واکاوی رضایتمندی تحصیلی دانشجو معلمان از دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، واکاوی رضایتمندی تحصیلی دانشجو معلمان از دانشگاه فرهنگیان است و در قالب یک پژوهش آمیخته تشریحی صورت‌گرفته است. در بخش کمی از روش توصیفی - پیمایشی و در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در بخش کمی، تمامی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بودند که در سال ۱۳۹۷ وارد دانشگاه شده‌اند که بر اساس جدول مورگان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ۴۲۰ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ی محقق ساخته متشکل از ۳۶ گویه در چهار حیطه برنامه‌ریزی و آماده‌سازی ، تدریس و اساتید، امکانات آموزشی و آماده‌سازی حرفه‌ای است. روایی آن توسط ۶ نفر از اساتید گروه علوم تربتی تأیید شد. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های فریدمن و آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون ویلکاکسون انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ۱۵ نفر از دانشجو معلمان انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه سازمان‌یافته در راستای تشریح حیطه‌های مورد بررسی؛ استفاده شد و با روش کلایزی تحلیل شد. در چهار حیطه مورد بررسی رضایتمندی تحصیلی دانشجو معلمان کم را نشان می‌دهد اما رضایتمندی تحصیلی دانشجو معلمان از دانشگاه فرهنگیان به‌طورکلی در حد متوسط است. نتایج در ۵ مضمون اصلی و ۱۸ مضمون فرعی قرار گرفتند. کم‌ترین میزان رضایت به ترتیب: حیطه برنامه‌ریزی و آماده‌سازی و در زیر مؤلفه‌های تعامل با مسئولین و کارکنان دانشگاه و ارائه واحدهای درسی؛حیطه اساتید و تدریس زیر مؤلفه تکالیف درخواستی اساتید؛حیطه امکانات آموزشی زیر مؤلفه کمبود فضای کافی.بیشترین رضایت حیطه آماده‌سازی حرفه‌ای زیر مؤلفه‌ی نگرش به حرفه‌ی معلمی نشان می‌داد.

کلیدواژه‌ها