طراحی الگوی آموزش سازمانی پویا با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری؛ گروه مدیریت؛ دانشکده علوم اداری و اقتصاد؛ دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت؛ دانشکده علوم اداری و اقتصاد؛ دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مدیریت. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزش سازمانی پویا در بانک ملت شهر یزد با بهره گیری از رویکرد ترکیبی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای و از نظر ماهیت داده‌ها آمیخته (کیفی-کمّی) می‌باشد. در مرحلۀ کیفی پژوهش، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به روش غیرتصادفی هدفمند با 16 نفر از از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد، روسا و معاونین بانک ملت با معیار اشباع داده‌ها مؤلفه‌های نظام آموزش پویا شناسایی گردید. در مرحلۀ کمّی با بررسی نمونۀ 418 نفری از مدیران شعب، کارشناسان و کارمندان شاغل در شعب بانک ملت شهر یزد به روش طبقه ای- تصادفی و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار AMOS ؛ برازش تمامی عوامل اصلی الگوی کیفی طراحی‌شده؛ مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج بخش کیفی پژوهش؛ ابعاد الگوی نظام آموزش سازمانی پویا شامل شایستگی، انعطاف پذیری و آینده‌نگری می‌باشد. همچنین براساس نتایج بخش کمی پژوهش؛ الگوی طراحی شده از برازش مناسب برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها