فراتحلیل ارزیابی انجام شده پیرامون ارزشیابی عملکرد معلمان و ارائه الگوی مناسب برای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ارزشیابی از معلمان یک عملکرد معمول در اکثر مدارس است و تاثیر آن را روی یادگیری دانش‌آموزان نمی‌توان کم اهمیت دانست. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش‌‌های ارزشیابی معلمان و تعیین چارچوب ارزشیابی آن ها انجام شده است.
روش: راهبرد پژوهش کیفی و روش پژوهش سنتزپژوهی است. میدان پژوهش شامل پژوهش‌های داخلی و خارجی با موضوع ارزشیابی عملکرد معلم به تعداد 65 مورد بوده است، در مرحله پالایش مقالات29مقاله به صورت هدفمند وابسته به معیار انتخاب شدند. معیارهای انتخاب پژوهش، مقالات و پژوهش‌های با موضوع ارزشیابی عملکرد معلم که دارای انتشارات و سال چاپ و هم راستا با اهداف پژوهش هستند. برای جمع‌آوری اطلاعات از الگوی شش مرحله‌ای سنتزپژوهی رابرتس استفاده شده است.
نتایج: در این پژوهش تعدادی روش ارزشیابی معلم شامل روش مشاهده کلاس‌درس، ارزشیابی مدیر، تجزیه و تحلیل آثارکلاس درس، نمونه‌کارها، خود‌ارزشیابی، ارزش‌افزوده، رتبه‌بندی توسط دانش‌آموزان، رتبه‌بندی عملکرد برای ارتقاء، ارزشیابی برای توسعه حرفه‌ای، نظارت بالینی، برنامه پیشرفت معلم، سیستم ارزشیابی همکار شناسایی شد.
بحث و نتیجه گیری:  براساس یافته های حاصل، یک چارچوب ارزشیابی معلمان ارائه گردید، در چارچوب ارزشیابی به هدف، ملاک، معیارهای ارزشیابی، ارزشیابی کنندگان و سازمان های مرتبط با ارزشیابی معلمان اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها


1- Santiago, P., & Benvides, F. Teacher evaluation a conceptual framework and examples of Country practices. OECD 2009.
2- ریگی، عاطفه؛ قادری، مصطفی و سلیمی، جمال. مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان از طریق ویدیو دیتا با سایر روش های موجود ارزشیابی عملکرد در تدریس. پژوهش در برنامه ریزی درسی،1395؛ 2(23): 27-39.
3- سعادت، اسفندیار. مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت، 1386.
4- Peterson, K. D & Peterson, C.A. Effective Teacher Evaluation (A guide for principals). Corwing Press 2006.
5- De Almeida, J. C. Teacher Performance Evaluation: The Importance of Performance Standards. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education 2017 (IJCDSE) 2017; 8(1) Pp: 2973- 2981
6- کرمی، ابوالفضل. بررسی نقاط قوت و ضعف نظام ارزشیابی از کارآیی معلم. پژوهش های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،1384؛ 2(5).
7- Phillips, K., Balan, R & Manko, T. Teacher evaluation: Improving the process. Transformative dialogues: Teaching & Learning Journal 2014.
8- Hakim, B. M. Teacher Evaluation as a Tool for Professional Development:  A Case of Saudi Arabia. Australian International Academic Centre, Australia 2015.
9- Warring, D. F. Teacher evaluation: Use or Misue? Universal Journal of Educational Research 2015; 3(10): 703-709.
10- سرمدی، محمدرضا؛ صیف، محمد حسن. مدیریت فرایند آموزش. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1387.
11- Newman, D & Lazarev, V. How Teacher Evaluation is affected by Class Characteristics: Are Observations Biased? Empowering educators for evidence-based decisions 2015: 1-11.
12- Bustami, G.A. Improving teacher’s evaluation methods and tools in Abu Dhabi schools – case study. Athens journal of social sciences 2014; 1(4):  261-273.
13- Goe, L., Bell, C. & Little, O.  Approaches to evaluation teacher effectiveness: a research synthesis. National Comprehensive center for quality 2008.
14- Hallinger, P & Murphy, J & Hech, R. H. Teacher evaluation and school improvement: An analysis of the evidence. Educational Assessment Evaluation and Accountability 2014.
15- شورت، ادموند سی. روش شناسی مطالعات برنامه درسی. ترجمه دکتر محمود مهر محمدی، تهران: انشارات سمت، 1388.
16- دانش پژوه، زهرا؛ فرزاد، ولی الله. ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه نوآوری های آموزشی،1385؛ 5(18): 170-135.
17- قدیمی، مهرداد. بررسی شیوه ارزشیابی عملکرد معلمان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه منطقه 16و18 تهران و تبیین الگویی بهینه برای آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.
18- قیصری، اسماعیل. طراحی مدل الگوی ارزشیابی عملکرد دبیران متوسطه استان کردستان 88-89. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
19- نویدی نیا، حسن؛ کیانی، غلامرضا؛ اکبری، رامین و غفارثمر، رضا. شناسایی ملزومات و اجزای الگویی برای شناسایی برای ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران. دوماهنامه جستارهای زبانی،1392؛ 2(23): 266-233.
20- Fernandez, C.F., Yu, J., Mappsc, D, & Maom. L. Peer Review of Teaching. The Journal of Education 2007.
21-Dc Prep. Implementation of the Teacher Advancement Program (TAP). NewSchools Venture Fund 2007.
 22-Glazerman, S. Mckie, A., Carey, N. An Evaluation of the Teacher Advancement                                      Program (TAP) in Chicago: Year One Impact Report. Mathematica Policy Research 2009.
23- Guo, R. An Ethnographic Study of Video Data Use in E-Portfolio for Teacher Development. Polyglossia 2009; V.16: 23-31.
24- Magno, C. A Metaevaluation Study on the Assessment of Teacher Performance in an Assessment Center in the Philippines. The International Journal of Educational and Psychological Assessment 2009; V.3: 75- 93.
25- Weinstein, T.L & Struthers, K.S. Similar Demands, Different Responses: Teacher Evaluation in the United Kingdom and Singapore. Educational Policy Analysis and Strategic Research 2012; 7(1):5- 2
26-Aslam, M. N.Student Rating as an Effective Tool for Teacher Evaluation. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2013; 23 (1): 37-41.
27- Mercado, L. A. & Beacher, L. Video-Based Self- Observation as a Component of Developmental Teacher Evaluation. Global Education Review 2014; 1(3):63-77
28- Goodwin, D & Webb, M. A. Comparing Teachers’ paradigms with the Teaching and learning paradigm of their state’s Teacher evaluation system. Research in Higher Education Journal 2014; V. 25: 1-11.
29- Hallinger, P & Murphy, J & Hech, R. H. Teacher evaluation and school improvement: An analysis of the evidence. Educational Assessment Evaluation and Accountability 2014.
30- Bulunuza, N., Kesnerc, J., Gursoyb, E. & Goktalayd, S. B. The Implementation and Evaluation of a Clinical Supervision Model in Teacher Education in Turkey:  Is It an Effective Method. Educational Sciences: Theory & Practice 2014; 14(5):1823-1833.
31- Kathe Callahan, K & Sadeghi, L. Teacher Perceptions of the Value of Teacher Evaluations: New Jersey’s ACHIEVE NJ. NCPEA International Journal of Educational Leadership Preparation 2015: 10(21).
32- Milanowski, A., Heneman, H. G. & Finster, M. Peer Evaluation of Teachers in Maricopa County’s Teacher Incentive Fund Program. Teacher incentive fund (TIF) 2015: 1-16.
33-Choi H. J & Park, J. H. An Analysis of Critical issues in Korean teacher evaluation systems. C-E-P-S Journal 2016; 6(2): 151- 171.
34- Husain, S. & Khan, M Students’ feedback: An effective tool in teachers’ evaluation system. International Journal of applied and basic Medical Research 2016; 6(3): 178-181.
35- Maya & Kaçar, Y. School Principals’ and Teachers’ Views on Teacher Performance Evaluation. International Journal of Progressive Education 2018; 14(5).
36- Manigandan, K & Kumar, N. S. Philosophical Approach of Teacher Evaluation. International Journal of Current Research and Modern Education 2017; V (2): 167-170.
37- میرکمالی، سید محمد؛ نارنجی ثانی، فاطمه؛ اعلامی، فرنوش. بررسی فرهنگ کارآمدی گروهی در مدارس ابتدایی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان این مدارس.  پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 1390؛ 9(1): 108-93.
38- Santiago, B. P & Roseveare, D & Amelsvoort, G. V & Manzi, J & Matthews, P .Teacher evaluation in portugal: OECD Review. Organisation for economic co-operation development 2009.
39- محمدی، مهدی؛ ناصری جهرمی، رضا؛ رحمانی، هادی. الگوی علّی رابطه خودراهبری یادگیری، ارزش های تحصیلی و ادراک از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی.  پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 1399؛ 1 (13): 20-1.
40- Johnson, K.E. The sociocultural turn and its challenges for second language teacher education. TESOL Quarterly 2006. V.40: 235-257.
41- Kayıkçı, K., Yılmaz, O., Şahin, A. The Views of Educational Supervisors on Clinical supervision. Journal of Education and Practice 2017; 8(21): 2222-1735