مدل ساخت‏گرای مشارکت در ورزش دانش آموزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت‌راهبردی در سازمان‌های ‌ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه‌آزاداسلامی، مبارکه، ایران.

2 استادریار مدیریت ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه‌آزاداسلامی، مبارکه، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه‌آزاداسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 استادیار آینده‌پژوهی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه‌آزاداسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

آموزش و ­پرورش، الزاماً به دنبال این نیست که یک ورزشکار تربیت کند، بلکه هدف آموزش و ­پرورش، تربیت فردی فعال می‌باشد که در آینده، سبک زندگی سالمی داشته باشد. هدف از این پژوهش، ارائۀ مدل ساختاری مشارکت در ورزش دانش­ آموزی بود که با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. از طریق روش نمونه ­گیری هدفمند و تکنیک نمونه­ گیری گلوله­ برفی و براساس مصاحبه­ های عمیق با 16 نفر از متخصصین دارای تجربه در حوزۀ ورزش دانش ­آموزی، داده­ های تحقیق جمع ­آوری شد و براساس نظریة داده ­­بنیاد و با رویکرد ساختاری چارمز، داده ­ها کد گذاری و تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد نقش­ های مشارکتی در ورزش دانش­ آموزی به چهار نقش آگاهی‌دهنده، علاقه مند­ کننده، تحریک­ کننده و نگهدارنده تقسیم می­شوند. در نتیجه یک نظریه مبنایی برخواسته از داده­ ها با برد متوسط که ذات تحقیقات نظریۀ داده بنیاد است، با نام "بازاریابی غیر­تجاری مشارکت در ورزش" با هدف تغییر رفتار و نهادینه کردن یک عادت مطلوب بر اساس مشارکت فعال در ورزش برای دانش ­آموزان،  تبیین شد. در نتیجه مشخص شد که مشاهده و تبیین رفتارهای فردی، اجتماعی و محیطی که بیانگر عوامل سطوح خرد، میانی و کلان­ اند، می‌توانند بر اساس ملزوماتی به نقش­ های مشارکتی در ورزش دانش ­آموزی تبدیل شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها


1- صافی احمد. بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران. تهران: سمت؛ 1396.
2- ابراهیمی علویجه محمد؛ یافتیان نرگس. بررسی میزان انطباق کتاب درسی ریاضی پایه نهم با مسائل دنیای واقعی. فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت. 1398؛ 35(4): 107-130.
3- Black N, W Johnston D, Propper C, A Shiel M. The effect of school sports facilities on physical activity, health and socioeconomic status in adulthood. Social Science & Medicine. 2019; 220: 120-128.
4- نویدی احد. هدایت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش ایران: تجارب عملی و چالش‌های پایدار. فصلنامه علمی‌پژوهشی تعلیم و تربیت. 1397؛ 34(1): 9-34.
5- حیدری علی‌رضا. معضل دولت‌سازی و سیاست‌گذاری آموزش و پرورش در ایرانِ پس از انقلاب. فصلنامه علمی‌پژوهشی تعلیم و تربیت. 1398؛ 35(4): 65-86.
6- سعادتمند زهره. برنامه درسی آموزش صلح در دورۀ ابتدایی. اصفهان: جهاد دانشگاهی؛ 1396.
7- صدری افشاری غلامحسین؛ حکمی نسترن؛و حکمی نسرین. فرهنگ گزیده فارسی. تهران: نشر فرهنگ معاصر؛ 1384.
8- قاسمی روشناوند جواد؛ بحرالعلوم حسن؛ اندام رضا؛ باقری هادی.اولویت‌بندی موانع مشارکت‌های فرابخشی در ورزش دانش‌آموزی با استفاده از مدل ساختاری تفسیری. نوآوری های آموزشی. 1398؛ 18(4):  73-90.
9- قاسمی روشناوند جواد؛ بحرالعلوم حسن؛ اندام رضا؛ باقری هادی. شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی. 1399؛ دوره 8، شماره 21، صص 17-34.
10- Maxera FP, Gimenez AM, Martinez de Ojeda D. Games from around the world: Promoting intercultural competence through sport education in secondary school students. International Journal of Intercultural Relations 2020; 75: 23-33.
11- van de Kop JH, van Kernebeek WG, Otten RHG, Toussaint HM, Verhoeff AP. School-Based Physical Activity Interventions in Prevocational Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analyses. Journal of Adolescent Health. 2019; 65: 185-194.
12- Dore I, Sabiston C, Sylvestre MP, Brunet J, O'Loughlin J, Abi Nader P, et al. Years Participating in Sports During Childhood Predicts Mental Health in Adolescence: A 5-Year Longitudinal Study. Journal of Adolescent Health. 2019; 64: 790-796.
13- متقی شهری محمدحسن؛ غفوری فرزاد؛  هنری حبیب؛  هلائی باقری جواد. راحی الگوی سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتی. پژوهش در ورزش تربیتی. 1398؛ 7(16): 17-37.
14- Hallal PC. Early determinants of physical activity in adolescence: prospective birth cohort study. BMJ. 2006; 332(7548): 1002-1007.
15- Tammelin T. Adolescent participation in sports and adult physical activity. American journal of preventive medicine. 2003; 24(1): 22-28.
16- Trudeau FL, Laurencelle L, Shephard RJ. Tracking of physical activity from childhood to adulthood. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2004; 36(11): 1937-1943.
17- خدادادی محمدرسول؛ نجدرحمتی  بهروز ؛  فریدفتحی بهروز. ارتباط انگیزة مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پسر دورة متوسطة اول شهرستان بناب. پژوهش در ورزش تربیتی. 1396؛ 5(13): 155-174.
18- پارسامهر مهربان؛ اسکندری فرد امیر مختار؛ نیک‌نژاد محمدرضا؛ قربانزاده زعفرانی سید قاسم. بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت در درس تربیت‌بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی).  پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1392؛ 9(17): 105-116.
19- قنبری هادی؛ شتاب بوشهری ناهید؛ شفیع نیا پروانه؛  مهرعلیزاده یدالله. طراحی مدل عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 1398؛ 11(1): 239-257.
20- Lambert C, Parker A, Neary M. Entrepreneurialism and critical pedagogy. Reinventing the Higher Education. 2007; 12(4): 525-537.
21- مرزوقی رحمت الله؛ محمدی مهدی؛ بختیاری ابوالفضل؛ رحیم دشتی زینب. ارزیابی میزان به کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به وسیلة معلمان دورة ابتدایی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. 1398؛ 8(21): 7-26.
22- رضوی حسین. برنامه‌ریزی درس تربیت‌بدنی. آموزش تربیت‌بدنی (رشد آموزش و پرورش). 1390؛ 12(1):  8-13.
23- خسروی‌زاده اسفندیار؛ سنه افسانه؛  حقدادی عابده. وضعیت برنامه درس تربیت‌بدنی در مدارس متوسطه استان مرکزی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1390؛ 6(23): 162-183.
24- Mehana M, Kilani H. Enhancing physical Education in Omani Basic Education curriculum: Rationale and Implication., International jornal for cross-Disciplinary subjects in education (IJCDSE). 2010; 2: 10-22.
25- یاقوتی حمیده؛ جوادی پور محمد؛  خسروی علی اکبر. رویکرد تلفیقی در برنامۀ درسی تربیت‌بدنی مقطع ابتدایی: تبیین امکان از دیدگاه متخصصان. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. 1392؛ 1(2): 149-164.
26- یاقوتی حمیده؛ جوادی پور محمد؛  خسروی علی اکبر. ضرورت و امکان سنجی بکارگیری رویکرد تلفیقی در برنامۀ درسی تربیت‌بدنی دوره ابتدایی. دو فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش. 1393؛ 3(1): 149-160.
27- نظرپور محمد‌تقی. معماری محیطهای یادگیری بر پایه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی. 1397؛ 11(2): 209-229.
28-  زاده کبرا؛ خنیفر حسین؛ یزدانی حمید رضا؛ رحمتی محمد حسین. طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی بر اساس نظرات خبرگان. پژوهش­های آموزش و یادگیری. 1399؛ دوره 16، شماره2، صص 57-72.
29-  حمید؛ عسگرشمسی میثم. تحلیل محتوای پژوهش­های تربیت‌بدنی و ورزش دانش­آموزی در ایران. پژوهش در ورزش تربیتی. 1398؛ 7(6): 61-84.
30- Sutherland R, Campbell E, Nathan N.  Wolfenden L.  Lubans DR, Morgan PJ, et all. A cluster randomised trial of an intervention to increase the implementation of physical activity practices in secondary schools: study protocol for scaling up the Physical Activity 4 Everyone (PA4E1) program. BMC Public Health. 2019; 19(883): 923-934.
31- Australian Sports Commission. Intergenerational review of Australian sport. The Boston Consulting Group, Canberra, Australia; 2017.
32- Australian Bureau of Statistics. Australian health survey: physical activity, 2011-12. Australian Bureau of Statistics, Canberra, Australia. 2013; Report No.: Catalogue No. 4364.0.
33- Koorts K, Timperio A, Arundell L, Parker K, Abbott G, Salmon J. Is sport enough? Contribution of sport to overall moderate- to vigorous-intensity physical activity among adolescents. J Sci Med Sport. 2019; 22(10): 1119-1124.
34- Knaus MC, Lechner M, Reimers AK.  For Better or Worse? The Effects of Physical Education on Child Development. IZA – Institute of Labor Economics, Initiated by Deutsche Post Foundation, IZA Dp. 2018; No: 11268. www.iza.org
35- UNESCO. World-wide survey of school physical education. Paris, United Nations educational. scientific and cultural organization. 2014; Retrieved from: http://doc.rero.ch/record/255588.
36- پیله­ور مؤخر الهام؛ حمیدی مهرزاد؛ هنری حبیب؛ خبیری محمد.  طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش. 1397؛ 6(1): 1-15.
37- جهاندیده محمد‌ علی؛ رضوی سید محمد حسین؛ حسینی سید عماد. تبیین الگوی بهینه پیاده‌سازی مدیریت دانش در تربیت‌بدنی آموزش و پرورش کشور.  پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 1397؛ 8(6): 67-79.
38- آموزش و پرورش. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. مرکز نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 1390.
39- ساعت چیان وحید؛ کشتی‌درا محمد؛ رعنایی مژگان؛ عزیزی بهادر. تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه­ای. پژوهش در ورزش تربیتی. 1398؛ 7(16): 39-60.
 
 
40- مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. لایه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ویرایش جدید – بخش تربیت‌بدنی و ورزش. معاونت پژوهش‌های اجتماعی – فرهنگی. 1395؛ شماره ثبت لایحه: 104، 1(10).
41- آقایی نجف؛ الهی علیرضا؛ دهقان آیت الله. طراحی الگوی مدیریت فعالیت‌های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران.  پژوهش در ورزش تربیتی. 1400؛ دوره 9، شماره 23، صص 17-44.
42- قنبری فیروزآبادی علیرضا؛ امانی امین؛ ریحانی محمد؛ سردرودیان، مهتا. طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانش‌آموزی. پژوهش در ورزش تربیتی. 1399؛8(20): 179-204.
43- شمس فرحناز؛ احسانی محمد؛ صفاری مرجان؛ عروفزاد شهرام. عوامل سوق‌دهنده، تسریع‌کننده و بازدارنده مشارکت دانش‌آموزان در فوق برنامه های تربیت‌بدنی مدارس. پژوهش در ورزش تربیتی. 1400؛ دوره 9، شماره 24، صص 107-136.
44- قنبری هادی؛ شتاب بوشهری ناهید؛ شفیع نیا پروانه؛ مهرعلیزاده یداله. آسیب شناسی تربیت‌بدنی و ورزش مدارس با استفاده از مدل سه شاخگی. پژوهش در ورزش تربیتی. 1397؛ 6(15): 149-160.
45- شهولی‌کوه‌شوری جواد؛ عسکری احمد رضا؛ نظری رسول؛ امیر رضا نقش. تدوین استراتژی‌های ورزش تربیتی ایران مبتنی بر سناریو.  پژوهش در ورزش تربیتی. 1399؛ 8(21): 223-250.
46- Espriella RL, Restrepo, CG. Research methodology and critical reading of studies Grounded theory Teoría fundamentada. Revista Colombiana de Psiquiatría (English ed.). In Press, Corrected Proof.
47- Charmaz K. Shifting the grounds: Constructivist grounded theory methods for the twenty-first century. In J; 2009.
48- Charmaz K, Liska Belgrave L. Thinking About Data with Grounded Theory. Qualitative Inquiry. 2018; 25(8): 743-753.
49- Glaser BG. Emergence versus forcing: Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology Press; 1992.
50- Glaser BG. Doing grounded theory: Issues and discussions, Sociology Press; 1988.
51- Glaser BG. The grounded theory perspective: Conceptualization contrasted with description, Sociology Press; 2011.
52- Glaser BG. Doing formal grounded theory: A proposal, Sociology Press; 2007.
53- Strauss A, Corbin J. The basics of qualitative analysis: Grounded theory procedures and techniques. Thousand Oaks, CA: Sage; 1990.
54- Strauss A, Corbin, J. Continual permutations of action. AldineTransaction; 1993.
55- Charmaz K. Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In Norman. Denzin & Lincoln, Yvonna (Eds.), Handbook of qualitative research, 2nd ed. (pp. 509–536). Thousand Oaks, CA: Sage; 2000.
56- Charmaz K. Constructing grounded theory. Sage, London; 2006.
57- Clarke AE. Situational analyses: Grounded theory mapping after the postmodern turn. Symbolic interaction. 2003; 26(4): 553-576.
58- Clarke AE. Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn, Sage; 2005.
59- Clark AE. Feminisms, grounded theory, and situational analysis. In Star, Susan Leigh, Handbook of feminist research: Theory and praxis, Sage, London; 2006.
60- Clarke AE. Grounded theory: Critiques, debates, and situational analysis. The Sage handbook of social science methodology. 2007; 423-442.
61- Clarke AE, Friese C, Washburn R. Situational analysis in practice: Mapping research with grounded theory. 2015; 1: Left Coast Press.
62- Schatzman L. Dimensional analysis: Notes on an alternative approach to the grounding of theory in qualitative research. Social organization and social process: Essays in honor of Anselm Strauss.1991; 303-314.
63- Goldkuhl G, Cronholm S. Adding theoretical grounding to grounded theory: Toward multi-grounded theory. International journal of qualitative methods. 2010; 9(2): 187-205.
64- Thornberg R. Informed grounded theory. Scandinavian Journal of Educational Research. 2012; 56(3): 243-259.
65- منصوریان یزدان. نیاز به بلوغ روش شناختى در مطالعات کیفى. فصلنامه اطلاع‌رسانی و ارتباطات. 1394؛ 2(5): 299-307.
66- Cutcliffe JR. Adapt or adopt: Developing and transgressing the methodological boundaries of grounded theory. Journal of Advanced Nursing. 2004; 51: 421-428.
67- امیری مجتبی؛ نورورزی سید حسینی رسول. درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش. چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران؛ 1398.
68- Charmaz K. With Constructivist Grounded Theory You Can’t Hide: Social Justice Research and Critical Inquiry in the Public Sphere. Qualitative Inquiry. 2019; 26(2): 165-176.
69- Charmaz K. The legacy of Anselm Strauss for constructivist grounded theory. In N. Denzin (Ed.), Studies in symbolic interaction, Bingley, UK: Emerald. 2008; 32: 127-141-
70- Charmaz K. The power of constructivist grounded theory for critical inquiry. Qualitative Inquiry. 2017; 23(1): 34-45.
71- Charmaz K.  Grounded theory in the 21st century: A qualitative method for advancing social justice research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (3rd ed., pp. 507-535). Thousand Oaks, CA: SAGE; 2005.
72- Charmaz K. Constructing grounded theory (2nd ed.). London, England: SAGE; 2014.
73- فراستخواه مقصود. روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی: با تاکید بر نظریه برپایه گرندد تئوری GTM. تهران، انتشارات آگاه؛1395.
74- King EL, Snowden DL. Serving on multiple fronts: A grounded theory model of complex decision-making in military mental health care. Social Science & Medicine. 2020; 250: 342-358.
75- Glaser B. Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, CA: Sociology Press; 1978.
76- Charmaz K, Mitchell RG. Grounded theory in ethnography. In P. Atkinson, Coffey, S. Delamont, J. Lofland, & L. Lofland (Eds.), Handbook of ethnography (pp. 160-174). London, UK: Sage; 2001.
77- Charmaz K. The self as habit: The reconstruction of self in chronic illness. The Occupational Therapy Journal of Research. 2002; 22(1 Suppl.): 31S-42S.
78- Bogdan RC, Biklen SK. Qualitative research for education: An introduction to theories and methods (5th ed.). Boston, MA: Pearson Education; 2007.
79- Mulugeta B, Williamson S, Monks R, Hack T, Beaver K. Cancer through black eyes - The views of UK based black men towards cancer: A constructivist grounded theory study. European Journal of Oncology Nursing. 2017; 29: 8-16.
80- Guba E, Lincoln Y.  Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage; 1989.
81- Guba E, Lincoln Y. Competing paradigms in qualitative research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), The handbook of qualitative research. Newbury Park, CA: Sage; 1994.
82- Andrew DP, Pedersen PM, McEvoy CD. Research methods and design in sport management. Human Kinetics. 2011; 123-146.
83- نوروزی سید حسینی رسول؛ احسانی محمد؛ کوزه چیان هاشم؛ امیری مجتبی. طراحی مدل توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش (با استفاده از نظریه داده بنیاد). نشریه مدیریت ورزشی. 1397؛ 10(1): 36-49.
84- Zhang Y, Wildemuth BM. Qualitative analysis of content. Human Brain Mapping. 2019; 30(7): 2197-2206.
85- آصفی احمدعلی؛ اسدی حسن؛ خبیری محمد. عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی. نشریه مدیریت ورزشی. 1397؛ 10(3): 415-434.
86- شهولی‌کوه‌شوری، جواد. آینده نگاری استراتژیک توسعه ورزش تربیتی ایران. رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه؛ 1399. 210ص.
87- Coakley J. Sports in Society: Issues and Controversies (12th Edition). London, Mc Graw Hill; 2017.
88- Irvin AL, Southall RM, Sutton WA. Pentagon of sport Sales training: A 21 Century sport Sales training Model. Sport Management Education Journal. 2007; 1: 18-39.
89- Lopative A, Ivashchenko O, Khudolii O, Pjanylo, Oleg khodolii, S.  Yermakova T. Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 7(1): 146-155.
90- Todaro E. The Impact of Recreational Sports on Student Development: A Theoretical Model. Recreational Sports Journal. 1993; 17(3): 23-26.
91- Van Tuyckom C. Sport for All: Fact or fiction? Individual and cross-national differences in sport participation from a European perspective. Submitted in partial ful fillment of the requirement for the degree of Doctor in Sociology and social sciences department of sociology, Gent University; 2001. 350p.
92- Community Sports Committee of the Sports Commission. Consultancy Study on Sport for All Participation Patterns of Hong Kong People in Physical Activities. Submitted by The Chinese University of Hong Kong Department of Sports Science & Physical Education; 2009.
93- LongTerm Athlete Development: Canadian Sport for Life (CS4L). Canadian Sport Centers. Available; 2007. Available from: http://www.ltad.ca
94- The Framework for Sport in England. Making England an Active and Successful Sporting Nation: A Vision for 2020. 2004; Available from: http://www. sportengland.org
95- Charmaz K. Grounded theory. In J. A. Smith, R. Herre, & L. Van Langenhove (Eds.), Rethinking methods in psychology (pp. 27-49). London: Sage; 1995.
96- گیدنز آنتونی. مسائل محوری در نظریۀ اجتماعی. ترجمه محمد رضایی، تهران: سعاد؛ 1384.
97- Bourdieo P. In Other Words: Essays toward a Reflexive Sociology. Cambridge, Eng: Polity Press; 1990.
98- آزاد ارمکی تقی. نظریه‌های جامع‌شناسی. تهران: انتشارات سروش؛ 1389.
99- مندعلی زاده زینب. طراحی و تبیین الگو و شاخص های کارآفرینی پایدار در ورزش کشور. رساله دکتری، تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 1393.
100- نوروزی سیدحسینی رسول. طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی در ورزش با تأکید بر رویکرد قابلیت. رساله دکتری، تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 1394.
101- Lindsey I. Conceptualizing sustainability in sports Developmenet. Leisure Studies. 2008; 27(3): 279-294.
102- رمضانی نژاد، رحیم. تربیت‌بدنی در مدارس. تهران: سمت؛ 1397.
103- Swerissen J, Crisp BR. The sustainability of health promotion interventional for different levels of social organization. Health promotion international. 2004; 19(1): 123-130.
104- احسانی، محمد. مدیریت در سازمان‌های ورزشی. تهران: انتشارات حتمی؛ 1392.
105- رمضانی نژاد رحیم؛ هژبری کاظم. مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران. مجلس و راهبرد. 1396؛ 24(91): 233-263.
106- Ruth D. Frameworks of managerial competence: limits, problems and Suggestions.  Journal of European Industrial Training. 2006; 30(2/3): 206 -226.
107- Ganji R. Evaluate the effectiveness of online advertising methods on the shopping behaviorofinternet users in Iran use the AIDA model and ranking them. (Unpublished masterdissertation), Nonprofit Institution of Work; 2012.
108- Fortenberry JL, McGoldrick PJ. Do Billboard Advertisements Drive Customer Retention? Expanding the “AIDA” Model to “AIDAR”. Journal of advertising research. 2019; 60(2): 1-14.
109- Ryan RM, Brown KW. Why We Don’t Need Self-Esteem: on Fundamental Need, Contingent Love, and Mindfulness. Psychological Inquiry. 2003; 14: 27-82.
110- مظفری‌زاده مجید؛ حیدری فاطمه؛ خبیری محمد. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی فوتبالیست‌ها. فصلنامه طب توانبخشی. 1398؛ 8(1): 95-108.
111- Cothran D, Kulinna P. Students reports of misbehavior in physical education. Research Quarterly for exercise and sport. 2007; 78(3): 218-224.
112- Siedentop D. Junior sport and the evolution of sport cultures. Journal of Teaching in Physical Education. 2002; 21(4): 392-401.
113- Severs J. Safety and Risk in Primary School Physical Education. New York: Routledge; 2003.
114- قلی پور آرین.  جامعه‌شناسی سازمان‌ها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت. تهران، نشر سمت؛ 1380.
115- Whitehead M.  Physical literacy: Throughout the lifecourse. New York: Routledge; 2010.
116- Charmaz K. With constructivist grounded theory you can’t hide”: Social justice research and critical inquiry in the public sphere. Qualitative Inquiry. 2020; 26(2): 165–76.
117- Eaglea L, Osmondb A, McCarthyc B, Lowd D, Lesbirel H. Social marketing strategies for renewable energy transitions. Australasian Marketing Journal (AMJ). 2017; 7: 321-340.
118- Li YM, Cheng-Yang L, Lien-Fa L. A diffusion planning mechanism for social marketing. Information & Management. 2016; 23(6): 102–116
119- Finnella KJ, Johna R, Thompson D.  1% low-fat milk has perks! An evaluation of a social marketing intervention. 2017; 5: 144–149.
120- Waker D. Fundamentals of curriculum. San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich; 1995.