پیش‌بینی کاربست فناوری‌های آموزشی در تدریس: آزمون مدل مبتنی بر قصد انتقال آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزشی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه مازندران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی کاربست فناوری آموزشی در تدریس با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بود.
روش: بدین منظور، از طرح پژوهش همبستگی- پیش‌بینی استفاده شد. نمونه‌ای تصادفی به حجم 183 نفر از معلمان متوسطه اول شهر کرمانشاه انتخاب شد. به منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط جمعی از خبرگان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان‌دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. به منظور تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار Smart PLS2 استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که نگرش معلم و کنترل رفتار ادراک شده معلم پیش‌بینی‌کننده قصد کاربست فناوری آموزشی وی می‌باشد، اما هنجار ذهنی معلم قادر به پیش‌بینی قصد کاربست فناوری آموزشی در کلاس درس نیست. نتایج همچنین نشان داد که کنترل رفتار ادراک شده معلم و قصد معلم پیش‌بینی‌کننده رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی در کلاس درس است.
بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده قدرت تبیین قصد رفتاری و رفتار واقعی در بافت کاربست فناوری آموزشی در تدریس را دارد. بنابراین، مدیران می‌توانند از طریق آموزش و تجهیز کلاس‌ها به امکانات زیربنایی همچون کامپیوتر و پروژکتور بستر را برای کاربست فناوری‌های آموزشی در تدریس مهیا سازند.

کلیدواژه‌ها


 1- عبدالمکی صابر، ملکی حسن، فرجادمند لیلا. مولفه های اثرگذار بر تدریس اثربخش معلمان (مطالعه مورد: معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر تهران). پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). 1398؛ (1 (پیاپی 29) ):123-135.
2- خزائی آذر، خزائی ثریا، زمانیان عیسی. تاثیر مثال آموزشی حل شده در محیط چندرسانه ای بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). 1397؛  (2 (پیاپی 28) ):27-36.
3- Kotrlik JW, Redmann DH. Extent of technology integration in instruction by adult basic education teachers. Adult Education Quarterly. 2005 May;55(3):200-19.
4- Bauer J, Kenton J. Toward technology integration in the schools: Why it isn’t happening. Journal of technology and teacher education. 2005 Oct;13(4):519-46.
5- Judson E. How teachers integrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection? Journal of technology and teacher education. 2006 Jul;14(3):581-97.
6- Totter A, Grote G, Stütz D. ICT and schools: Identification of factors influencing the use of new media in vocational training schools. InProceedings of the 5th European Conference on e-Learning 2006 (p. 469).
7- Zhao Y. Social studies teachers’ perspectives of technology integration. Journal of technology and teacher education. 2007 Jul;15(3):311-33.
8- Gülbahar Y. Technology planning: A roadmap to successful technology integration in schools. Computers & education. 2007 Dec 1;49(4):943-56.
9- Abbitt JT, Klett MD. Identifying influences on attitudes and self-efficacy beliefs towards technology integration among pre-service educators. Electronic Journal for the integration of technology in Education. 2007;6(1):28-42.
10- Wood R, Ashfield J. The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in literacy and mathematics: a case study. British journal of educational technology. 2008 Jan;39(1):84-96.
11-Almekhlafi AG, Almeqdadi FA. Teachers' perceptions of technology integration in the United Arab Emirates school classrooms. J. Educ. Technol. Soc. 2010 Jan 1;13(1):165-75.
12-Zhao Y, Cziko GA. Teacher adoption of technology: A perceptual control theory perspective. Journal of technology and teacher education. 2001;9(1):5-30.
13-Teo T, Huang F, Hoi CK. Explicating the influences that explain intention to use technology among English teachers in China. Interactive Learning Environments. 2018 May 19;26(4):460-75.
14- Teo T, Zhou M, Noyes J. Teachers and technology: Development of an extended theory of planned behavior. Educational Technology Research and Development. 2016 Dec;64(6):1033-52.
15-Lee J, Cerreto FA, Lee J. Theory of planned behavior and teachers' decisions regarding use of educational technology. Journal of Educational Technology & Society. 2010 Jan 1;13(1):152-64.
16-Davis FD, Bagozzi RP, Warshaw PR. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management science. 1989 Aug;35(8):982-1003.
17-Sugar W, Crawley F, Fine B. Examining teachers' decisions to adopt new technology. Journal of Educational Technology & Society. 2004 Oct 1;7(4):201-13.
18-Baldwin TT, Ford JK. Transfer of training: A review and directions for future research. Personnel psychology. 1988 Mar;41(1):63-105.
19-Traoré A. Managing Performance through Training and Development, Par Alan M. Saks et Robert R. Haccoun (2016) 7e édition, Toronto: Nelson Education Series in Human Resources Management, 503 pages. ISBN: 978-0-17-657029-3. Relations Industrielles/Industrial Relations. 2018;73(1):216-9.
20-Holton III EF, Bates RA, Ruona WE. Development of a generalized learning transfer system inventory. Human resource development quarterly. 2000 Dec;11(4):333-60.
21-Budiaman W. DAFTAR PUSTAKA. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitude and Predicting Social Behavior. Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall.
22-Armitage CJ, Conner M. Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta‐analytic review. British journal of social psychology. 2001 Dec;40(4):471-99.
23-Ajzen I. Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in personality and social psychology. Advances in experimental social psychology. 1987 Jan 1; 20:1-63.
24-Ajzen I. Consumer attitudes and behavior.
25-Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes. 1991 Dec 1;50(2):179-211.
26-Lumpe AT, Haney JJ, Czerniak CM. Science teacher beliefs and intentions to implement science-technology-society (STS) in the classroom. Journal of Science Teacher Education. 1998 Feb 1;9(1):1-24.
27-Salleh S, Albion P. Using the theory of planned behaviour to predict Bruneian teachers' intentions to use ICT in teaching. InSociety for Information Technology & Teacher Education International Conference 2004 (pp. 1389-1396). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
28-Shiue YM. Investigating the sources of teachers' instructional technology use through the decomposed theory of planned behavior. Journal of Educational Computing Research. 2007 Jun;36(4):425-53.
29-YilmazE, Gökhan öz. Behavioral aspect of accounting teachers’information technology usage. International Review of Economics and Management. 2013;1(2):108-21.
30-Leguina A. A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM).
31-Shoham A. Predicting trainees' intentions to transfer training: an application of the theory of planned behaviour.
32-Cheng WL. Transfer of training: using the theory of planned behavior (Doctoral dissertation, Australian School of Business).
33-Compeau DR, Higgins CA. Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. MIS quarterly. 1995 Jun 1:189-211.
34-Thompson RL, Higgins CA, Howell JM. Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. MIS quarterly. 1991 Mar 1:125-43.
35-Al-Kurdi O, El-Haddadeh R, Eldabi T. Knowledge sharing in higher education institutions: a systematic review. Journal of Enterprise Information Management. 2018 Mar 5.