دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1399 
مدل ساخت‏گرای مشارکت در ورزش دانش آموزی

صفحه 123-141

10.22070/tlr.2021.10390.0

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ رسول نظری؛ امیر رضا نقش