزش مهارت های ارتباطی برای پسران ورودی جدید و مهارت های مقابله با خشم برای دحتران ورودی جدید پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها