بررسی میزان آشنایی و بکارگیری تدریس معکوس در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از روش های نوین تدریس، رویکرد تدریس معکوس  است. باتوجه به تغییر استانداردهای اموزش عالی و لزوم روی اوردن به رویکرد های نوین تدریس  آگاهی اساتید و اعضای هیات علمی از راهبردهای نوین تدریس، لازمة تولید روش و الگوی متناسب تدریس هر موضوع  است.
روش:  این پژوهش با روش تحقیق توصیفی- پیماشی- از نوع کاربردی- به دنبال بررسی میزان اشنایی و بکارگیری اعضای هیات علمی د از رویکرد تدریس معکوس است. جامعه پژوهش، کلیه اساتید هیات علمی دانشگاه شاهد(330نفر) تشکیل میدادند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و تعداد 271 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، آزمون محقق ساخته سنجش میزان آشنایی اعضاء هیأت علمی با تدریس معکوس و فرم چک لیست مشاهده عملکرد اساتید در استفاده از تدریس معکوس در فرایند تدریس بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی از قبیل تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون یومان ویتنی و همچنین آزمون کروسکال- والیس استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد:

میزان آشنایی و بکارگیری اعضای هیات علمی از تدریس معکوس در فرایند تدریس در سطح خیلی خوب بود.
بیشترین کاربرد تدریس معکوس اعضای هیات علمی مربوط به مولفه ایجاد و گسترش تعاملات پویا (با 54/19 درصد) و کمترین کاربرد مربوط به مولفه توسعه رویکرد مهارت‌محوری (با 61/16 درصد) بوده است.
بین میزان آشنایی از تدریس معکوس و به کارگیری آن در فرایند تدریس بر حسب متغیرهایی چون جنسیت، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، سابقه تدریس در میان اعضای هیات علمی تفاوت معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، برگزاری کارگاه های آشنایی با تدریس معکوس و تاکید بر کاربردهای مولفه های کمتر تاکید شده تدریس معکوس میتواند برخی از محدودیتهــا و تنگناهای نظام آموزشــی، از جمله کمبود زمان آموزش را مرتفع نمود.

کلیدواژه‌ها


1- کاویانی، حسن، لیاقت دار، محمدجواد، زمانی، بی بی عشرت و عابدینی، یاسمن. الگوی برنامه ریزی درسی در کلاس معکوس: سنتزپژوهی روش ها. دوفصلنامه نظریه  و عمل در برنامه درسی، 1397؛.  6 (11). :271-203.
2- زاهدی، سکینه، فخری زهرا. تحلیل ساختار عاملی سیاهه راهبردهای یادگیری و مطالعه در دانشجویان. پژوهش های اموزش و یادگیری (دانشور رفتار). دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد1394؛.21 (5).
3- Khalaf, B. K. Traditional and Inquiry-Based Learning Pedagogy: A Systematic Critical Review. International Journal of Instruction,2018; 11 (4) 4:545-564.
4- مهدی نژاد، ولی، اسماعیلی رقیه. رابطه میان رویکردهای تدریس اعضای هیات علمی و رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان. پژوهش های اموزش و یادگیری (دانشور رفتار). دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد،1393؛22(6):85-62.
5- Larmar, S., & Lodge, J. Making sense of how I learn: Metacognitive capital and the first-year university student. International Journal of the First Year in Higher Education,2014; 5(1), 93-105.
6- Morton, D. A., & Colbert‐Getz, J. M. Measuring the impact of the flipped anatomy classroom: The importance of categorizing an assessment by BLoom's taxonomy. Anatomical Sciences Education,2017 10(2), 170-175.
7- Abushammala, M. The Effect of Using Flipped Teaching in Project Management Class for Undergraduate Students. Journal of Technology and Science Education,2019; 9 (1): 41-50
8- Roach T. Student perceptions toward flipped learning: new methods to increase interaction and active learning in economics. International Review of Economics Education,2014; 17, 74–84.
9- Kim, J.A., Heo, H.J., & Lee, H. Effectiveness of Flipped learning in Project Management Class. International Journal of Software Engineering and Its Applications,2015; 9(2), 41-46
10- Tainter, C. R., Wong, N. L., Cudemus-Deseda, G. A., & Bittner, E. A. The “flipped classroom” model for teaching in the intensive care unit: rationale, practical considerations, and an example of successful implementation. Journal of Intensive Care Medicine,2017; 32(3), 187-19.
11- Fautch, J. M. The flipped classroom for teaching organic chemistry in small classes: is it effective? Chemistry Education Research and Practice,2015; 16(1), 179-186.
12- Arnold-Garza, S. The flipped classroom teaching model and its use for information literacy instruction. Communications in Information Literacy,2014; 8(1), 7-22.
13- DeLozier, S. J., & Rhodes, M. G. Flipped classrooms: a review of key ideas and recommendations for practice. Educational Psychology Review,2017; 29(1), 141-151.
14- Loo, J. L., Eifler, D., Smith, E., Pendse, L., He, J., Sholinbeck, M., & Dupuis, E. A. Flipped Instruction for Information Literacy: Five Instructional Cases of Academic Librarians. The Journal of Academic Librarianship,2016; 42(3), 273-280.
15- Ayish, N; Deveci, T. Student Perceptions of Responsibility for Their Own Learning and for Supporting Peers' Learning in a Project-Based Learning Environment. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education,2019; 31 (2) 224-237.
16- Andrews, T. M., Leonard, M. J., Colgrove, C. A., & Kalinowski, S. T. Active learning not associated with student learning in a random sample of college biology courses. CBE-Life Sciences Education,2017; 10(4), 394- 405.
17- Hsieh, J. S. C., Huang, Y. M., & Wu, W. C. V. Technological acceptance of LINE in flipped EFL oral training. Computers in Human Behavior,2017; 70(5), 178-190.
18- James, A. J., Chin, C. K., and Williams, B. R. Using the flipped classroom to improve student engagement and to prepare graduates to meet maritime industry requirements: a focus on maritime education. WMU Journal of Maritime Affairs,2014;13(2), 331-343.
19- Kong, S. C. An experience of a three-year study on the development of critical thinking skills in flipped secondary classrooms with pedagogical and technological support. Computers and Education,2015; 89(7), 16- 31.
20- Lento, C. Promoting active learning in introductory financial accounting through the flipped classroom design. Journal of Applied Research in Higher Education,2016; 8(1), 72-87.
21- شریفیان، فریدون، نصر، احمدرضا و عابدی، لطفعلی.تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،1384؛ 37:51-23.
22- قرطالی، احمد، رضایی زاده، مرتضی و علم الهدی جمیله. شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی تدریس پژوهی، 1399؛8(4): 230-212.
23- ایزدی، صمد، عزیزی شمامی، مصطفی و نجف نژاد، فاطمه. تاثیر اجرای رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیری، احساس تعلق، انگیزه پیشرفت و خودتنظیمی در مقایسه با رویکرد سنتی. فصلنامه علمی تدریس پژوهی، 1399؛ (8)374-58.
24- مبصر ملکی، سمیه، کیان، مرجان. تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و فناوری. فصلنامه علمی تدریس پژوهی، 1397؛ (6)374(2)14-1.
25- Cotta, K. I., Shah, S., Almgren, M. M., Macías-Moriarity, L. Z., & Mody, V. Effectiveness of flipped classroom instructional model in teaching pharmaceutical calculations. Currents in Pharmacy Teaching and Learning,2016; 8(5), 646-653.
26- Bentihavas, V., Bridgman, H., Kornhaber, R., & Cross, M. The evidence for ‘flipping out’: a systematic review of the flipped classroom in nursing education. Nurse Education Today,2016; 38, 15-21
27- Foldnes, N. The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a randomized experiment. Active Learning in Higher Education,2016; 17(1), 39-4.
28- Setiyadi, A. B., Sukirlan, M., and Mahpul. How successful learners employ learning strategies in an EFL setting in the Indonesian context. English Language Teaching,2016; 9(8), 28-38
29- See, S., and Conry, J. M. Flip My Class! A faculty development demonstration of a flipped classroom. Currents in Pharmacy. Teaching and Learning,2014; 6(4), 585-588.
30- Simpson, V., and Richards, E. Flipping the classroom to teach population health: Increasing the relevance. Nurse Education in Practice,2015; 15(3), 162-167.
31- Baepler, P., Walker, J. D., and Driessen, M. It's not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms. Computers and Education,2014; 78, 227-236
32- Green, R. D., and Schlairet, M. C. Moving toward heutagogical learning: Illuminating undergraduate nursing students' experiences in a flipped classroom. Nurse Education Today,2017; 49, 122-128.
33- Hao, Y. Exploring undergraduates' perspectives and flipped learning readiness in their flipped classrooms. Computers in Human Behavior,2016;( 59), 82-92
34- Codde, J. R. Applying the seven principles for good practice in undergraduate education. Educational Technology Michigan University
35- Muir, T., and Geiger, V. The affordances of using a flipped classroom approach in the teaching of mathematics: a case study of a grade 10 mathematics class. Mathematics Education Research Journal,2016; 28(1), 149-17
36- Knapper, K., and Cropley, A. Lifelong learning in higher education (Third Edition). London: (2000).  Kogan Page.
37- سیدحاتمی سید شهاب، قاسمی زهرا، محمدزاده رقیه.بررسی میزان آگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از تدریس به روش معکوس در آموزش علوم ابتدایی. دانش همایش کشوری دانش موضوعی تربیتی1397.