دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 37، آذر 1402 
شایستگی‌های هیبریدی معلّمان: راهکاری برای اثربخشی تدریس در دوران پساکرونا

صفحه 132-143

10.22070/tlr.2023.18076.1472

مهدی محمدی؛ مجید کوثری؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ حدیث مذهبیان