آزمون مدل ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی: نقش میانجی خودکارامدی تحصیلی و هیجان های تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف آزمون مدل ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی با درگیری تحصیلی با نقش میانجی ‏خودکارامدی و هیجان های تحصیلی انجام شد.
روش: شرکت کنندگان 325 ( 225 دختر و 100 پسر) دانش آموز ‏دوره اول و دوم متوسطه شهر کرمان بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند.  همه آنها پرسشنامه های نیازهای اساسی روانشناختی، خودکارامدی تحصیلی، هیجان های تحصیلی و درگیری ‏تحصیلی را تکمیل کردند‏ روابط ‏بین متغیرها به روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل آزمون شد.
نتایج: یافته ها نشان داد از یک سو نیازهای ‏اساسی روانشناختی بر خودکارامدی ، هیجان ها و درگیری تحصیلی اثر مستقیم داشت و سوی دیگر به واسطه خودکارامدی و هیجان های تحصیلی بر درگیری تحصیلی اثر غیر مستقیم داشت. همچنین، از یک سو خودکارامدی تحصیلی بر هیجان های تحصیلی و درگیری تحصیلی اثر مستقیم و از سوی دیگر به واسطه هیجان ها بر درگیری تحصیلی اثر غیر مستقیم داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: برای درگیری ‏تحصیلی دانش‌آموزان باید به پیشایندهای متعددی توجه داشت. نیازهای اساسی روان شناختی، هیجانات ‏تحصیلی و خودکارامدی عواملی هستند که می‌توانند درگیری تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهند.‏ تلویحات یافته ها مورد بحث قرار گرفت

کلیدواژه‌ها