رابطه بهزیستی ذهنی با نگرش به آخرت و معنای زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار علوم تربیتی،گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.(نویسنده مسئول)

2 2. کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی، نگرش به آخرت و معنای زندگی در بین دانشجویان پیام نور مرکز همدان انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان در سال تحصیلی 1401-1400 با تعداد 1000 نفر می باشد که از بین این تعداد 280 نفر بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی ومورگان انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی بهزیستی‌ذهنی کی‌یز و ماگیارمو(2003)، پرسشنامه ی آخرت‌نگری ابراهیمی- بهرامی احسان (1389) و پرسشنامه ی معنای زندگی کرامباف و ماهولیک(1969) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین بهزیستی ذهنی دانشجویان، نگرش به آخرت و معنای زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 > P). همچنین نتایج حاکی از ان است که بین بهزیستی ذهنی، نگرش به آخرت و معنای زندگی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (01/0P<).

کلیدواژه‌ها