دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1399 
نقد فوکویی بر شک دکارتی و دلالت های تربیتی آن برای مبانی و اصول یاددهی – یادگیری

صفحه 1-12

10.22070/tlr.2022.9999.0

محمد مظفر؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ علیرضا صادق زاده قمصری


پیش‌بینی کاربست فناوری‌های آموزشی در تدریس: آزمون مدل مبتنی بر قصد انتقال آموزش

صفحه 13-20

10.22070/tlr.2022.10218.0

حاتم فرجی ده سرخی؛ حسین مولائی علی آباد؛ فاطمه رجب پور سواری؛ حبیب امامی