آموزش مجازی: واکاوی چالش‌های تدریس و ارزشیابی از یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 24665-889 تهران. ایران.

2 گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان. صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: فراگیر شدن آموزش مجازی و کاهش هزینه‌ها، توجه والدین، فراگیران و متولیان را نسبت به کیفیت این شیوه آموزشی افزایش داده است. پژوهش حاضر بر آن است تا به واکاوی چالش‌های ارزشیابی از یادگیری دانشجویان در فضای مجازی در دوره پاندمی کرونا بپردازد.
روش: این پژوهش مطالعه‌ای کیفی از نوع پدیدارشناسی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش (19 نفر )11 نفر از اساتید و 8 نفر از نمایندگان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان ایلام بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری بود. داده ها به روش تفسیری کدگذاری و تحلیل گردید. روایی و پایایی مصاحبه‌های انجام شده بر اساس معیارهای گوبا و لینکلن(1985) بررسی شد.
نتایج: تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها در 5 مضمون اصلی و 30 مضمون فرعی دسته‌بندی گردید. پنج مضمون اصلی شامل 1- چالش‌های مسائل فنی و زیرساختی،2- چالش‌های شیوه‌های تدریس و آموزش در فضای مجازی، 3- چالش‌های حوزه تعامل و ارتباطات، 4- چالش‌های محتوا و برنامه درسی و 5- چالش‌های ارزشیابی از آموخته‌ها) بود. سرعت پایین اینترنت، عدم زیر ساخت کافی در مناطق مختلف ، عدم ارایه بازخورد مناسب، عدم طرح سوالات مفهومی در جریان آموزش، عدم توجه به جنبه‌های کاربردی آموزش، عدم ارتباط چهره به چهره، ناهماهنگی محتوا با روش‌های آموزشی به کار رفته، زمانبر بودن تهیه محتوا، عدم رعایت عدالت در ارزشیابی‌های مجازی، و دشواری ارزشیابی واقعی در فضای مجازی از جمله چالش‌های آموزش و ارزشیابی مجازی از دیدگاه مصاحبه شوندگان بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود اساتید در کلاس های مجازی با ایجاد فضای ارتباطی گرم و صمیمی، ارزشیابی و ارائه بازخورد بهنگام و مستمر، بکارگیری فعالیت‌ها به شکل فرایندی، طرح پرسش های مفهومی، تاکید بر پژوهش، بکارگیری محتوا در حل مسائل واقعی، استفاده از روش تدریس معکوس و بکاربستن مولفه‌های آن، محدودیت‌ها و تنگناهای شیوه آموزشی مجازی را تبدیل به فرصت نمایند.

کلیدواژه‌ها