مطالعه پدیدارشناسانه چالش‌ها و انتظارات دانش‌آموزان از مشاوران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: مشاوره مدرسه یکی از ارکان مهم نظام آموزش و یادگیری در مدرسه است و چنانچه بتواند به خواسته ها و انتظارات دانش‌آموزان پاسخ دقیق و مطلوبی بدهد، می‌تواند نقش مهمی در رشد همه‌جانبه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش‌ها و انتظارات دانش‌آموزان از مشاوران مدرسه است.
روش: به منظور دستیابی به هدف این پژوهش، از رویکرد پژوهش کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شده-است. مشارکت‌کنندگان پژوهش 10 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم مدارس دولتی شهر تهران هستند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده‌است و برای تحلیل اطلاعات نیز روش تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته ها: بر اساس یافته‌های پژوهش در رابطه با چالش‌های مشاوره مدرسه مواردی چون عدم ارائه مشاوره-های عملی، مشاوره مقطعی و غیر اثربخش، دانش و مهارت ناکافی در رابطه مسائل آموزشی، و توجه ناکافی به مسائل مرتبط با کنکور شناسایی شد. انتظارات و خواسته‌ها نیز در دو بخش انتظارات “آموزشی” شامل: مهارت در اصلاح یا ارجاع مشکلات یادگیری، هماهنگی بین سبک یادگیری با سبک مطالعه، هماهنگی سبک‌های مطالعه با موضوع درسی، برنامه‌ریزی تحصیلی و حرفه‌ای، ارتقای مهارت‌های دانش‌آموزان برای موفقیت در آزمون، و ارائه راه‌حل‌های کاربردی؛ و همچنین انتظارات “عمومی” شامل حمایت و پیگیری، ایجاد و حفظ انگیزه، آموزش شیوه‌های مدیریت هیجان ، و برقراری ارتباط اثربخش شناسایی شد.
بحث و نتیجه گیری: مشاوره مدرسه باید با توجه به تغییر و تحولات جامعه و شناسایی دقیق چالش‌ها و خواسته‌های دانش‌آموزان باز تعریف شود. مرتفع نمودن چالش‌های مذکور و پاسخ مطلوب به انتظارات فراگیران موجب اثربخشی بیشتر مشاوره مدرسه خواهد شد و رضایت بیش از پیش دانش‌آموزان را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها