اثربخشی آموزش الفاظ هیجانی «رولر» بر بهبود مولفه‌های هوش هیجانی در دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: در سال های اخیر علاقه به نقش هوش هیجانی هم در موفقیت تحصیلی دانش آموزان و هم در سازگاری عاطفی آنها در مدرسه افزایش یافته است. با این حال، ارتقای هوش هیجانی در مدارس یک موضوع بحث برانگیز است و دیدگاه‌های «عقل‌گرایانه» سنتی از آموزش را به چالش می‌کشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش الفاظ هیجانی «رولر» بر بهبود مولفه‌های هوش هیجانی در دانش‌آموزان ابتدایی انجام گرفت.
روش: این پژوهش از نوع مطالعه نیمه‌آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دارای گروه کنترل بود. از جامعه دانش‌اموزان ابتدایی شهر تبریز در سالتحصیلی 401-402، نمونه‌ای متشکل از 40 دانش‌آموز پایه ششم ابتدایی بصورت در دسترس انتخاب شد و به دو گروه 20 نفری به صورت تصادفی تخصیص یافت. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه هوش هیجانی و بسته آموزشی رولر بود. گروه آزمایش 25 جلسه برنامه آموزش الفاظ هیجانی دریافت نمود. داده‌های حاصل از پژوهش در سه مرحله؛ پیش از مداخله، پس‌ از مداخله و دو ماه بعد از مداخله جمع‌آوری شده و به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد، آموزش برنامه الفاظ هیجانی بر هوش هیجانی و مولفه‌های آن تاثیر مثبت و معناداری داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، آموزش الفاظ هیجانی می‌تواند به عنوان یک روش مبتنی بر شواهد در تقویت مهارتهای هوش هیجانی در مدارس استفاده شود.

کلیدواژه‌ها