تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خلاقیت و انگیزه نوآموزان پیش ‏دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: برنامه درسی روئیدنی یک فرایند طرح ریزی و تجدید نظر مستمر است که آن در معلمان از طریق تعامل با دانش آموزان به طور مداوم در جستجوی یک روش بهتر برای لذت‏ب خش کردن تجارب یادگیری برای آنان هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خلاقیت و انگیزه نوآموزان پیش دبستانی بوده است.
روش: در این پژوهش از روش شبه آزمایشی طرح پیش ‏آزمون – پس‏ آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش نو‏آموزان منطقه 14 شهر تهران به تعداد 2734 در سال تحصیلی 98-97 بود که به روش نمونه ‏گیری تصادفی ساده تعداد 30 نوآموز در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‏ها شامل آزمون استاندارد خلاقیت تورنس با پایایی 81/ 0بر حسب ضریب آلفای کرونباخ و پرسشنامه محقق ‏ساخته انگیزه نظرپوری و همکاران (1396) با پایایی 0/83 بر حسب ضریب آلفای کرونباخ بوده است. در تحلیل داده ‏ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی از تحلیل کواریانس استفاده شد.
نتایج: بررسی فرضیه ‏ها نشان داد برنامه درسی روئیدنی بر خلاقیت و انگیزه نوآموزان پیش دبستانی تأثیر مثبت دارد.
بحث و نتیجه‏ گیری: با کاربست رویکرد برنامه درسی روئیدنی می‏توان خلاقیت و انگیزه نوآموزان را در امر آموزش و یادگیری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


1-Birinci, C. M. Teacher in Reggio Emilia Approach: Educational Needs and Views. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2018; 14 (1):279-290.
2-Gülbahar, B. Views of the Teachers on the Behaviors and the Personal Characteristics of the School Principal Which are Effective in Formation of a Democratic School Environment. The Anthropologist. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man, 2016; 23(1).21-32.
3-سیف، علی اکبر. روان‏شناسی پرورشی نوین: روان‏شناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران، 1396.
4-شعبانی، حسن. روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارت‏ها و راهبردهای تفکر) (با تجدید نظر اساسی و اضافات). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)، 1397.
5-Yusnaeni, Corebima, A. D., Susilo, H., & Zubaidah, S. Creative Thinking of Low Academic Student Undergoing Search Solve Create and Share Learning Integrated with Metacognition Strategy. International Journal of Instruction, 2017; 245-262.
6-کریمی، یوسف. روانشناسی تربیتی. تهران: نشر ارسباران، 1397.
7-زارعی زوارکی، اسماعیل.، قاسمی سامنی، متین. و قمشه، مرضیه. تأثیر استفاده از روش تدریس پنج مرحله‏ای بایبی بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دوره متوسطه. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 1395؛ 2، 1، 67-86.
8-کدیور، پروین. روانشناسی یادگیری. تهران: انتشارات سمت، 1397.
9-ظهیری‌ناو، بیژن، رجبی، سوران. بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 1388؛ 7 (1): 69-80.
10- حامدی نسب، صادق، عسگری، علی. بررسی رابطه خوش‌بینی علمی و انگیزه پیشرفت با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 1399؛ 15(2): 49-61.
11-Dinkelmann, I., & Buff, A. Children's and parents' perceptions of parental support and their effects on children's achievement motivation and achievement in mathematics: a longitudinal predictive mediation model. Learning and Individual Differences, 2016; 50; 122-132.
 12- تقی‏پور ظهیر، علی. مقدمه‏ای بر برنامه‏ریزی آموزشی و درسی. تهران: نشر آگه، 1398.
13-Singh, D. & Saini, S. Sports achievement motivation among wrestlers and judokas- a comparative study. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 2013; 2 (1), 70-75.
14-Atun-Einy O, Berger SE, Scher A. Assessing motivation to move and its relationship to motor development in infancy. Infant Behav Dev. 2013, 36 (3), 457-69.
15-قاسم‏زاده‏فرد، منا. نقش واسطه‏گری انگیزه تحصیلی در رابطه با ویژگی‏های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دوره اول متوسطه شهرستان خرم بید. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1396.
16-یوسفی، ناصر. رویکردهای آموزشی. تهران: کارگاه کودک، 1395.
17-Gunduz, N., & Hursen, C. Constructivism in teaching and learning: Content analysis evaluation. Social and Behavioral Sciences, 2015; 19, 526-533.
18-خسروی، رحمت‏الله. و مهرمحمدی، محمود. برنامه درسی روئیدنی: تأملی انتقادی درباره مفهوم برنامه درسی از پیش تعیین شده. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 1391؛ 7، 25، 5-26.
19-Aslan, Ö. M. From an Academician's Preschool Diary: Emergent Curriculum and Its Practices in a Qualified Example of Laboratory Preschool.Journal of Curriculum and Teaching, 2018;, 7, 1, 97-110.
20-Jones, E. The emergence of emergent curriculum. Young Children (March), 2012; 66-68.
 
21-Jacobs, B. L. Self-Regulation And Emergent Curriculum Inquiries In The Kindergarten Classroom. A Dissertation Submitted To The Faculty Of Graduate Studies In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy. York University, Toronto, Ontario, 2017.
22-امامی‏ریزی، کبری.، حقانی، فریبا. و یوسفی، علی‏رضا. بررسی تأثیر به‌کارگیری بازی‌های آموزشی در درس هندسه بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایة سوم ابتدایی. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 1398؛ 16، 61، 64-74.          
23-قاضی اردکانی، راحله.، ملکی، حسن.، صادقی، علی‏رضا. و درتاج، فریبرز. طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش‏محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدائی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش‏آموزان. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1396؛ 7، 3، 63-106.
24-علوی لنگرودی، سیدکاظم. و رجایی، افسانه. تأثیر برنامه درسی قصه‏گویی و نمایش خلاق بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در دروس انشاء و هنر. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 1395؛ 13، 2، 24 (15)، 118-129.
25-سلطانی‏آذغان، محمد. و اوبالاسی، آناهیتا. تأثیر آموزش به روش رجیو امیلیا بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی شهر تبریز، دومین کنفرانس بین‏المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، نمایه شده در سیویلیکا، 1394.
26-احمدی، غلامعلی. و مهرپور، مریم. برنامه درسی و خلاقیت، کنفرانس بین‏المللی چالش‏های نوین در مدیریت، اردبیل، سازمان مدیریت صنعتی اردبیل، نمایه شده در سیویلیکا، 1394.
27-کدخدایی، مریم. و سلیمانی، آمنه. مقایسه آموزش به روش بدیعه‏پردازی و روش سخنرانی بر افزایش خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی زرین شهر، پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 1394؛ 12، 45، 119-130.
28-Gencera, A. A. & Gonen, M. Examination of The Effects of Reggio Emilia Based Projects on Preschool Children’s Creative Thinking Skills. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences 186 ( 2015 ) 456 – 460.
29-Alkhudhair, D. (2014). Creativity and the Reggio Emilia Approach, The William & Mary Educational Review: 2014; 2, 2, 14, 0-0.
30-جلالی بارزاری، سارا. و مومنی مهموئی، حسین. تأثیر روش تدریس همیاری بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پسر در درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی، نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه، خراسان جنوبی - قاین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، نمایه شده در سیویلیکا، 1394.
31- قاسم‏نژاد، حیدر.، قاسم نژاد، علی‏اصغر.، راثی، زهرا. و محمدنژاد، محبوب. بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با انگیزه تحصیلی دانش‏آموزان، اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، شرکت طلای سبز، انجمن پایش، نمایه شده در سیویلیکا، 1394.
32-تورنس، ئی. پال. استعدادها و مهارت‏های خلاقیت، مترجم حسن قاسم‏زاده، تهران: نشر دنیای نو. 1375
33-دائمی، حمیدرضا. و مقیمی بارفروش، سیده فاطمه. هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس، تازه‏های علوم شناختی، 1383؛ 6، 3، 16-24.
34-نظرپوری، شهرام.، بهرام، عباس. و قدیری، فرهاد. طراحی و روانسنجی پرسشنامه انگیزش حرکتی کودکان 9 تا 6 ساله. نشریه روان‏پرستاری، 1396؛ 6، 1، 63-70.
35-خسروی، رحمت‏الله . برنامه درسی روئیدنی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی، 1397؛ 11.