روایت پژوهی چالش‌ها و راهکارهای آموزش در چندپایۀ ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ، دانشکده روان شناسی علوم تربیتی، دانشگاه تهران.تهران،ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران،ایران.

3 دانشیارو عضو هیئت علمی ،،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.

چکیده

آموزگاران چندپایه، عموماً «مدیر-آموزگار» هستند. بدیهی است نو آموزگاران چندپایه برای مقابله با چالش‌هایی که با آن مواجه‌اند به دنبال راهکار باشند. نگارش روایت آموزگاران چندپایۀ ابتدایی مجرب‌تر موجب مدیریت دانش و بازسازی هویت حرفه‌ای دیگر همکارانشان می‌شود هدف مقاله هم روایت پژوهی چالش‌ها و راهکارهای آموزش در چندپایۀ ابتدایی است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش روایت پژوهی انجام شد. نمونه‌گیری به شیوۀ هدفمند و با راهبرد ملاکی ، در دسترس انجام شد. داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه و یادداشت‌های میدانی گردآوری شد. داده‌ها با مدل لیچمن تحلیل شد و یافته‌ها در 12 روایت درهم‌تنیده بیان گردید که برای شفافیت بیشتر، نقشه مفهومی آن ذکر گردید. اعتباریابی یافته‌ها از «مثلث سازی»، «تحلیل مورد منفی یا متباین»، بازبینی تحقیق به‌وسیلۀ مشارکت‌کنندگان و نظارت دو نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران حاصل شد. یافته‌ها نشان داد که؛ کمبود وقت، تداخل وظیفه، انگیزه و نگرش شغلی، تربیت‌معلم و توسعه حرفه‌ای، کتاب‌های درسی، بخشنامه‌های بی‌فایده، دانش آموزان ناهمگون و متفاوت، اولیاء دانش آموزان، کودکان کار و فروش دختران، کمبود بودجه و امکانات و هم‌زمانی چند چالش با شیوع کرونا از چالش‌های آموزش در کلاس چندپایه بود. مدیریت کلاس چندپایه (مدیریت زمان، تسلط بر محتوا و طرح درس، تلفیق محتوا، استفاده از روش‌های پروژه محور و خلیفه‌ای، موکت کردن کلاس درس، گروه‌بندی و...)، عدم پاسخ به بخشنامه و عدم شرکت در جلسات غیرضروری با هماهنگی قبلی، تمرکز بر یادگیری دانش آموزان، همیاری جستن از نهادهای محلی، توجه به فرایند جذب معلم و صلاحیت‌های وی، توجه به سواد برنامه درسی، انطباق متقابل، استفاده از کمک مشاور، آگاهی فرهنگی از بافت محل روستا، توجه به تربیت جنسی، صبوری و باورهای الهی معلم، استفاده از تجربیات جهانی، استفاده از ظرفیت محلی روستا ازجمله راهکارهای مقابله این چالش‌ها بودند.

کلیدواژه‌ها