مطالعه میزان تناسب روش‌های تدریس با رویکرد یادگیری مادام العمر؛ مورد مطالعه: دانشگاه بوعلی سینا همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانش آموخته دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

هدف: در عصر حاضر که دانش و اطلاعات به طور سریع در حال تغییر و تحول است، دانشگاه­ها باید توجه زیادی به رویکرد یادگیری مادام­العمر داشته باشند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان هم­خوانی روش­های ندریس اساتید با رویکرد یادگیری مادام­العمر بود.
روش: روش پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی بود جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 97-96 بودند که تعداد کل آن‌ها 7171 نفر به تفکیک 4273 نفر دخترو 2898 نفر پسر بودند. با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان 360 نفر به تفکیک146 نفر دانشجوی پسر و214 نفر دانشجوی دختربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود..برای سنجش روایی از روش روایی محتوایی CVR استفاده شد و میزان روایی آن 86/. محاسبه گردید. میزان پایایی ابزار با استفاده از آزمون الفای کرونباخ 91/. محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی وآزمون­های آماری کالموگروف- اسمیرنوف، t تک گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماری نسخه 19 SPSS تحلیل شد.
نتایج : نتایج نشان داد میزان تناسب روش های ندریس اساتید دانشگاه بوعلی با رویکر یادگیری مادام العمر پایین تر از حد متوسط بود و بین میزان تناسب روش های تدریس دانشکده های مختلف با رویکرد یادگیری مادام العمر تفاوت معنی دار وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: پیامد تناسب روش های تدریس با رویکرد یادگیری مادام العمر تربیت فراگیرانی مستقل ، مسئولیت پذیر ، خود کنترل، خود ارزشیاب و خود گردان خواهد بود که ماهیت یادگیری  یادگیری مادام العمر را شکل می دهند .

کلیدواژه‌ها


1- Unesco. 3rd Global Report on Adult Learning and Education, Unesco Institute for Lifelong Learning. Hamburg; 2016.
2- Singh, J.D. Higher Education in Promoting Lifelong Learning in India: Issues and Challenges. The 3rd International Conference on Lifelong Learning for All: Empowering Lifelong Education and Learning for Human Security at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand; 2015.
3- Wang, X & Hu, Q. Research into the Improvement of College Students' Life-Long Learning Ability. Creative Education, 2012; 3(7):69-72.
4- Uzunboylu, H. & Selcuk, G. Lifelong Learning Competency Perceptions of Teacher Candidates According to a Teacher Training Program. Anthropologist,2016; 24(1):119-125.
5- Ozen R, Ozturk, D. S. & Ozturk, F. The Relationship between Pre-service Teachers’ Lifelong Learning Tendencies and the Quality of University Life. Anthropologist, 2016; 24(1): 105-112.
6- Duta, N, Elena, R. Importance of the lifelong learning for professional development of university teachers - needs and practical implications. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014; 127: 801-806.
7- Collins, JEducation Techniques for Lifelong Learning: Lifelong Learning in the 21st Century and Beyond. Radio Graphics, 2009; 29:613–622.
8- کریمی، صدیقه؛ نصر اصفهانی،احمد رضا و بقراطیان، کاظم .منابع و خدمات علمی پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر. فصلنامه کتاب، . 1385؛ (1): 184- 163.
9- کریمی، صدیقه. بررسی شیوه های تحقق یادگیری مادام العمر در برنامه های درسی مقطع کارشناسی آموزش عالی ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، 1388.
10- محمدی مهر، مژگان؛ ملکی، حسن؛ خوشدل، علیرضا و عباس پور، عباس. تبیین نقش اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام العمر: یک مطالعه کیفی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران،1390؛ 9(4): 263 –256.
11- محمدی مهر، مژگان و خوشدل، علیرضا. بررسی وضعیت عناصر برنام هی درسی دور ه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با رویکرد یادگیری مادام لعمر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1392؛11(4): 281- 273.
12- حسین­نژاد، غلامرضا و آخش، سلمان. بررسی میزان بهره­گیری اساتید دانشگاه از رو شهای فعال تدریس،فصلنامه دانش انتطامی، 1392؛6(2): 20- 7.
13- کامیابی ، میترا ، قروغی ابری ، احمد علی و یارمحمدیان ، محمد حسین..ویژگی های مطلوب سیاست های آموزش عالی با تاکید بر رویکرد یادگیری مادام العمر: دیدگاه اساتید.مجله ایرانی آموزش علوم ،1396؛17(79):49-37.
14- Demirel, M. Lifelong learning and schools in the twenty-first century, Procedia Social and Behavioral Sciences,2016;1: 1709–1716.
15- Meerah, T. Subahan Mohd; Lian, Denise Koh Choon; Osman, K; Zakaria, E; Iksan, Z. H & Tuan Mastura, T. Measuring Life-long Learning in the Malaysian Institute of Higher Learning Context. Procedia - Social and Behavioral Sciences,2011; 18: 560-564·
16- Deveci, TLifelong Learning Orientations of Freshman Engineering Students and Faculty Members. Yüksekö¤ retim Dergisi, 2004;. 4(1):14-22.
17- Bayrakçı, M.; Dindar, H. Factors Effecting Students’ Lifelong Learning in Higher Education. Int. J. Lifelong Educ. Leadership, 2015;1(1): 11–20.
18- Klien, C. Lifelong Learning for Lifelong success, Wurttemberg, Available at: https://www.linkedin.com/pulse/lifelong-learning-success;2020.
19- Candy, P; Crebert, G &O’Leary, J. Developing lifelong learners through undergraduate education. Canberra, Australian Capital Territory: Australian Government Publishing Service. http://www.voced.edu.au/content/ngv%3A22704,1995.
20- Dunlap, J. C & Grabinger, S. Preparing Students for Lifelong Learning: A Review of Instructional Features and Teaching Methodologies. Performance Improvement Quarterly, 2003;16(2): 6-25.
21- Russell, A T; Comello, R.J.  & Wright, D.L. Teaching Strategies Promoting Active Learning in Healthcare Education.  Journal of Education and Human Development,2007; 1(1):1- 9.
22- Zumbrunn, S; Tadlock, J & Roberts, E.D. Encourage Self-Regulated Learning in the Classroom. Research reports, MERC (Metropolitan Educational Research Consortium) Publications,2011.
23- Brookfield, S. Powerful Techniques for Teaching in Lifelong Learning. England, open university press,2013.
24- Thomas, A.F. Creating Lifelong Learners: Fostering Facilitation, Modeling, & Choice in the Classroom. Journal of Curriculum and Teaching,2015; 4(2):17- 21.
25- Lyubchenko, V. A Review of Teaching Methods for Life-Long Learning. 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer,2016; 16(14): 640- 647.
26- Yang, J; Schneller, C & Roche, S. The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning. Unesco Institute for Lifelong Learning, Feldbrunnenstrasse, Germany, Hamburg,2015.
27- ارغیائی،مصطفی،فیضی،محسن،یزدانفر، عباس..تأثیر ابعاد فیزیکی کلاس برارتقاء مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری فعال.فصلنامه فناوری آموزش،1396؛11(3):197-212
28- اله کرمی، آزاد و علی ابادی ، خدیجه..نقش خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی.فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،1391؛2(2):69-49
29- محمدی­مهر، مژگان؛ ملکی، حسن و نجومی، فرشاد. تبیین فرآیندهای یاددهی یادگیری در برنامه درسی دوره پژشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام العمر. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،1392؛7(3): 189- 181.
 
30- Seyedmajidi, M; Abbasi, AJ; Jahanian, I; Khafri, S & Hamzehpour, MT. Evaluation of graduate students' satisfaction from thesis supervision in Babol Faculty of Dentistry. Journal of Craniomaxillofacial Research,2014; 1(4):51-57.
31- Malison, A. An explaratory study of self-directed learning: the differences between IT and non-It employess in thiland, Journal of Entrepreneurship Education,2018;21(3):1-16.
32- یوسف زاده چوسری، محمد رضا.سنجش میزان خود ارزشیابی دانشجویان ارشد رشته اموزش پرستاری،آموزش در علوم پزشکی،1396؛10(2):140-133.
33- جعفری و عبد شریفی. ارائه مدل ساختاری از رابطه­ی بین شایستگی­های تدریس ادراک شده اعضای هیأت علمی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویانم. مجله­ی مطالعات آموزش و یادگیری،1393؛6(1): 66-47.
34- Toomey, R, Chapman, J, Gaff, J, Mcgilp, J Walsh, M, Warren, E & Williams, I. Lifelong Learning and the Assessment and Evaluation Practices in Some Australian Faculties of Education, Journal of In-service Education,2004;30(2):224-244
35- Dunlap, J, C. Preparing Students for Lifelong Learning: A Review of Instructional Methodologies. Proceedings of Selected Research and Development Presentations at the 1997 National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, 1997;14: 35- 46.
36- سلیمانی ،رسول،سلیمانی،نفیسه و یوسف زاده  چوسری، محمد رضا.پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس تیپ های مدرسی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان .  فصلنامه  سیاست علم و فناوری،1393؛5(3):66-57.
37- مهدی نژاد، ولی و اسماعیلی، رقیه.بررسی رابطه میان رویکرد های تدریس اعضاء هیأت علمی و رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان.دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری،1393؛1(5):51-66.
38- طالب زادگان، میترا . بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهر اهواز.  مجله داخلی شورای تحقیقات استان ،1387؛3(1):31-25.
39- فریدی،محمدرضا.رابطه اثربخشی تدریس اساتید با خودکارآمدیپژوهشی و یادگیری خود راهبر. دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری،1395؛13(2):75-86
40- ظهیری ناو، بیژن؛ رجبی، سوران. بررسی ارتباط گروهی از متغیر ها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور دانشگاه شاهد،1386؛ 16(36): 80-69.
41- Tesfaye, S & Berhanu, K. Improving Students’ Participation in Active Learning Methods: Group Discussions, Presentations and Demonstrations: A Case of Madda,2015.
42- نیک­نشان،شقایق، نصر­اصفهانی،احمدرضا، میر­شاه جعفری،ابراهیم وفاتحی­زاده،مریم. میزان استفاده اساتید از روش­های تدریس خلاق و بررسی ویژگی­های خلاقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجویان استعداد درخشان. مطالعات تربیتی و روان شناسی، 1389؛11(2): 164- 145.