چرخش از کلاس‌های حضوری به کلاس‌های مجازی: چالش‌ها، فرصت‌ها و نحوه مواجه دانش‌آموزان متوسطه اول با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روش‏ ها و برنامه ‏های درسی و آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه مواجه دانش ­آموزان در کلاس­های مجازی بواسطه بحران کرونا و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه اول شهرستان ساری در سال تحصیلی1400-1399 انجام شده‌است.
روش: روش پژوهش پدیدارشناسی است که از رویکرد کیفی بهره گرفته است. میدان پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول مدارس دولتی و غیر‌دولتی شهرستان ساری بودند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 16دانش‌آموز (8 دختر و 8 پسر) از 7 مدرسه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته است که هرکدام از مصاحبه ­ها بین دو تا سه ساعت به طول انجامید؛ همچنین، جهت تحلیل داده­ها از نرم‌افزار maxqda10  استفاده شد.
نتایج: یافته ­ها نشان داد که آموزش‌های مجازی به عنوان تنها راه برای ادامه روند آموزش مدارس در شرایط قرنطینه بحران کرونا، چالش­ها و فرصت­هایی برای دانش‌آموزان در پی داشته است. برای اعتبارسنجی داده ها از راهبردهایی همچون بازبینی توسط مشارکت کنندگان و توافق بین پژوهشگر و مشارکت کننده استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری: چالش­ها در سه محیط شاد و واتساپ و مدرسه تلویزیونی به تفکیک بررسی شده­است. چالش­های محیط شاد شامل مشکل در نصب اولیه برنامه، قابلیت اجرا نداشتن در همه سیستم عامل­های موبایل و سرعت پایین در آپلود و دانلود فایل­هاست. همچنین در مدرسه تلویزیونی عدم هماهنگی سرفصل­ها، تفاوت در روش‌های تدریس، یک سویه بودن آموزش و تداخل زمانی آموزش­ ها بعنوان چالش مطرح گردیده است. در واتساپ نیز بعنوان پرکاربرد ترین فضای آموزش مجازی، چالش­ها در شش بعد مسائل فردی، اولیا، معلمان، روش آموزش، روش ارزشیابی و مسائل اخلاقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. فرصت‌ها نیز شامل در قید زمان نبودن کلاس ­ها، صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب ­وذهاب، ضرورت یافتن یادگیری فناوری ­ها و استفاده از روش ­های جدید توسط معلمان، امکان کنترل مدیر مدرسه بر کلاس، آموزش، آسایش و رفاه بیشتر دانش ­آموزان بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Rumbley LE. Coping with COVID-19: International higher education in Europe. Amsterdam: The European Association for International Education (EAIE). 2020 Mar.
  2. محمدی پویا سهراب. آموزش‌و‌پرورش و کرونا چالش‌ها و ارزیابی اقدامات و سیاست‌های گذر از بحران. پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت. 1399.
  3. Dhawan S. Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of Educational Technology Systems. 2020 Sep;49(1):5-22.
  4. Al Nabrawi IM. The Evaluation of Virtual Education from the Viewpoint of Gulf universities Students during Covid-19 Pandemic. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2021 May 10; 12(11):6836-51..
  5. Bevins F, Bryant J, Krishnan C, Law J. Coronavirus: How should US higher education plan for an uncertain future. McKinsey. Recuperado el. 2020; 22.
  6. حاجی میرزایی محسن‌. برنامه تلویزیونی دستخط: 27 تیرماه 1399.
  7. Dhawan S. Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of Educational Technology Systems. 2020 Sep; 49(1):5-22.
  8. فرخی میثم. فرخی. بررسی ارزیابی دانشجویان دانشکده رفاه تهران نسبت به آموزش مجازی در دوران کرونا. دین و ارتباطات. 2021 Aug 23;28(59):274-47.‎.
  9. Ananga P, Biney IK. Comparing face-to-face and online teaching and learning in higher education. MIER Journal of Educational Studies Trends and Practices. 2017 Nov 10:165-79.
  10. Safdari MR, Shekari S, Jafari E, Roshanravan M, Namdar Ahmadabad H. Evaluation of Virtual Educations System from the Viewpoints of Faculty Members and Students in NKUMS during the Pandemic Coronavirus 2019. Horizons of Medical Education Development. 2020 Nov 24.
  11. محمدیاری یالقوز آغاج قاسم، شهیدی سید حمید. کرونا و شکاف آموزشی. نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. 1399. شماره 52،صص160-125.
  12. حکیم‌زاده رضوان. وبینار کرونا و آموزش‌و‌پرورش ایران، دانشگاه تهران؛ 1399.
  13. Derakhshanfard S, Mortazavi Z, Ghanbari E, Mortazavi SS. Identifying the effective factors in the inappropriate use of virtual education in the days of Covid 19 from the perspective of students. Horizons of Medical Education Development. 2021 Sep 23;12(3):72-59.
  14. سلیمی سمانه و فردین محمدعلی. نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی با تاکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺎزی؛ 1399. ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، صص60-49.
  15. محمدی, کشاورزی, ناصری جهرمی, ناصری جهرمی, راحیل, حسامپور, میرغفاری, ابراهیمی, شیما. واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا. نشریه پژوهش‌های تربیتی. 2020. Mar 10;7(40):74-101.
  16. Rouadi NE, Anouti MF. The online learning experiment in the intermediate and secondary schools in Lebanon during the coronavirus (COVID-19) crisis. Online learning. 2020 Jul;7(7):14466-85.
  17. Riessman CK, Quinney L. Narrative in social work: A critical review. Qualitative social work. 2005 Dec;4(4):391-412.
  18. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
  19. شیربگی ناصر. تاثیر برنامه تدریس خصوصی تکمیلی و مشاوره تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی و عزت نفس دانش آموزان پایه اول دبیرستان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری.1393. دوره 21 , شماره  4، صفحه86-71 .
  20. Xu D, Jaggars SS. Performance gaps between online and face-to-face courses: Differences across types of students and academic subject areas. The Journal of Higher Education. 2014 Sep 1;85(5):633-59.
  21. خزائی آذر، خزائی ثریا، زمانیان عیسی. تاثیر مثال آموزشی حل‌شده در محیط چندرسانه‌ای بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری. 2020 Sep 26;15(2):27-36.‎
  22. محمدی محمد. فرصتها و چالش‌های آموزش غیر حضوری در تلویز یون و فضای مجازی، روزنامه کیهان، دوشنبه 21مهر 1399، شماره 22585.
  23. Leontyeva IA. Modern distance learning technologies in higher education: Introduction problems. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. 2018 Jun 14;14(10):em1578.